Hotărârea nr. 64/2020

H.C.L. nr. 64 din 27.02.2020 privind aprobarea Listei de priorităţi cu solicitanții îndreptățiți să primească cu chirie o locuinţă construită prin A.N.L. în anul 2020

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.64/2020

privind aprobarea Listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să primească cu chirie o locuință construită prin A.N.L. în anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 86/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 86/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 51 / 21.02.2020, promovat de Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare, privind aprobarea Listei de priorități cu solicitanții înd reptățiți să primească cu chirie o locuință construită prin A.N.L. în anul 2020;

 • • Borderoul comisiei de locuințe nr. 7418 / 20.02.2020.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată;

 • • H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea locuinței nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind locuințele;

 • • H.G. nr. 1275/2000 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Hotărârea nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

 • • H.G. nr. 251/2016, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin HG nr. 962/2001;

 • • Ordonanța de Urgență nr.30/05.04.2017 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

 • • H.G. nr.304/05.05.2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001;

 • • Legea nr.151/27.06.2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

 • • Legea nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;

 • • Legea nr. 448/ 06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • • Ordinul nr.2097/05.07.2019 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

 • • Ordonanța nr.26/27.08.2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

 • • H.C.L. nr. 24/2019 privind aprobarea listelor de priorități cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință construită prin ANL, în vederea închirierii în anul 2019;

 • • Art.108, art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), alin.7 lit.q) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească cu chirie o locuință construită prin A.N.L. în anul 2020.

Art.2   Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Lista aprobată la art.1, se va afișa la sediul Direcției Patrimoniu din Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr.2 și la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare str. Gheorghe Sincai n r.37.

Art.4 (1) Persoanelor cu handicap grav li se vor repartiza conform punctajului, pentru închiriere locuințe, cu prioritate la nivelurile inferioare, în funcție de disponibilitatea acestora.

( 2) De prevederile alin. 1, beneficiază și familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil sau un adult cu handicap grav.

Art.5 Contestațiile cu privire la anexa aprobată prin prezenta hotărâre pot fi formulate în conformitate cu prevederile H.G. nr.962/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală

Administrație Publică, Direcția Patrimoniu,

Serviciul Contracte Imobiliare din cadrul Primăriei


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare


Municipiului Baia Mare.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Economică;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-