Hotărârea nr. 78/2020

H.C.L. nr. 78 din 27.02.2020 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 226/12.07.1999 pentru terenul ocupat de extinderea apartamentului, având funcţiunea de spaţiu comercial , situat la parterul blocului de locuinţe în sensul suplimentării cu 2,00 mp a suprafeţei concesionate

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.78/2020

privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 226/12.07.1999 pentru terenul ocupat de extinderea apartamentului nr. 51, având funcțiunea de spațiu comercial , situat la parterul blocului de locuințe, în sensul suplimentării cu 2,00 mp a suprafeței concesionate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 62/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.62/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 5368 din 13.02.2020, întocmit de Arhitect Șef - Direcția Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții, prin care se propune aprobarea modificării contractului de concesiune nr. 226/12.07.1999 pentru terenul ocupat de extinderea apartamentului nr. 51, având funcțiunea de spațiu comercial , situat la parterul blocului de locuințe, în sensul suplimentării cu 2,00 mp a suprafeței concesionate;

 • • Solicitarea d-lui. : SEDEVI BALAZS GABOR de analizare a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Baia Mare cu nr. 5368/12.02.2020;

 • • HCL nr. 429/2019 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare terenului în suprafață de 8 mp situat în Baia Mare;

 • • PAD, plan de amplasament și delimitare, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF 126987 Baia Mare, nr. cadastral 126987, cu suprafața de 8 mp;

 • • Contractul de concesiune nr. 226/12.07.1999;

 • • Autorizația de construire nr. 420/10439/22.07.1999.

Având în vedere :

 • • HCL nr. 392/2017 privind schimbarea destinației apartamentelor și a spațiilor cu altă destinație situate în clădirile-bloc de locuințe, extinderea acestora și concesionarea /închirierea terenului aferent, precum și stabilirea regimului terenurilor cuprinse între clădirile-bloc de locuințe și circulațiile pietonale;

 • • HCL nr. 26/2018 privind stabilirea redevențelor pentru terenurile aparținând Municipiului Baia Mare ocupate de extinderi la parterul blocului de locuințe transformate în spații cu altă destinație și balcoane;

 • • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții-republicată cu modificările și completările ulterioare, articolul 15, litera e, referitor la concesionarea fără licitație publică a terenurilor pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate;

 • • Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 36 alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordinul nr. 3442/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014;

• Art. 129, alin. 6, lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr. 226/12.07.1999 pentru terenul în suprafață de 6,00 mp, ocupat de extinderea apartamentului nr. 51 având funcțiunea de spațiu comercial, situat la parterul blocului de locuințe, în sensul suplimentării suprafaței concesionate cu 2,00 mp, teren ocupat de extindere și trepte de acces.

Art. 2 La data punerii în aplicare a prezentei se modifică corespunzător contractul de concesiune nr. 226/12.07.1999, prin încheierea unui act adițional pentru suprafața totală concesionată de 8,00 mp (6,00 mp teren concesionat +2,00 mp teren suplimentar ocupat), teren identificat prin C.F. nr.126987 nr.cadastral 126987.

Art. 3 Redevența pentru suprafața suplimentar ocupată se va stabili potrivit HCL nr. 26/2018, iar Direcția Patrimoniu prin Serviciul Monitorizare Contracte, va întocmi actul adițional, ținând seama de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 (1) Beneficiarul se va prezenta în termen de cel mult 90 zile la Direcția Patrimoniu - Serviciul Monitorizare Contracte, pentru a semna contractele de concesiune respectiv de reziliere închiriere.

(2) Nerespectarea termenului astfel stabilit atrage încetarea aplicabilității prezentei hotărâri, fără nici o altă formalitate.

Art. 5 Taxele ocazionate de înscrierea în Cartea Funciară a Contractului de concesiune și a construcției vor fi suportate de către solicitant.

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu prin Serviciul Monitorizare Contracte și Arhitectul Șef - Direcția Urbanism prin Serviciul Autorizare Construcții.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitect Șef - Direcția Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții;

 • • Direcția Patrimoniu - Serviciul Monitorizare Contracte;

 • • Beneficiar;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-