Hotărârea nr. 7/2020

H.C.L. nr. 7 din 31.01.2020 privind aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor îndreptăţiti la repartizarea, cu titlu de închiriere, a unei locuinţe sociale din proprietatea publică a Municipiul Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 7/2020

privind aprobarea Listei de priorități a solicitanților îndreptățiți la repartizarea, cu titlu de închiriere, a unei locuințe sociale din proprietatea publică a Municipiul Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

•Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 15/2020; •Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 15/2020;

•Raportul de specialitate, promovat de Direcția de Asistență Socială, înregistrat sub nr. 1035/17.01.2020, prin care se propune aprobarea Listei de priorități a solicitanților îndreptățiti la repartizarea, cu titlu de închiriere, a unei locuințe sociale din proprietatea publică a Municipiul Baia Mare.

Având în vedere:

•Legea Locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•Art. 21 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, aprobate prin H.G. nr. 1275/2000, cu modificarile și completările ulterioare;

•Punctul 16 din Borderoul de sedintă nr 1645/17.01.2020 privind documentele analizate în sedinta Comisiei de locuințe din data de 17.01.2020;

•H.C.L. nr. 415/2016 privind aprobarea procedurii de administrare a locuințelor sociale din Municipiul Baia Mare și a criteriilor pentru stabilirea priorității în vederea acordării acestora;

•Faptul că ordinea de prioritate, respectiv numărul punctelor pentru fiecare solicitant, au fost stabilite pe baza criteriilor aprobate de Consiliul Local prin H.C.L. nr. 415/2016, adoptate în conformitate cu Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•Avizul Comisiei de locuințe, pentru punctajele acordate solicitanților de locuințe sociale pe anul 2020, conform criteriilor aprobate prin H.C.L. nr. 415/2016;

•Art. 129, alin (1), alin (2), lit. c) și lit. d), alin (6), lit a), alin (7), lit b), alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

•Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

•Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

•Art. 133 alin. 1, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Lista de priorități a solicitanților îndreptățiti la repartizarea, cu titlu de închiriere, a unei locuințe sociale din proprietatea publică a Municipiul Baia Mare, stabilită potrivit criteriilor

aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 415/2016, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Lista aprobată la art. 1 va fi afișată la sediul Serviciului Locuințe Sociale și Evaluare Socială, de pe B-dul Independenței, nr. 2C, și la sediul Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, după adoptarea prezentei hotărâri și va fi valabilă până la aprobarea unei noi Liste de priorități de către Consiliul Local.

Art.3 Contestațiile cu privire la anexa aprobată prin prezenta hotărâre, pot fi formulate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1275/2000, cu modificările și completarile ulterioare.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor Asistență Socială Baia Mare.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la: •Instituția Prefectului Județului Maramureș; •Primarul Municipiului Baia Mare;

•Direcția de Asistență Socială; •Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință

prezentei hotărâri se încredințează Direcția de


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare


Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

-