Hotărârea nr. 59/2020

H.C.L. nr. 59 din 20.02.2020 privind transformarea unui post vacant din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare și schimbarea denumirii unui compartiment

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.59/2020

privind transformarea unui post vacant din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare și schimbarea denumirii unui compartiment

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, JOI 20 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 79/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.79/2020;

 • • Raportul Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr.79/2020, privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre, având ca obiect transformarea unui post vacant din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare și schimbarea denumirii unui compartiment.

Având în vedere :

 • • H.C.L. nr. 455/2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Art. 129 alineatul (2), litera a) și alineatul (3) litera c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transformarea postului vacant de inspector asistent din cadrul Biroului Administrare Imobiliară în referent asistent.

Art. 2 Se aprobă schimbarea denumirii Biroului Administrare Spații Verzi în Biroul Protecția Mediului și Eficiență Energetică.

Art. 3 Anexele nr. 1 și 2 la H.C.L. nr. 455/2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, se modică corespunzător conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Serviciul Resurse Umane.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

 • • Serviciul Resurse Umane;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  12

  Pentru

  12

  Impotrivă

  -

  Abțineri

  -