Hotărârea nr. 67/2020

H.C.L. nr. 67 din 27.02.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune prin încheierea unui act adițional la contractul de închiriere încheiat cu Birou Individual Notarial Niculescu Tagarlas Petrina Consuela pentru spațiul cu suprafaţa utilă de 141,77 mp situat în Baia Mare , Piața Libertății nr.15

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.67/2020

privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune prin încheierea unui act adițional la contractul de închiriere încheiat cu Birou Individual Notarial Niculescu Tagarlas Petrina Consuela pentru spațiul cu suprafața utilă de 141,77 mp situat în Baia Mare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • •   Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.72/2020;

 • •   Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.72/2020;

 • •   Raportul de specialitate nr. 41/2020, promovat de Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare, prin care se propune prelungirea termenului de locațiune prin încheierea unui act adițional la contractul de închiriere încheiat cu Birou Individual Notarial Niculescu Tagarlas Petrina Consuela pentru spațiul cu suprafața utilă de 141,77 mp situat în Baia Mare.

Având în vedere :

 • •  Cererile înregistrate la Primăria Municipiului Baia Mare sub nr.48830/18.12.2019 și nr.6405/17.02.2020 prin care Birou Individual Notarial Niculescu Tagarlas Petrina Consuela, solicită prelungirea termenului de închiriere a contractului de închiriere pentru spatiul cu suprafața utilă de 141,77 mp, situat în Baia Mare ,Piața Libertății nr.15;

 • •  Contractul de închiriere nr.11320/15.03.2018 încheiat cu Birou Notar Public Niculescu Tagarlas Petrina Consuela pentru spațiul, care expiră la data de 01.04.2020;

 • •  Art.1777 din Codul Civil;

 • •   Art.171 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată;

 • •   Art. 129, alin.2 lit.c , alin.6, lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • •  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • •  Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • •   Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea termenului de locațiune prin încheierea unui act adițional la contractul de închiriere încheiat cu Birou Individual Notarial Niculescu Tagarlas Petrina Consuela pentru spațiul cu suprafața utilă de 141,77 mp situat în Baia Mare.

Art.2. Termenul închirierii va fi pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea prelungirii prin acordul ambelor părți.

Art.3. Chiria se stabileste la nivelul de 12,65 lei/mp/lună (2,70 euro/mp/luna ) conform contractului de închiriere nr.11320/15.03.2018, indexat cu indicele inflației.

Art.4. Plata utilităților aferente spațiului pe perioada de închiriere și utilizare efectiva va fi achitată de către locatar , respectiv Birou Individual Notarial Niculescu Tagarlas Petrina Consuela , pe baza facturilor emise de serviciul de specialitate din cadrul Direcției Patrimoniu.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu prin Serviciul Contracte Imobiliare.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • •   Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • •   Primarul Municipiului Baia Mare;

 • •  Birou Individual Notarial Niculescu Tagarlas Petrina Consuela - Baia Mare;

 • •   Direcția Patrimoniu;

 • •  Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

-