Hotărârea nr. 75/2020

H.C.L. nr. 75 din 27.02.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune și încheierea unor noi contracte de închiriere pentru spaţiile din proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Baia Mare, din complexul de clădiri cunoscut sub denumirea "Claustrul Mănăstirii Minoriților"

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 75/2020

privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune și încheierea unor noi contracte de închiriere pentru spațiile din proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Baia Mare, din complexul de clădiri cunoscut sub denumirea "Claustrul Mănăstirii Minoriților"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 85/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 85/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 48/2020, promovat de Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare, prin care se propune aprobarea prelungirii termenului de locatiune si incheierea unor noi contracte de inchiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din administrarea Municipiului Baia Mare, situate în Piața Libertății, nr. 6;

 • • Borderoul comisiei de spaii cu altă destinație decât aceea de locuință din data de 20 februarie 2020;

 • • Cererea înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 7207/20.02.2020 de către chiriașii din spatiile nominalizate la Anexa nr. 1 la prezenta hotarare, care solicită prelungirea contractelor de închiriere.

Având în vedere:

 • • Procedurile judiciare privind retrocedarea în temeiul O.U.G. nr.94/2000 pentru imobilul din Piata Libertății, nr. 6, imobil care urmează a fi preluat în totalitate în patrimoniul Municipiului Baia Mare, sunt in curs de finalizare;

 • • Faptul că Consiliul Local al Municipiul Baia Mare exercită un drept de administrare asupra acestui imobil și are intentia de a realiza o lucrare de reabilitare mai amplă a întregului complex imobiliar;

 • • Art. 1784, alin. 3, art. 1777 din Codul civil;

 • • Cap. XII: Bunuri și lucrări publice, Secțiun ea I: Administrarea bunurilor;

 • • Art. 129, alin. 2, lit. (b), (c), alin. 6, lit. (a), alin. 10, lit (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate, din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1 , art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea prin încheierea unor noi contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație din complexul de clădiri, cunoscut sub denumirea "Claustrul Mănăstirii Minoriților", în favoarea actualilor utilizatori nominalizați în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă durata închirierii până la 31.12.2020.

Art.3 Încheierea contractelor de închiriere pentru spațiile nominalizate în Anexa nr. 1 se face numai pentru chiriașii care au dovada achitării integrale a chiriei, respectiv a taxei de folosință până la data încheierii contractului.

Art.4 Pentru perioada cuprinsă de la expirarea contractului de închiriere și până la încheierea noului contract de închiriere, beneficiarii spațiilor vor achita taxa de folosință egală cu cuantumul chiriei, care se va calcula aferent acestei perioade.

Art.5 Tariful de închiriere este cel avut conform contractelor expirate respectiv 11,64 lei/mp/lună.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Economică;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare


Președinte de ședință

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-