Hotărârea nr. 80/2020

H.C.L. nr. 80 din 27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Suplimentare suprafață concesionată cu 9 mp și refațadizare spațiu comercial”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, iniţiator: SC DAYTONA COM SRL.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 80/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Suplimentare suprafață concesionată cu 9 mp și refațadizare spațiu comercial”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, inițiator: SC DAYTONA COM SRL.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 61/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 61/2020;

 • • Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană, nr. 2344 din 27.01.2020, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Suplimentare suprafață concesionată cu 9 mp și refațadizare spațiu comercial”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, identificat prin C.F. nr. 121541 Baia Mare nr. cad. 121541, CF nr. 104479, nr. top. 2737/4681; inițiator: SC DAYTONA COM SRL; proiect nr. 20 din 2018, elaborat de SC ARCHITECTURE&MORE SRL, specialist cu drept de semnătură RUR: Arh.

Stoia Horea;

 • • Solicitarea SC DAYTONA SRL, cu sediul în Municipiul Baia Mare, înregistrată sub nr. 2344 din 22.01.2020.

Având în vedere :

 • • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Articolele 32, alin.(1) lit. d), alin.(5) lit. b), 48 și 56 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Faptul că, informarea si consultarea publicului s-a efectuat în conformitate cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 privind Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";

 • • Avizul Arhitectului Șef nr. 1 din 07.01.2020;

 • • Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de urbanism -Plan Urbanistic de Detaliu „Suplimentare suprafață concesionată cu 9 mp și refațadizare spațiu comercial”, generat de imobilul situat în Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 12A;

 • • Art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.c din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru „Suplimentare suprafață concesionată cu 9 mp și refațadizare spațiu comercial”, generat de imobilul situat în Baia Mare, identificat prin C.F. nr. 121541 Baia Mare nr. cad. 121541, CF nr. 104479, nr. top. 2737/4681 ; inițiator: SC DAYTONA COM SRL; proiect nr. 520 din 2018, elaborat de SC ARCHITECTURE&MORE SRL, specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Stoia Horea, în conformitate cu anexele 1, 2 și 3, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef, Planul de reglementări urbanistice și Memoriu justificativ.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultarea pu blicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Valabilitatea Planului Urbanistic de Detaliu este de 36 luni de la data adoptării prezentei.

Art. 5 Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Arhitectul Șef - prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic de Detaliu aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef ;

 • • SC DAYTONA COM SRL;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică;

 • • Serviciul Administrație Publică Licală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  21

  Pentru

  19

  împotrivă

  -

  Abțineri

  2