Hotărârea nr. 57/2020

H.C.L. nr. 57 din 20.02.2020 privind aprobarea Programului anual, prima sesiune de selecție, al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.57/2020

privind aprobarea Programului anual, prima sesiune de selecție, al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activități nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret și sport, pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, JOI 20 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • •   Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 69/2020;

 • •   Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 69/2020;

 • •   Raportul Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice, înregistrat cu nr. 26/18.02.2020 cu privire la aprobarea Programului anual, prima sesiune de selecție, al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activități nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret și sport, pentru anul 2020;

 • •   H.C.L. nr. 51/2020 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020.

Având în vedere :

 • •   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Art. 87, alin. (5), art. 129 alin. (7) lit. d), e), f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • •   Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • •   Amendamentul Comisiei I pentru activități economico - financiare : Se suplimentează suma alocată la domeniul Tineret cu 200.000 lei și la domeniul Cultură cu 100.000 lei;

 • •   Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • •   Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Programul Anual, prima sesiune de selecție, prin alocarea sumei de 800.000 lei de la bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 pentru activități nonprofit de interes general, în domeniile cultură, tineret și sport, după cum urmează:

DOMENIUL

SUMA ALOCATĂ 2020 prima sesiune de selecție - lei -

Cultură

300.000

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE                   I 6 ex. / |N.M.|/ [25.02.2020

Tineret

300.000

Sport

200.000

TOTAL

800.000

Art. 2 Municipiul Baia Mare va organiza în anul 2020, una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor depuse pe domeniile cultură, tineret și sport.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice și Direcția Economică.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:

 • •   Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • •   Primarului Municipiului Baia Mare;

 • •   Direcției Economice;

 • •   Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice;

 • •   Serviciului Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

6 ex. / N.M. / 25.02.2020


Total consilieri

23

Prezenți

12

Pentru

12

împotrivă

-

Abțineri

-

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE