Hotărârea nr. 72/2020

H.C.L. nr. 72 din 27.02.2020 privind însusirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 4 mp , teren ocupat de extindere, în favoarea SC SOG INTERTRADE SRL

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.72/2020

privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 4 mp , teren ocupat de extindere, în favoarea SC SOG INTERTRADE SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 65/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 65/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.206/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se aprobă însușirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafată de 4 mp , teren ocupat de extindere la spatiu comercial, situat în Baia Mare, P-ța Revoluției nr. 4, în favoarea SC SOG INTERTRADE SRL, teren înscris în CF nr. 124930 Baia Mare, nr. cad. 124930;

 • • Adresa înregistrată la Primăria Baia Mare sub nr. 4251/01.02.2019, prin care d-ul Schob Michael Diethardt în calitate de asociat unic al SC SOG INTERTRADE SRL, prin împuternicit Dl. Geogeoi Simion, cu domiciliul în Baia Mare, solicită cumpărarea terenului în suprafată de 4 mp, ocupat de extindere la spațiu comercial, situat în Baia Mare;

 • • HOTĂRÂREA NR. 477/2019 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitatie publică a terenului în suprafată de 4 mp, înscris în CF 124930 Baia Mare, nr. cadastral 124930, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, teren ocupat extindere la spatiul comercial, situat în Baia Mare , în favoarea SC SOG INTERTRADE SRL;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 1506/16.10.2019, favorabil pentru vânzare cumpărare teren aferent extinderii autorizata cu A.C. nr. 661/18.09.2006;

 • • Raportul de Evaluare întocmit de PBS EVAL CONSULTING SRL, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 477/2019;

 • • Contractul de concesiune nr. 130/2/09.08.2019;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 371/10.07.2007, privind stabilirea prețurilor unitare de vânzare, actualizate, pentru terenurile proprietate privată a Municipiului Baia Mare , afectate de supraedificate proprietate privată, în natură extinderi și accese la spațiile de locuit , supuse schimbării de destinație , precum și pentru terenurile aferente balcoanelor și extinderilor edificate pentru îmbunătățirea confortului locuințelor.

Având în vedere :

 • • Prevederile art.1650-1762, Cod Civil;

 • • Art. 129 alin.(2) lit. c, alin. (6) lit. b, alin.(14), art. 364 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

• Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

Se ia act de Raportul de Evaluare întocmit de PBS EVAL CONSULTING SRL, pentru terenul în suprafată de 4 mp, teren ocupat de extindere la spatiu comercial, situat în Baia Mare , teren înscris în CF nr. 124930 Baia Mare, nr. cad. 124930, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin care se stabileste valoarea de piață de 137,25 Euro/mp echivalentul a 655 lei/mp la cursul de schimb al BNR din 15.01.2020, valoarea totală a terenului 2.625 lei, în echivalent 549 EURO.

Art. 2

Se aprobă vânzarea directă, a terenului în suprafață de 4 mp, teren ocupat de extindere la spațiu comercial, situat în Baia Mare, în favoarea SC SOG INTERTRADE.

Art. 3

Se aprobă prețul de vânzare a terenului la suma de 137,25 EURO/mp plus TVA reprezentând 549 EURO plus TVA .

Art. 4

 • 1. ) Plata prețului se va face în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării prezentei beneficiarului , în lei la cursul oficial al BNR din ziua anterioară plății, actul autentic de vânzare cumpărare se va încheia în termen de 30 de zile de la data efectuării plății.

 • 2. ) În cazul nerespectării obligației de plată a prețului în termenul prevăzul la alin. 1, prezenta hotărâre îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 5

Taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică și contravaloarea Raportului de evaluare vor fi suportate de către SC SOG INTERTRADE SRL.

Art. 6

Contractul de concesiune nr. 130/2/09.08.2019, încetează la data încheierii contractului de vânzare cumpărare în formă autentică.

Art. 7

Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare - dl.Cătălin Chereches, cu semnarea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică.

Art. 8

Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Urbanism, Arhitect Șef

 • • Serviciul Patrimoniu;

 • • Direcția Economică;

 • • Georgeoi Simion;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

1