Hotărârea nr. 62/2020

H.C.L. nr. 62 din 27.02.2020 privind aprobarea realizării de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a Programului Unitar de Acţiune de Combatere a Vectorilor, prin deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 62/2020

privind aprobarea realizării de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a Programului Unitar de Acțiune de Combatere a Vectorilor, prin deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 63/2020;

 • • Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 63/2020;

 • • Raportul de specialitate al Serviciului Public Ambient Urban înregistrat cu nr. 953/ 11. 02.2020, prin care se propune aprobarea efectuării de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a Programului Unitar de Acțiune de Combatere a Vectorilor, prin deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza municipiului Baia Mare.

Având în vedere :

 • • Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • • Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.82/2015 privind regulamentul cadru al serviciului de salubrizare al localităților;

 • • Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitățiilor;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr.474/2015 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Ambient Urban Baia Mare;

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Dispozițiile art. 129, alin. 1, lit. b, lit. c, lit. d, alin. 4, lit. a și lit. c, alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019.

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă efectuarea de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a Programului Unitar de Acțiune de Combatere a Vectorilor, prin deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza municipiului Baia Mare, pentru anul 2020, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Contravaloarea tratamentelor cuprinse în Programul Unitar anual de Acțiune de Combatere a Vectorilor, prin deratizare, dezinsecție și dezinfecție, prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se suportă de la bugetul local al Municipiului Baia Mare .

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se mandatează Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Serviciul Public Ambient Urban;

 • • Direcția Poliția Locală;

 • • Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Inspectoratul de Jandarmi “Pintea Viteazul” Maramureș;

 • • Direcția Relații Publice;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-