Hotărârea nr. 79/2020

H.C.L. nr. 79 din 27.02.2020 privind extinderea şi schimbarea de destinaţie din uscătorie şi depozit cărucioare, în spaţiu comercial şi birou, cu acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 14 mp aferent extinderii spaţiului situat la parterul blocului

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 79/2020

privind extinderea și schimbarea de destinație din uscătorie și depozit cărucioare, în spațiu comercial și birou, cu acces din exterior și concesionarea terenului în suprafață de 14 mp aferent extinderii spațiului situat la parterul blocului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 59 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 59/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 5068 din 13.02.2020 întocmit de Arhitect Șef - Direcția Urbanism -Serviciul Autorizare Construcții, prin care se propune extinderea și schimbarea de destinație din uscătorie și depozit cărucioare, în spațiu comercial și birou, cu acces din exterior și concesionarea terenului în suprafață de 14 mp aferent extinderii spațiului situat la parterul blocului;

 • • Solicitarea d-lui BOLOȘ VASILE de analizare a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Baia Mare cu nr. 5068/10.02.2020;

 • • Contractul de comodat nr. 2/20.11.2017 ;

 • • HCL nr. 494/2017 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totală de 14 mp în vederea realizării extinderii spațiului comercial și realizarea unui acces din exterior la spațiul comercial;

 • • PAD, plan de amplasament și delimitare, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF 126132 Baia Mare, nr.cadastral 126132 în suprafață de 14 mp - teren propus spre concesionare;

Având în vedere :

 • • HCL nr. 392/2017 privind schimbarea destinației apartamentelor și a spațiilor cu altă destinație situate în clădirile-bloc de locuințe, extinderea acestora și concesionarea /închirierea terenului aferent, precum și stabilirea regimului terenurilor cuprinse între clădirile-bloc de locuințe și circulațiile pietonale;

 • • HCL nr. 26/2018 privind stabilirea redevențelor pentru terenurile aparținând Municipiului Baia Mare ocupate de extinderi la parterul blocului de locuințe transformate în spații cu altă destinație și balcoane;

 • • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții-republicată cu modificările și completările ulterioare, articolul 15, litera e, referitor la concesionarea fără licitație publică a terenurilor pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate;

 • • Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 36 alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul nr. 3442/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014;

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE                   I 7 ex. /I.M.|/ 06.03.2020

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

• Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă schimbarea de destinație din uscătorie și depozit cărucioare, în spațiu comercial și birou, cu acces din exterior, situat la parterul blocului.

Art. 2 Se aprobă concesionarea terenului în suprafață de 14 mp, în vederea realizării extinderii propuse, teren identificat prin C.F. nr. 126132 , nr. cad. 126132, în favoarea proprietarului spațiului BOLOȘ VASILE.

Art. 3 Redevența pentru suprafața concesionată, se va stabili conform HCL nr. 26/2018, la nivelul tarifelor din anul 2020, iar Direcția Patrimoniu prin Serviciul Monitorizare Contracte, va întocmi contractul de concesiune ținând seama de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 (1) Beneficiarul se va prezenta în termen de cel mult 90 zile la Direcția Patrimoniu - Serviciul Monitorizare Contracte, pentru a semna contractul de concesiune.

(2) Nerespectarea termenului astfel stabilit atrage încetarea aplicabilității prezentei hotărâri, fără nici o altă formalitate.

Art. 5 Taxele ocazionate de înscrierea în Cartea Funciară a Contractului de concesiune și a construcției vor fi suportate de către solicitant.

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu prin Serviciul Monitorizare Contracte și Arhitectul Șef - Direcția Urbanism prin Serviciul Autorizare Construcții.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș

 • • Primarul Municipiului Baia Mare

 • • Arhitect Șef - Direcția Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții

 • • Direcția Patrimoniu - Serviciul Monitorizare Contracte

 • • Beneficiar

 • • Serviciul Administrație Publică.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

7 ex. / I.M. / 06.03.2020


Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE