Hotărârea nr. 8/2020

H.C.L. nr. 8 din 31.01.2020 privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiții “Cămin de Bătrâni „Sfatul Părintesc” în “Cămin de Bătrâni „Casa Bunicilor”

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 8/2020

privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiții “Cămin de Bătrâni „Sfatul Părintesc” în “Cămin de Bătrâni „Casa Bunicilor”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 16/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 16/2020;

 • • Raportul de specialitate, promovat de Direcția de Asistență Socială, înregistrat sub nr. 797/2020, prin care se propune aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiții “Cămin de Bătrâni „Sfatul Părintesc” în “Cămin de Bătrâni „Casa Bunicilor”.

Având în vedere :

 • • H.C.L. nr. 398/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “Cămin de Bătrâni “Sfatul Părintesc”;

 • • Art. 112, alin. (1) și alin. (3), lit. g) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 2, alin. 1, lit d) din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și lit. d), alin. (6), lit d), alin. (7), lit b), alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea denumirii obiectivului de investiții “Cămin de Bătrâni „Sfatul Părintesc”, situat pe str. Valea Roșie, nr. 26, jud. Maramureș, în “Cămin de Bătrâni „Casa Bunicilor”, pe str. Valea Roșie, nr. 26, jud. Maramureș, instituție publică fără personalitate juridică, în subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare.

Art. 2 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în toate documentele în care apare sintagma “Cămin de Bătrâni „Sfatul Părintesc”, se va înțelege sintagma “Cămin de Bătrâni „Casa Bunicilor”.

Art. 3   Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția de Asistență Socială;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare


Președinte de ședință

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

20

Impotrivă

-

Abțineri

-