Hotărârea nr. 55/2020

H.C.L. nr. 55 din 20.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “REACTUALIZARE PUZ nr. 910/2018, aprobat prin H.C.L. 362/2018,”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenţei, nr.45, 47, Iniţiatori: S.C. REVOLUTION PLUS S.R.L., S.C. ECO ANTNIC S.R.L., S.C. SIPATI PLUS S.R.L., S.C. GRUP WEST MARAMURES S.R.L., S.C. KOBER S.R.L.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.55/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “REACTUALIZARE PUZ nr. 910/2018, aprobat prin H.C.L. 362/2018,”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenței, nr.45, 47, Inițiatori: S.C. REVOLUTION PLUS S.R.L., S.C. ECO ANTNIC S.R.L., S.C. SIPATI PLUS S.R.L., S.C. GRUP WEST MARAMURES S.R.L., S.C. KOBER S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, JOI 20 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 56/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 56/2020;

 • • Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană și Amenajarea Teritoriului, înregistrat sub nr. 40880 din 20.11.2019, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal “REACTUALIZARE PUZ nr. 910/2018, aprobat prin H.C.L. 362/2018,”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenței, nr.45, 47,, proiect nr. 317 din 2019 elaborat de proiectant: B.I.A.. Oxana N. Crăciun, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Oksana Florescu, inițiatori: S.C. REVOLUTION PLUS S.R.L., S.C. ECO ANTNIC S.R.L., S.C. SIPATI PLUS S.R.L., S.C. GRUP WEST MARAMURES S.R.L., S.C. KOBER S.R.L.;

 • • Solicitarea SC REVOLUTION PLUS SRL cu sediul în Baia Mare, str. Dealul Florilor nr. 14B, reprezentat prin Șter Chelba Ciprian Daniel, înregistrată sub nr. 40880 din 22.10.2019.

Având în vedere :

 • • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Articolele 47 și 56 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Faptul că, informarea și consultarea publicului s-a efectuat în conformitate cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 privind Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";

 • • Avizul Arhitectului Șef nr. 37 din 21.10.2019;

 • • Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de urbanism -Plan Urbanistic Zonal “REACTUALIZARE PUZ nr. 910/2018, aprobat prin H.C.L. 362/2018,”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenței, nr.45, 47;

 • • Îndeplinirea procedurii prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • • Art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit. c din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Amendamentul adus în plenul ședinței consiliului local privind eliminarea art. 4;

• Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “REACTUALIZARE PUZ nr. 910/2018, aprobat prin H.C.L. 362/2018”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenței, nr.45, 47,, proiect nr. 317 din 2019 elaborat de proiectant: B.I.A.. Oxana N. Crăciun, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Oksana Florescu, inițiatori: S.C. REVOLUTION PLUS S.R.L., S.C. ECO ANTNIC S.R.L., S.C. SIPATI PLUS S.R.L., S.C. GRUP WEST MARAMURES S.R.L., S.C.

KOBER S.R.L., în conformitate cu Anexele nr. 1, 2 și 3, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef, Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul Local de Urbanism.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informarea și consultarea publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Arhitectul Șef - prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic Zonal aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • SC REVOLUTION PLUS SRL cu sediul în Baia Mare, str. Dealul Florilor nr. 14B;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

14

Pentru

14

împotrivă

-

Abțineri

-


MUNICIPIUL BAIA MARE


ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro

Web: www.baiamare.ro


Nr. 36991/21.10.2019

Ca urmare a cererii adresate de SC REVOLUTION PLUS SRL cu sediul în Baia Mare. str. Dealul Florilor nr. 14B, reprezentat prin '                                cu domiciliul

, înregistrata la nr. 36991 din 24.09.2019 și a procesului verbal încheiat în ședința CT.A.T.U. din data de 25.09.2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 37 din 21.10.2019

pentru Planul Urbanistic Zonal “REACTUALIZARE PUZ nr. 910/2018, aprobat prin H.C.L. 362/2018,”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenței, nr.45, 47,

Inițiator: S.C. REVOLUTION PLUS S.R.L., S.C. ECO ANTNIC S.R.L., S.C. SIPATI PLUS S.R.L., S.C. GRUP WEST MARAMUREȘ S.R.L., S.C. KOBER S.R.L.

Proiectant: B.I.A. Crăciun Oxana

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Florescu Oksana

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

 • •   Teritoriul studiat va fi delimitat: la est de imobil teren și construcții identificate prin nr. cad. 105882 proprietatea Metro Cash & Carry România; la sud de calea ferată Baia Mare - Satu Mare; la nord de bd. Independenței; la vest de teren identificat prin nr. cad. 120613 proprietatea SC Electronica P.M.A. S.R.L., conform planului de situație anexă la prezentul aviz.

 • •  Zona studiată este identificată prin CF124336, nr. cad 124336, în suprafață de 15447 mp, CF124338, nr. cad 124338, în suprafață de 197 mp, CF124341, nr. cad 124341, în suprafață de 8543 mp, CF124337, nr. cad 124337, în suprafață de 3201 mp, CF124339, nr. cad 124339, în suprafață de 3958 mp și CF124340, nr. cad 124340, în suprafață de 4000 mp

 • •   Suprafața totală a zonei studiate este de cca. 32.425 mp.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

a) Indicatori urbanistici existenti:

Funcțiunea actuală a terenului : conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 362 din 2018, zona de servicii, depozitare și servicii conexe , comerț en-gros, spații administrative, mică producție nepoluantă;

Proprietarii implicați în prezentul studiu solicită reactualizarea documentației de urbanism - faza P.U.Z., aprobată prin H.C.L. Nr 362/2018, privind dezvoltarea zonei de servicii în Baia Mare, Bd. Independentei, nr. 45,47.


Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

UTR - zona cu funcțiuni de depozitare si servicii conexe; comerț en gros; spații administrative; mică producție nepoluantă;

b) Indicatori urbanistici propuși:

UTILIZĂRI ADMISE :

 • •   depozitare si servicii conexe ;

 • •   comerț en gros ;

 • •   spații administrative;

 • •   mică producție nepoluanta;

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • •   orice construcții noi și conversii funcționale sunt permise numai daca se asigura în incinta

 • •   proprie condițiile specifice funcțiunii generale a zonei ( accese auto de tonaj mediu/ mare, parcaje si

 • •   platforme, spatii verzi, etc. )

 • •   autobaze și statii de intretinere / reparare auto cu capacitatea de peste 4 mașini;

UTILIZĂRI INTERZISE :

 • •   locuințe individuale si colective;

 • •   activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode pentru traficul generat, prin

 • •   utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

 • •   creșterea animalelor;

 • •   platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • •   depozitarea pentru vanzarc a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • •   lucrări de terasament de natura sa sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de

 • •   pe parcelele adiacente si infrastructura caii ferate adiacente;

 • •  orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care

 • •  împiedică evcuarea si colectarea rapida a apelor meteorice;

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURAREA CLĂDIRILOR:

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR.:

• parcela se considera construibilă daca are o suprafața de minim 1000 mp și un front la stradă de minim 20 m;

 • •   parcela este accesibilă dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obtinuta de minim 6.0 m ;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT:

 • •   clădirile se vor retrage de la aliniamentul fata de drumul de incinta cu o distanta de minim 12.0 m pentru loturile nr.3- până la nr.17, si cu 4.0 m pentru lotul nr. 2.

 • •   împrejmuirea adiacentă cu drumul de incintă se va retrage față de aliniament cu 2 m. în spațiul rezultat prin retragerea împrejmuirii față de aliniament se impune restricție de construire cu excepția rețelelor edilitare.

 • •   se admite amplasarea de afisaje publicitare retrase la cel puțin 2 m față de aliniamentul față de drumul de incintă, în condițiile păstrării vizibilității pentru accesele/ieșirile auto din incintă.

 • •   clădirile se vor retrage de la aliniamentul față de E 58 - Bd.Independenței cu o distanță de minim 30 m măsurată din axul drumului;

se admite amplasarea de afisaje publicitare fata de E 58 - Bd.Independenței cu o distanță de minim 15 m măsurată din axul drumului;


AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR:

Distanțele minime față de limitele parcelei:

■V

 • •   3,0 m fata de limita vestica;

 • •   3,0 m fata de limita estica ;

 • •   26.0 m față de limita vestică pentru lotul 1;

 • •   6.0 m față de limita vestică pentru lotul 2;

 • •   1,0 m fata de limita sudica pentru lotul 2;

 • •   4.0 m fata de aliniamentul spre drumul de incinta pentru lotul 2;

 • •   2,0 m fata de limita nordica pentru lotul 1;

 • •   6,0 m fata de limita sudica pentru lotul 1;

 • •   Pentru loturile de la nr. 3 la nr. 17, distanțele față de limita posterioară se vor păstra la jumătate din înălțimea la cornișă a imobilelor, dar nu mai puțin de 6,0 m .

 • •   se vor asigura distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, conform normelor legale și cu avizul unității de pompieri.

 • •   în situația alipirii unor parcele, distanțele față de limitele de proprietate se vor lua în considerare raportat la noile limite de proprietate, după alipire.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ:

 • •   Distanța minimă între clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea la cornișe a clădirii celei mai înalte, măsurată în cel mai înalt punct față de teren, dar nu mai puțin de 4 m.

CIRCULAȚII Șl ACCESE:

 • •  parcelele vor avea asigurat un acces carosabil din drumul de acces de minim 6,0 m. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR:

 • •   staționarea autovehiculelor se va realiza obligatoriu numai în interiorul parcelei studiate și în zonele de parcaje special amenajate, în limita locurilor proiectate.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR:

 • •  înălțimea maximă admisă a clădirilor va fi de P+2E.

 • •  înălțimea la cornișa / atic va fi H max=10.0m de la C.T.S. - cota terenului sistematizat, în cel mai jos punct al său.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR:

 • •   Clădirile se vor realiza din materiale durabile și de calitate, cu respectarea normativelor de calitate în vigoare.

 • •   Se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu la invelitorile clădirilor. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ:

 • •   Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor se va realiza odata cu cele privind asigurarea echipării edilitare: apa și canalizare, energie electrică , gaz, telefonie, internet/TV.

 • •   Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice.

 • •  Se va asigura evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice de pe platforme dalate/asfaltate, platforme minerale și spațiile înierbate.

 • •   Se interzice dispunerea antelelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor CATV, și electrice.

SPAȚII LIBERE SI SPAȚII PLANTATE:

 • •   după terminarea lucrărilor de construire, toate spațiile verzi vor fi înierbate și plantate cu vegetație înaltă și medie, respectiv gard viu .

 • •   Se va realiza obligatoriu pe limita estica a terenului analizat gard viu din vegetație medie sau înaltă, pentru crearea barierei fonice și vizuale față de vecinătate.

ÎMPREJMUIRI:

 • •  Se vor utiliza garduri transparente din lemn sau metal de maxim 2 00 m si minim 1 80 m înălțime, din care 0.30 cm soclu opac, pentru zonele din aliniament,

 • •   Pentru laturile posterioare și laterale se pot edifica și garduri cu panouri opace din lemn, metal sau zidărie și înălțimea maximă de 2.00 m.

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI:

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

 • •  P.O.T: = 50% DIN SUPRAFAȚA PARCELEI

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI

 • •  C.U.T.: = 1.5 ADC / SUPRAFAȚA PARCELA

GRAD MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

• G.O. = 80% DIN SUPRAFAȚA PARCELEI

SUPRAFAȚA MINIMA A SPATIILOR VERZI

. Sp.V. = 20 % DIN SUPRAFAȚA PARCELEI în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 25.09.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu următoarele condiții: nu este cazul

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 582 din 19 04.2019 emis de Primarul municipiului Baia Mare

INDICI DE OCUPARE A TERENULUI STABILIT! INDIVIDUAL PE PARCELA


P.O.T. maxim propus= 50% G.O. maxim propus= 80 %

C.U.T. maxim propus= 1.5 Spațiu verde = 20%


BILANȚ TERITORIAL - Unitati Teritoriale de Referința

Nr. crt.

UTR-URI

%

mp

1

UTR 1-ZONA SERVICII

1.1-CONSTRUCȚII

1.2 -PLATFORME SI ACESE IN INCINTA

1.3-ZONA VERDE IN INCINTA

100%

mp

32145

50%

16072

30%

9643

2

UTR 2 - circulații majore carosabil si pietonal

3201

6

TOTAL

35346


I IMITE EDIFICABIL PROPUS PENTRU ACTUALIZARE


LIMITE DRUMURI . PLATFORME CAROSABILE


n Jețul Maramureș

Municipiul Baia Mare pre nhschimbareSemnătură | Cerința


ect Șef


Specificație

Proiectat urbSemnăturăProiectat arii.


ArhOksana Florescu


scara:


ACTUALIZARE P.U.Z. aprobat cu H.C.L. 362/2018

Adresa Baia Mare. Bd Independentei nr.45, 47.


faza.

AVIZE P.U.Z.


Arh Oxan3 N. Crăciun


1:1000


l itiu planșa

REGLEMENTARI URBANISTICE

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z,

ORGANIZAT PE STRUCTURA R.L.U. Al P.U.G.

DENUMIRE PROIECT : ACTUALIZARE P.U.Z. Aprobat cu HCL NR. 362/2018 (CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE P+2, ÎMPREJMUIRE TEREN, CLĂDIRE BIROURI P+2, PLATFORMA BETONATA, MAGAZII DEPOZITARE, BAZIN REZERVA DE APA, CABINA POARTA, TOTEM STEAGURI, BRANȘAMENTE LA UTILITATI SI AMENAJARE ACCES DIN DN1C)

ADRESĂ OBIECTIV : BAIA MARE, B-dul Independenței, nr.45-47 , JUD.MARAMURES INTIATORI              : S.C. REVOLUTION PLUSS.R.L., S.C. ECO ANTNIC SRL, SC

SIPATI PLUS SRL, S.C. GRUP WEST MARAMUREȘ,

S.C. KOBER S.R.L.

_______________________Prin S.C. REVOLUTION PLUS S.R.L.___________________________ Baia Mare, Str. Dealul Florilor nr. 14B, Jud. Maramureș

BENEFICIAR:           : MUNICIPIUL BAIA MARE

PROIECTANT GENERAL : BIR. IND. DE ARH. CRĂCIUN OXANA NICOLETA PROIECTANT URBANISM : BIR. IND DE ARH. FLORESCU OKSANA

1.- UTR 1 - ZONA SERVICII

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Terenul se află în partea sud-estică a municipiului Baia Mare, în extravilan, zonă care s-a dezvoltat în ultimii ani prin construirea de locuințe. Actualmente terenul este in extravilan. Suprafața totală a zonei studiate este de 35346mp.

Vecinătățile terenului sunt ocupate de:

-la est: METRO CASH & CARRY,

-la sud: teren - proprietate publică de intres local, canal, linia de cale ferată Baia Mare-Satu Mare

-la nord: Bd. Indpendenței,- DN1C - (E 58) proprietate publică

-la vest: teren proprietate privată S.C. Electronica P.M.A. S.R.L.

Caracterul zonei: zona se dezvoltă cu funcțiuni preponderent de depozitare și servicii conexe, mică producție nepoluantă, depozite și comerț de materiale de construcții, comerț auto, etc.

SECȚIUNEA I:     UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

------------------------------------------------ )

Obiectivele propuse sunt subordonate funcțiunii principale dezvoltate in zonă. Schimbarea destinației unor suprafețe din zona studiată pentru alte funcțiuni decât cele prevăzute in prezentul PUZ este strict subordonata utilizărilor admise.

A-1 UTILIZĂRI ADMISE :

-depozitare si servicii conexe ;

-comerț en gros ;

-spatii administrative;

-mica producție nepoluanta;

A-2 UTLIZARI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

-orice construcții noi și conversii funcționale sunt permise numai daca se asigura in incinta proprie condițiile specifice funcțiunii generale a zonei ( accese auto de tonaj mediu/ mare, parcaje si


platforme, spatii verzi, etc.)

-autobaze și statii de intretinere / reparare auto cu capacitatea de peste 4 mașini ;

A-3 UTILIZĂRI INTERZISE :

-locuințe individuale si colective;

-activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode pentru traficul generat, prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

-creșterea animalelor;

-platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-lucrări de terasament de natura sa sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente si infrastructura caii ferate adiacente;

-orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evcuarea si colectarea rapida a apelor meteorice;

SECȚIUNEA II:    CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURAREA CLĂDIRILOR:

A-4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR.:

-parcela se considera construibilă daca are o suprafața de minim 1000 mp și un front la stradă de minim 20 m;

-parcela este accesibilă dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obtinuta de minim 6.0 m ;

A-5 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT:

-clădirile se vor retrage de la aliniamentul fata de drumul de incinta cu o distanta de minim 12.0 m pentru loturile nr.3-pana la nr. 17, si cu 4.0 m pentru lotul nr. 2.

-împrejmuirea adiacenta cu drumul de incinta se va retrage fata de aliniament cu 2 m. în spațiul rezultat prin retragerea imrejmuirii fata de aliniament se impune restricție de construire cu excepția rețelelor edilitare.

-se admite amplasarea de afisaje publicitare retrase la cel puțin 2 m fata de aliniamentul fata de drumul de incinta, în condițiile păstrării vizibilității pentru accesele/iesirile auto din incinta.

-clădirile se vor retrage de la aliniamentul fata de E 58 - Bd.Independenței cu o distanța de minim 30 m măsurată din axul drumului;

-se admite amplasarea de afisaje publicitare fata de E 58 - Bd.Independenței cu o distanța de minim 15 m măsurată din axul drumului;

A-6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR:

Distantele minime față de limitele parcelei:

-3,0 m fata de limita vestica;

-3,0 m fata de limita estica ;

-26.0 m față de limita vestică pentru lotul 1;

-6.0 m față de limita vestică pentru lotul 2;

-1,0 m fata de limita sudica pentru lotul 2;

-4.0 m fata de aliniamentul spre drumul de incinta pentru lotul 2;

-2,0 m fata de limita nordica pentru lotul 1;

-6,0 m fata de limita sudica pentru lotul 1;

Pentru loturile de la nr. 3 la nr. 17, distanțele față de limita posterioară se vor păstra la jumătate din inaltimea la cornișă a imobilelor dar nu mai puțin de 6,0 m .

-se vor asigura distanțele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, conform normelor legale și cu avizul unității de pompieri.

In situația alipirii unor parcele, distantele față de limitele de proprietate se vor lua in considerare

raportat la noile limite de proprietate, după alipire.

A-7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ:

-distanta minimă intre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu inălțimea la cornișe a clădirii celei mai înalte, măsurată in cel mai înalt punct față de teren, dar nu mai puțin de 4 m.

A-8 CIRCULAȚII Șl ACCESE:

-parcelele vor avea asigurat un acces carosabil din drumul de acces de minim 6,0 m.

A-9 STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR:

-staționarea autovehiculelor se va realiza obligatoriu numai in interiorul parcelei studiate și in zonele de parcaje special amenajate, in limita locurilor proiectate.

A-10 ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR:

înălțimea maximă admisă a clădirilor va fi de P+2E. înălțimea la cornișa / atic va fi H max=10.0m de la C.T.S. - cota terenului sistematizat, in cel mai jos punct al său.

A-11.ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR:

Clădirile se vor realiza din materiale durabile și de calitate, cu respectare normativelor de calitate in vigoare.

Se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu la invelitorile clădirilor.

A-12 CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA:

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor se va realiza odata cu cele privind asigurarea echipării edilitare: apa și canalizare, energie electrică , gaz, telefonie, internet/TV.

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice.

Se va asigura evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice de pe platforme dalate/asfaltate, platforme minerale și spațiile iinerbate.

Se interzice dispunerea antelelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibila a cablurilor CATV, si electrice.

A-13 SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE:

-după terminarea lucrărilor de construire, toate spatiile verzi vor fi inierbate și plantate cu vegetație înaltă și medie, respectiv gard viu .

Se va realiza obligatoriu pe limita estica a terenului analizat gard viu din vegetație medie sau înaltă, pentru crearea barierei fonice și vizuale față de vecinătate.

A-14 ÎMPREJMUIRI:

Se vor utiliza garduri transparente din lemn sau metal de maxim 2.00 m si minim 1.80 m inaltime, din care 0.30 cm soclu opac, pentru zonele din aliniament,

Pentru laturile posterioare și laterale se pot edifica și garduri cu panouri opace din lemn, metal sau zidărie și înălțimea maximă de 2.00 m.

SECȚIUNEA III:    POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI:

A-15 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.): = 50% DIN SUPRAFAȚA PARCELEI A-16 COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI (C.U.T.): = 1.5 ADC / SUPRAFAȚA PARCELA

 • - GRAD MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI ( G.O.) = 80% DIN SUPRAFAȚA PARCELEI

 • -  SUPRAFAȚA MINIMA A SPATIILOR VERZI ( Sp.V. ) = 20 DIN SUPRAFAȚA PARCELEI- 2 - UTR 2 - ZONĂ DE CIRCULAȚII MAJORE

SECȚIUNEA I:     UTILIZARE FUNCȚIONALA

Obiectivele propuse sunt subordonate funcțiunii principale dezvoltate in zonă. Schimbarea destinației unor suprafețe din zona studiată pentru alte funcțiuni decât cele prevăzute in prezentul PUZ este strict subordonată utilizărilor admise.

A-1 UTILIZĂRI ADMISE :

-traseu carosabil si trotuare aferente, trasee ale rețelelor subterane;

A-2 UTLIZARI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

-fără obiect;

A-3 UTILIZĂRI INTERZISE :

-se interzice schimbarea funcțiunii și edificarea oricăror construcții;

SECȚIUNEA II:    CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLĂDIRILOR:

A-4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR.:

-fara obiect;

A-5 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT:

-fara obiect;

A-6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE

PARCELELOR:

-fara obiect;

A-7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA:

-fara obiect;

A-8 CIRCULAȚII SI ACCESE:

-fara obiect;

A-9 STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR:

-este interzisa staționarea autovehiculelor pe carosabil si trotuare ;

A-10 INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR:

-fara obiect;

A-11.ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR:

-fara obiect;

A-12 CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA:

-potrivit studiilor de specialitate aprobate conform legii;

A-13 SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE:

-fara obiect;

A-14 ÎMPREJMUIRI:

-fara obiect;

SECȚIUNEA III:    POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI:

A-15 -fara obiect;

A-16 -fara obiect;

Arh. Oksana Florescu/ v Arh. Oxana N. Crăciun