Hotărârea nr. 77/2020

H.C.L. nr. 77 din 27.02.2020 privind aprobarea construirii unui balcon în aliniament cu cele existente la nivelele superioare la parterul blocului de locuinţe și concesionarea terenului aferent în suprafață de 4 mp

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 77/2020

privind aprobarea construirii unui balcon în aliniament cu cele existente la nivelele superioare la parterul blocului de locuințe și concesionarea terenului aferent în suprafață de 4 mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.

60/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 60/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 48862 din 10.02.2020 întocmit de Arhitect Șef - Direcția Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții, prin care se propune aprobarea construirii unui balcon în aliniament cu cele existente la nivelele superioare la parterul blocului de locuințe de pe Aleea Serelor nr.9/17 și concesionarea terenului aferent,

 • • Solicitarea numitului BÂRLEA VASILE, de analizare a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Baia Mare cu nr. 48860/19.12.2019;

 • • HCL nr. 682/2018 cu privire la însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 4mp, identificat prin C.F. nr. 125352, nr. cadastral 125352;

 • • Avizul Comisiei de Arhitectură și Estetică Urbană nr. 45725/29.11.2019.

Având în vedere :

 • • HCL nr. 27/2018 privind Regulamentul pentru extinderea apartamentelor prin construirea unor balcoane,

 • • HCL nr. 26/2018 privind stabilirea redevențelor datorate pentru terenurile aparținând Municipiului Baia Mare ocupate de extinderile de la parterul blocului de locuințe și balcoane și pentru alte construcții de același tip,

 • • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții-republicată cu modificările și completările ulterioare, articolul 15, litera e, referitor la concesionarea fără licitație publică a terenurilor pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate,

 • • Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • • Art. 36 alin (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare,

 • • Ordinul Directorului General al Agenției naționale de Cadastru și Publicitate nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

 • • Art.129 alin.6 lit.b din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

Se aprobă construirea unui balcon la parterul blocului de locuințe, în aliniament cu cele existente la nivelele superioare, conform proiectului nr. 16/2019 întocmit de SC PANIMPEX SRL.

Art. 2

Se aprobă concesionarea terenului în suprafață de 4 mp în favoarea proprietarilor apartamentului BÂRLEA VASILE și BÂRLEA DANIELA FLORINA, teren identificat prin C.F.nr. 125352, nr. cadastral 125352.

Art. 3

Redevența pentru suprafața concesionată, se va stabili conform HCL nr. 26/2018, iar Direcția Patrimoniu prin Serviciul Monitorizare Contracte, va întocmi Contractul de concesiune, ținând seama de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4

 • (1) Beneficiarii se vor prezenta în termen de cel mult 90 zile la Direcția Patrimoniu - Serviciul Monitorizare Contracte, pentru a semna contractul de concesiune .

 • (2) Nerespectarea termenului astfel stabilit atrage încetarea aplicabilității prezentei hotărâri, fără nici o altă formalitate .

Art. 5

Taxele ocazionate de înscrierea în Cartea Funciară a Contractului de concesiune și a construcției vor fi suportate de către solicitanți.

Art. 6

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu prin Serviciul Monitorizare Contracte și Arhitectul Șef - Direcția Urbanism prin Serviciul Autorizare Construcții.

Art. 7

Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitect Șef - Direcția Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții;

 • • Direcția Patrimoniu - Serviciul Monitorizare Contracte;

 • • Beneficiari;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

1