Hotărârea nr. 68/2020

H.C.L. nr. 68 din 27.02.2020 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 1138 mp, identificat prin CF nou nr. 104657 Baia Mare, nr. cadastral 104657, aferent unei stații de alimentare cu carburanți, în favoarea proprietarului construcțiilor subterane și supraterane SC K&J GEROM SRL

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 68/2020

privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 1138 mp, identificat prin CF nou nr. 104657 Baia Mare, nr. cadastral 104657, situat în Baia Mare, aferent unei stații de alimentare cu carburanți, în favoarea proprietarului construcțiilor subterane și supraterane SC K&J GEROM SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 88 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 88/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 34/2020 întocmit de Direcția Patrimoniu -Serviciul Monitorizare Contracte,prin care se propune actualizarea suprafeței de teren și aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 1138 mp, identificat prin CF nou nr. 104657 Baia Mare, nr. cadastral 104657, situat în Baia Mare pe str. Mărgeanului nr.3, aferent unei stații de alimentare cu carburanți, proprietatea SC K&J GEROM SRL;

 • • Solicitarea SC K & J GEROM SRL, cu sediul în Baia Mare, înregistrată cu nr.4091/04.02.2020, prin care cere actualizarea suprafeței de teren și propunerea de modernizare și înfrumusețare a obiectivului,în completarea solicitării nr.39194/09.10.2019 prin care cere prelungirea duratei contractului de concesiune nr.4286/26.11.2004,pentru terenul situat în Baia Mare, pe care este construită o stație de carburanți.

Având în vedere :

 • • Art. 693-702 din Codul Civil, Notiunea. ,,(1) Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o constructie pe terenul altuia, deasupra ori in subsolul acelui teren, asupra caruia superficiarul dobândește un drept de folosinta";

 • • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

 • • Art.59 si 64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

 • • Certificatul de urbanism nr. 1372/04.10.2019 favorabil;

 • • Autorizația de construire nr. 127/25.05.1994 pentru construire stație de alimentare cu carburanți;

 • • Art.108 ,art.129, alin.2, lit.c, alin.14, art.355, art.362 alin.1 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Amendamentul comisiei pentru activități economico-financiare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pe terenul în suprafață de 1138 mp, identificat prin CF nou nr. 104657 Baia Mare, nr. cadastral 104657, situat în Baia Mare, aferent unei stații de de alimentare cu carburanți, în favoarea proprietarului, S.C.K&J GEROM SRL.

Art. 2

Se aprobă actualizarea, conform măsurătorilor cu tehnica nouă,a suprafeței terenului pentru care se constituie dreptul de superficie de la 1060 mp CF vechi 19030,nr.topo 2737/284/2/5,2747/16/10 care a fost concesionat prin contractul de concesiune (expirat)nr.4286/26 .11.2004,la 1138 mp,conform CF nou 104657,nr.cadastral 104657.

Art. 3

Se aprobă prețul pentru superficia terenului situat în Baia Mare, la valoarea de 16.000 lei/an, sumă ce se va indexa anual cu indicele inflației dacă este pozitiv.

Art. 4

 • (1) Dreptul de superficie se constituie pe o durata de 2 de ani, termen în care beneficiarul este obligat să modernizeze construcția,pe cheltuiala sa.

 • (2) La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi reînnoit, cu condiția să fie realizată modernizarea construcției.

 • (3) Pe durata existenței construcției, dreptul de superficie asupra terenului se poate transmite după înstrăinarea dreptului de proprietate asupra acesteia în favoarea noului proprietar tabular.

Art. 5

Se aprobă inserarea în contractul de închiriere a clauzei potrivit căreia contractul poate înceta prin denunțare unilaterală de către ambele părți pe baza unei notificări prealabile transmise cu 30 de zile înainte de data propusă pentru încetare,fără îndeplinirea niciunei alte formalități și fără obligația părților de a plăti vreo despăgubire.

Art. 6

Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea contractului de superficie în formă autentică.

Art. 7

Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • SC K&J GEROM SRL;

• Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

2