Hotărârea nr. 56/2020

H.C.L. nr. 56 din 20.02.2020 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor culturale care se vor desfășura în perioada 1 martie – 1 iulie 2020

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 56/2020

privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor culturale care se vor desfășura în perioada 1 martie - 1 iulie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, JOI 20 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 70/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 70/2020;

 • • Raportul Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice, înregistrat cu nr. 27/2020 cu privire la aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor culturale care se vor defaășura în perioada 1 martie - 1 iulie 2020;

 • • Raportul Direcției economice nr. 105/18.02.2020;

 • • H.C.L. n r.51 /2020 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020.

Având în vedere :

 • •   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (4), lit. a, alin.(7), lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Amendamentele aduse în plenul ședinței:

” Art.2. . se vor aloca sumele alocate în buget la subcapitolul 67.02.50....”.

În Anexa 1 se introduce și data de 13 aprilie 2020 la Concertele pascale

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă organizarea de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor culturale care se vor desfășura în perioada 1 martie - 1 iulie 2020, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă alocarea de la bugetul local pe anul 2020, a sumelor alocate în buget la subcapitolul 67.02.50, în vederea organizării evenimentelor menționate la art. 1.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare și Direcția Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice și Direcția Economică.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE                     I 6 ex. / [i.M.|/ [25.02.2020

 • •   Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • •   Primarului Municipiului Baia Mare;

 • •   Direcției Economice;

 • •   Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciului Parteneriate

Civice;

 • •   Serviciului Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

6 ex. / I.M. / 25.02.2020


Total consilieri

23

Prezenți

12

Pentru

12

Impotrivă

-

Abțineri

-

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE