Hotărârea nr. 73/2020

H.C.L. nr. 73 din 27.02.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 40 mp, situat în Baia Mare, Str. George Coșbuc, nr. 5

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 73/2020

privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 40 mp, situat în Baia Mare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 73/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 73/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 216/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 40 mp, înscris în CF nr. 6 Baia Mare nr. topo 1760/34/1 și 1760/35/2/1, situat în Baia Mare

 • • Adresa înregistrată la Primaria Municipiului Baia Mare, sub nr. 45242/25.11.2019, și completată sub nr. 1152/15.01.2020, prin care doamna Deceanu Cristina Manuela, cu domiciliul în Baia Mare, în calitate de reprezentant al SC VIRTUALMED SRL, cu sediul în Baia Mare, solicită trecerea în domeniul prival al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 40 mp, situat în Baia Mare, ocupat de extinderea apartamentului nr. 1, în vederea cumpărării;

 • • Contractul de Concesiune nr. 523/06.03.2009;

 • • Autorizația de Construire nr. 450/07.08.2009;

 • • Procesul Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/31.05.2012;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 1627/11.11.2019, favorabil cumpărării terenului;

 • • Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat ing Kalmar Tiberiu.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/ 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art. 36, alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Adresa Comisiei locale de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001, înregistrată cu nr. 217/2020, prin care face cunoscut faptul că imobilul care face obiectul prezentei hotărâri, nu face obiectul unei notificări în baza Legii nr. 10/2001, nesoluționate;

 • • Adresa Biroului Agricol, înregistrată cu nr. 98/2020, prin care face cunoscut faptul că imobilul care face obiectul prezentei hotărâri, nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

 • • Faptul că terenul în suprafață de 40 mp, înscris în CF nr. 6 Baia Mare, nr. topo 1760/34, în suprafață de 439 mp și nr. topo 1760/35/2, situat în Baia Mare, nu face parte din imobilele situate pe raza municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au

aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare,conform adresei nr. 4144/C/11.10.2016, înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

• Art. 129, alin (2), lit. c), alin. (6), lit. b), alin. 14, art. 108, lit. b, art. 139 și art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

• Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală, Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect dezlipirea terenului, identificat prin CF nr. 6 Baia Mare, nr. topo 1760/34, în suprafață de 439 mp și nr. topo 1760/35/2, în suprafață de 275 mp, situat în Baia Mare, Str. George Coșbuc, după cum urmează:

CF nr. 6 Baia Mare - nr. topo 1760/34/1, în suprafață de 18 mp;

 • - nr. topo 1760/34/2, în suprafață de 421 mp;

 • - nr. topo 1760/35/2/1, în suprafață de 22 mp;

 • - nr. topo 1760/35/2/2, în suprafață de 253 mp.

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 40 mp, înscris în CF nr. 6 Baia Mare, nr. topo 1760/34/1 și nr. topo 1760/35/2/1, situat în Baia Mare, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Serviciul Patrimoniu;

 • • Deceanu Cristina Manuela, Baia Mare;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilară Maramureș - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobilară Baia Mare, prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-