Hotărârea nr. 70/2020

H.C.L. nr. 70 din 27.02.2020 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 9 mp , teren aferent construcţiei, extindere balcon, situat în Baia Mare , în favoarea lui Chiriță Marias

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.70/2020

privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 9 mp , teren aferent construcției, extindere balcon, situat în Baia Mare , în favoarea lui Chiriță Marias

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 66/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 66/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 66/2020, promovat Serviciul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 9 mp , identificat prin CF nr. 108193 Baia Mare, nr.cadastral 108193 teren aferent construcției, extindere balcon, situat în Baia Mare , în favoarea lui Chiriță Marias, concesionat în baza contractului de concesiune nr. 383/03.01.2012;

 • • Adresa înregistrată la Primăria Baia Mare sub nr. 27.01.2020 în completare la adresa sub nr. 23529/15.06.2018, prin care Chiriță Marias cu domiciliul în Baia Mare, solicită cumpărarea terenului în suprafață de 9 mp , teren aferent construcției, extindere balcon, situat în Baia Mare;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007, privind stabilirea prețului de vânzare (fără TVA) pe suprafața unitară conform Hotărârii Consiliului Local nr.276/2005;

 • • Contractul de concesiune nr. 383/03.01.2012;

 • • C.F. nr. 108193 Baia Mare, nr. cad. 108193.

Având în vedere :

 • • Prevederile art. 1650 - 1700 din Cod Civil;

 • • Art. 129, alin. (2) lit.c), alin. (6) lit. b), alin. 14 și art. 364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate - Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu privire la vânzarea fără licitație publică a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 9 mp , teren aferent construcției, extindere balcon, situat în Baia Mare, în favoarea lui Chiriță Marias.

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE                   I 8 ex. / |N.M.|/ 06.03.2020

Art. 2 Se aprobă întocmirea unui Raport de evaluare pentru terenul situat pe Str., identificat prin CF nr. 108193 Baia Mare, nr.cadastral 108193.

Art. 3 Contravaloarea Raportului de evaluare pentru terenul care face obiectul vânzării va fi achitată din bugetul local și va fi recuperată de la Chiriță Marias.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Urbanism, Arhitect Șef

 • • Serviciul Patrimoniu;

 • • Direcția Economică;

 • • Chiriță Marias;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  8 ex. / N.M. / 06.03.2020


  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  21

  Pentru

  20

  împotrivă

  -

  Abțineri

  1

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE