Hotărârea nr. 65/2020

H.C.L. nr. 65 din 27.02.2020 privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcari acoperite edilficate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 65/2020

privind reglementarea situației contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje și parcari acoperite edilficate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 75 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 75/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 35/2020 întocmit de Direcția Patrimoniu -Serviciul Monitorizare Contracte,prin care se propune transferul,prelungirea duratei și închirierea terenurilor ocupate de garaje/parcări acoperite ,autorizate, edificate până la data prezentei.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

 • • Art. 1777 și 1810 Cod civil ;

 • • Art. 1809, art.1784 Noul Cod Civil tacita relocațiune;

 • • Art.59 si 64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată

 • • Art.108 , art.129 alin.2, lit.c, alin.14, art.355, art.362 alin.1 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transferul locațiunii pentru terenurile ocupate de garaje și parcări acoperite,prin încheierea unor noi contracte în favoarea persoanelor care au dobândit dreptul de proprietate asupra construcțiilor edificate pe acestea până la data prezentei, identificați în Anexa 1,care este parte componentă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se aprobă încheierea unor noi contracte de închiriere pentru terenurilor ocupate de garaje și parcări acoperite,în favoarea proprietarilor construcțiilor a căror contracte au expirat,identificați în Anexa 2,care este parte componentă a prezentei hotărâri.

Art. 3 Contractele pentru proprietarii identificați în Anexele 1 și 2 la prezenta, se încheie pe o durată de 2 ani cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților dacă terenurile nu fac obiectul unor investiții aprobate în condițiile legii.

Art. 4 Contractele se vor încheia numai după plata prealabilă a sumei datorate pentru utilizarea terenului ocupat de garaj/parcare acoperită aferentă perioadei fără contract, sumă calculată la nivelul contractului expirat.

Art. 5 Sumele datorate de către contractanții identificați în Anexele1 și 2 la prezenta hotărâre se vor calcula la următoarele niveluri :

ZONA A     12,46 lei/mp/an

ZONA B     11,42 lei/mp/an

ZONA C     10,38 lei/mp/an

ZONA D      9,34 lei/mp/an

Sumele se vor indexa anual cu indicele general anual al prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 6 Se aprobă dublarea redevenței / chiriei pentru suprafațele de teren ocupate de garaje, parcari acoperite , care depășesc 18 mp, excepție făcând terenurile ocupate de garajele autorizate pe o suprafață mai mare de 18 mp.

Art. 7 Sumele anuale se vor plăti trimestrial pâna data de 30 din ultima lună a trimestrului.Întârzierile la plată se vor penaliza cu 0,02 % pentru persoane fizice, respectiv 0,04 % pentru persoane juridice, pentru fiecare zi de întârziere din suma datorată.

Art. 8 Se aprobă inserarea în contractele de închiriere a următoarei clauze:

În situația în care terenul afectat de construcții este necesar realizării unor investiții de către Municipiul Baia Mare,aprobate în condițiile legii,deținătorii supraedificatelor vor proceda la desființarea acestora, ca urmare a unei notificări prealabile de 30 zile, emisă de autoritatea locală, în caz contrar se va proceda la desființarea construcțiilor pe cale administrativă,pe cheltuiala deținătorilor supraedificatelor, în condițiile Legii 50/1991,republicată,cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9 Beneficiarii identificați în Anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre se vor prezenta în termen de maxim 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentei pentru încheierea contractelor , după acest termen contractul nu mai poate fi încheiat și dreptul de utilizare a terenului se anulează , construcțiile urmând a fi desfințate pe cale administrativă.

Art. 10 Prezenta hotarâre se comunică la :

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Poliția Locală;

 • • Beneficiari;

• Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

1