Hotărârea nr. 76/2020

H.C.L. nr. 76 din 27.02.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a imobilului teren în suprafață de 19.757 mp, situat în Baia Mare, str. Europa, identificat prin C.F. 113496 Baia Mare, nr. cadastral 113496

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 76/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a imobilului teren în suprafață de 19.757 mp, situat în Baia Mare, str. Europa, identificat prin C.F. 113496 Baia Mare, nr. cadastral 113496

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 89/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 89/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 201/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a imobilului teren în suprafață de 19.757 mp, situat în Baia Mare, str. Europa, identificat prin C.F. 113496 Baia Mare, nr. cadastral 113496;

 • • Adresa nr. 44/2020 a Direcției Generale Dezvoltare Publică, Direcția Utilități Publice, prin care solicită trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a imobilului teren în suprafață de 19.757 mp, situat în Baia Mare, str. Europa, identificat prin C.F. 113496 Baia Mare, nr. cadastral 113496, având în vedere că acest teren face obiectul investiției "Amenajare Rampă Săsar” pentru depozitare deșeuri inerte - amenajare stație de valorificare, tratare a deșeurilor nepericuloase din construcții și demolări - lucrări cu caracter provizoriu -cu acces din stația de epurare;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 33/22.01.2020;

 • • Extrasul de carte funciară C.F. 113496 Baia Mare;

 • • Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 5256/10.02.2020.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art. 864 din Codul Civil;

 • • Art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (14), art. 136, art. 361, alin. 2, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

• Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a imobilului teren, în suprafață de 19.757 mp, situat în Baia Mare, str. Europa, identificat prin C.F. 113496 Baia Mare, nr. cadastral 113496.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Economică.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Utilități Publice;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilară Baia Mare, prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  21

  Pentru

  20

  împotrivă

  -

  Abțineri

  1