Hotărârea nr. 61/2020

H.C.L. nr. 61 din 27.02.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Teatrul Municipal Baia Mare

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.61/2020

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Teatrul Municipal Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 87/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.87/2020;

 • • Raportul Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu n r.87/2020 , privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre, având ca obiect aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Teatrul Municipal Baia Mare;

 • • Raportul Teatrului Municipal Baia Mare înregistrat cu nr.87/2020;

 • • Solicitarea nr. 45/2020 a Teatrului Municipal Baia Mare, Referatul de necesitate privind elaborarea proiectului de hotărâre, având ca obiect aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Teatrul Municipal Baia Mare.

Având în vedere :

 • • Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 129 alineatul (2), litera a) și alineatul (3) litera c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Organigrama și Statul de funcții pentru Teatrul Municipal Baia Mare, conform Anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se încredințează Teatrul Municipal Baia Mare.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Teatrul Municipal Baia Mare;

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE                   I 6 ex. / |N.M.|/ 06.03.2020

• Serviciul Resurse Umane;

• Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

1

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE

6 ex. / N.M. / 06.03.2020