Hotărârea nr. 71/2020

H.C.L. nr. 71 din 27.02.2020 privind aprobarea Documentației de atribuire și însușirea Raportului de evaluare, în vederea vânzării prin licitaţie publica a imobilului, teren și construcție, în suprafaţă de 17mp, situat în Baia Mare, înscris în CF nr. 125411, nr. cadastral 125411

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 71/2020

privind aprobarea Documentației de atribuire și însușirea Raportului de evaluare, în vederea vânzării prin licitație publica a imobilului, teren și construcție, în suprafață de 17mp, situat în Baia Mare, str. Tineretului nr. 14A, înscris în CF nr. 125411, nr. cadastral 125411

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 83/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 83/2020

 • • Raportul de specialitate nr. 225/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune aprobarea Documentației de atribuire și însușirea Raportului de evaluare,în vederea vânzării prin licitație publica a imobilului teren și construcție, în suprafață de 17mp, situat în Baia Mare, str. Tineretului nr. 14A, înscris în CF nr. 125411, nr. cadastral 125411;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 16/31.01.2020 prin care a fost aprobat Studiul de Oportunitate în vederea vânzării prin licitatie publică a imobilului teren și construcție, situate în Baia Mare, str. Tineretului nr. 14A, înscris în CF nr. 125411, nr. cadastral 125411;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 1817/13.12.2019 favorabil pentru concesionare/vânzare prin licitatie publică;

 • • Raportul de Evaluare întocmit de evaluator Pantiș Marius Mircea.

Având în vedere :

 • • Art. 108, lit. e), art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (14), Art. 287, art.334 - 346 , art.363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea prin licitație publică a imobilului, teren și construcție, în suprafață de 17mp, situat în Baia Mare, str. Tineretului nr. 14A, înscris în CF nr. 125411, nr. cadastral 125411.

Art. 2 Se însușește Raportul de Evaluare întocmit de evaluator Pantiș Marius Mircea, cuprins în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a imobilului teren și construcție, în suprafață de 17mp, situat în Baia Mare, str. Tineretului nr. 14A, înscris în CF nr. 125411, nr. cadastral 125411, prin care s-a stabilit valoarea de piață la 3800 Euro, fără TVA.

Art. 3 Se aprobă Documentația de Atribuire - Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea vânzării prin licitație publica a imobilului, teren și construcție, în suprafață de 17mp, situat în Baia Mare, str. Tineretului nr. 14A, înscris în CF nr. 125411, nr. cadastral 125411.

Art. 4 Prețul de pornire a licitației este cel stabilit prin raportul de evaluare, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, respectiv 3800 Euro, la care se adaugă TVA, stabilit conform art 363 alin.6 din OUG 57/2019, care se va achita în lei la cursul oficial al BNR din ziua anterioara platii.

Art. 5 Pasul de licitație se stabileste la 38 Euro, reprezentând 1% din prețul de pornire.

Art. 6 Contravaloarea Raportului de evaluare pentru terenul care face obiectul vânzării achitată din bugetul local va fi recuperată de la câștigătorul licitației.

Art. 7 Taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică si înscrierea în Cartea Funciara vor fi suportate de către câștigătorul licitației.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitect Șef;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Economică;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

1