Hotărârea nr. 63/2020

H.C.L. nr. 63 din 27.02.2020 privind aprobarea Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate din bugetul local al Municipiului Baia Mare pentru Clubul Sportiv Minaur

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.63/2020

privind aprobarea Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate din bugetul local al Municipiului Baia Mare pentru Clubul Sportiv Minaur

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 97/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.97 /2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 231/11.02.2020.

Având în vedere :

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 270/2015 privind înființarea Clubului Sportiv Minaur, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 522/2017 privind aprobarea Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate din bugetul local al Municipiului Baia Mare Clubului Sportiv Minaur;

 • • H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, modificată în baza actelor normative publicate în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Normele financiare de utilizare a fondurilor alocate din bugetul local al Municipiului Baia Mare, Clubului Sportiv Minaur, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL nr. 522/2017 privind aprobarea Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate din bugetul local al Municipiului Baia Mare Clubului Sportiv Minaur.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Clubului Sportiv Minaur Baia Mare;

 • • Direcției Juridice, Administrație Publică Locală;

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE                   I 7 ex. / |N.M.|/ 06.03.2020

• Direcției Economice;

• Serviciului Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE

7 ex. / N.M. / 06.03.2020