Hotărârea nr. 58/2020

H.C.L. nr. 58 din 20.02.2020 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 656/2018 pentru contractarea unui împrumut intern pentru finantarea unor investiții publice de interes local

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 58/2020

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 656/2018 pentru contractarea unui împrumut intern pentru finantarea unor investiții publice de interes local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, JOI 20 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 78/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 78 /2020;

 • • Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.107/ 19.02.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 656/ 2018 privind contractarea unui împrumut intern pentru finanțarea unor investiții publice de interes local;

 • • Raportul nr. 80/2020 al Direcției Generale Dezvoltare Publică-Direcția Investiții privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 656/ 2018 privind contractarea unui împrumut intern pentru finanțarea unor investiții publice de interes local;

 • • Raportul nr. 81/2020 al Direcției Generale Dezvoltare Publică-Direcția Utilități Publice privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 656/ 2018 privind contractarea unui împrumut intern pentru finanțarea unor investiții publice de interes local.

Având în vedere :

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 656/2018 privind contractarea unui împrumut intern pentru finanțarea unor investiții publice de interes local;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2019 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 656/2018 pentru contractarea unui împrumut intern pentru finanțarea unor investiții publice de interes local;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 145/2019 privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 107/ 2019 privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 656/2018 pentru contractarea unui împrumut intern pentru finanțarea unor investiții publice de interes local;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 201/2019 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 145/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 107/ 2019 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 656/2018 pentru contractarea unui împrumut intern pentru finanțarea unor investiții publice de interes local;

 • • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale ca p. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

ROMÂNIA- MUNICIPIUL BAIA MARE                     I 8 ex. / [I.M.|/ [25.02.2020)

 • • Art. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

 • • Art. 129 alin. (2) și alin. (4) lit. b), art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d), art. 197 din Ordonanța de urgenta nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Amendamentul comisiei pentru activități economico-financiare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 656/2018 prin înlocuirea acesteia cu Anexa nr. 1, care este parte componenta a prezentei hotărâri.

Art. II Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 656/2018 rămân neschimbate.

Art.III Prezenta hotărâre intră în vigoare după obținerea autorizării de la Comisia de autorizare a împrumuturilor locale și cu acordul finanțatorului.

Art. IV Prezenta hotărâre se comunică la :

 • • Instituția Prefectului Județului Maramures;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Ministerul Finantelor Publice - Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale;

 • • Direcția Proiecte Programe;

 • • Direcția Relații Publice;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www. baiamare.ro

Mureșan Dorel

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

8 ex. / I.M. / 25.02.2020


Total consilieri

23

Prezenți

12

Pentru

12

împotrivă

-

Abțineri

-

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE