Hotărârea nr. 69/2020

H.C.L. nr. 69 din 27.02.2020 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 257 mp , situat în Baia Mare, str. George Coșbuc

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.69/2020

privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 257 mp , situat în Baia Mare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 77/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.77/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.218/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 257 mp identificat prin CF nr.126849 Baia Mare, nr. cad. 126849 , situat în Baia Mare, în vederea amenajării unei parcări;

 • • Adresa înregistrată la Primaria Municipiului Baia Mare sub nr. 17501/24.04.2019, prin care domnul Dr. Chertif Mihai Cristian cu domiciliul în Baia Mare, în calitate de reprezentant al SC CHE COSMEDICA SRL cu sediul în Baia Mare, solicită concesionarea terenului în suprafață de 257 mp, aflat în domeniul prival al Municipiului Baia Mare, situat în spatele clădirii SC CHE COSMEDICA SRL, în vederea extinderii parcării;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 533/05.04.2019 favorabil parcelării și concesionării terenului;

 • • CF nr.126849 Baia Mare, nr. cad. 126849.

Având în vedere :

 • • Prevederile art. 13, art. 16 și art. 17 din Legea nr. 50/1991 actualizată și republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 • • Art. 129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit. b), alin. 14, art 362, alin 1, art. 363 și art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se ia act de Studiul de oportunitate - Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu privire la concesionarea prin licitație publică a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 257 mp, identificat prin CF nr.126849 Baia Mare, nr. cad. 126849, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc.

Art. 2 Se aprobă întocmirea unui Raport de evaluare pentru terenul în suprafață de 257 mp, identificat prin CF nr.126849 Baia Mare, nr. cad. 126849, situat în Baia Mare.

Art. 3 Contravaloarea Raportului de evaluare pentru terenul care face obiectul concesionării va fi achitată din bugetul local și va fi recuperată de la câștigătorii licitației.

Art. 4 Se aprobă întocmirea Documentației de atribuire pentru concesionare prin licitație publică a terenului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, prin Serviciul Monitorizare Contracte.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Urbanism, Arhitect Șef;

 • • Serviciul Patrimoniu;

 • • Direcția Economică;

 • • SC CHE COSMEDICA SRL;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  21

  Pentru

  21

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -