Hotărârea nr. 66/2020

H.C.L. nr. 66 din 27.02.2020 privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile – terenuri și construcții - aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 66/2020

privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile - terenuri și construcții -aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • •   Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 82 /2020;

 • •  Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 82/2020;

 • •  Raportul de specialitate nr. 49/20.02.2020 întocmit de Serviciul Contracte Imobiliare, prin care se propune nominalizarea reprezentanțăilor Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică a unor bunuri aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare;

 • •  Adresa cu nr. 1146/MLPDA/07.01.2020 emisă de către Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.

Având în vedere :

 • •   Art.129 alin.1, alin.2 lit.a), art. 287, art 334-346, art. 362 - 364, din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 • •  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • •  Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • •   Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă nominalizarea reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică a unor bunuri - terenuri și construcții - aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, după cum urmează:

 • 1. Mureșan Dorel Grigore

 • 2. Varga Cornel

 • 3. Gligan Vasile Cameliu

 • 4. Fagi Ramona Nicoleta


 • - Consilier local - președinte

 • - Consilier local- membru

 • - Director executiv Direcția Patrimoniu- membru -Consilier asistent - membru secretar

(2) Se aprobă nominalizarea membrilor supleanți pentru fiecare dintre titulari, după cum urmează:

 • 1. Lupșa Ștefan - Consilier local - președinte

 • 2. Stejerean Doris Gianina - Consilier local- membru

 • 3. Cristina Mihali - Consilier juridic - membru

 • 4. Paul Păcurar- Inspector superior - membru secretar

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Baia Mare.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:

 • •   Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • •   Primarului Municipiului Baia Mare;

 • •   Direcției Patrimoniu;

 • •  Membrilor desemnați;

 • •  Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  21

  Pentru

  21

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -