Hotărârea nr. 60/2020

H.C.L. nr. 60 din 27.02.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 60/2020

privind alegerea președintelui de ședință

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

  • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 74 /2020;

•Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 74/2020;

  • • Raportul Serviciului Juridic, înregistrat cu nr. 74/2020, privind alegerea președintelui de ședință.

Având în vedere :

•Hotărârea Consiliului Local nr. 466/2019 privind alegerea președintelui de ședință;

•O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;

•Art. 7 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare;

•Art.123 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ;

•Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

•Propunerea făcută în plenul ședinței de consiliu local privind alegerea președintelui de ședință a a doamnei Mureșan Ileana;

•Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

•Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se alege doamna consilier local Mureșan Ileana, președinte de ședință a Consiliului Local Baia Mare, pe o perioadă de 3 luni, respectiv pe perioada martie - mai 2020.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică la:

•Instituția Prefectului Județului Maramureș;

•Primarul Municipiului Baia Mare;

•Președintele de ședință;

•Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-