Hotărârea nr. 81/2020

H.C.L. nr. 81 din 27.02.2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Baia Mare și Complexul Sportiv Național ”Lascăr Pană” în vederea realizării evenimentelor culturale organizate de către Municipiul Baia Mare în Sala Sporturilor Lascăr Pană

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.81/2020

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Baia Mare și Complexul Sportiv Național ”Lascăr Pană” în vederea realizării evenimentelor culturale organizate de către Municipiul Baia Mare în Sala Sporturilor Lascăr Pană

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • •   Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 98/2020;

 • •  Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 98/2020;

 • •   Raportul Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice, înregistrat cu nr. 29/2020 cu privire la aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare în vederea realizării evenimentelor culturale organizate de către Municipiul Baia Mare în sala Sporturilor Lascăr Pană;

 • •  Adresa Complexului Sportiv Național ”Lascăr Pană”, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 7928/24.02.2020;

 • •  H.C.L. nr. 56/2020 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare evenimentelor culturale care se vor desfășura în perioada 1 martie - 1 iulie 2020.

Având în vedere :

 • •  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (7), lit. d, alin. (9) lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • •  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • •  Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • •   Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Protocolul de colaborare între Municipiul Baia Mare și Complexul Sportiv Național ”Lascăr Pană”, în vederea realizării evenimentelor culturale organizate de către Municipiul Baia Mare în sala Sporturilor Lascăr Pană, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezentul Protocol de colaborare se încheie pe o durată de 1 an.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează Direcția Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice.

Art. 4 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea Protocolului de colaborare.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică:

 • •   Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • •   Primarului Municipiului Baia Mare;

 • •  Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciului Parteneriate Civice;

 • •  Complexului Sportiv Național ”Lascăr Pană”;

 • •  Serviciului Administrație Publică Locală

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-