Hotărârea nr. 54/2020

H.C.L. nr. 54 din 20.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMENAJARE BAR, SPĂLĂTORIE AUTO, generat de imobilul teren și construcții situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 140, iniţiator: KANTOR ADRIAN-CLAUDIU

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

[HOTĂRÂREA NR.54/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMENAJARE BAR, SPĂLĂTORIE AUTO, generat de imobilul teren și construcții situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 140, inițiator: KANTOR ADRIAN-CLAUDIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, JOI 20 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 55/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 55/2020;

 • • Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană, nr. 34345 din 12.11.2019, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMENAJARE BAR, SPĂLĂTORIE AUTO generat de imobilul teren și construcții situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 140, identificat prin C.F. nr. 117340 Baia Mare, C.F. nr.124864 Baia

Mare, nr-le cad. 117340, 124864, inițiator KANTOR ADRIAN-CLAUDIU, proiect nr. 12/2016 elaborat de SC ARCON SRL, arh. Kalamar Viviana, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Bod Arcadie;

 • • Solicitarea domnului KANTOR ADRIAN-CLAUDIU, înregistrată sub nr. 34345 din 09.09.2019.

Având în vedere :

 • • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Articolele 47 și 56 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Faptul că, informarea și consultarea publicului s-a efectuat în conformitate cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 privind Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";

 • • Avizul Arhitectului Șef nr. 20 din 09.05.2019;

 • • Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de urbanism -Plan Urbanistic Zonal SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMENAJARE BAR, SPĂLĂTORIE AUTO generat de imobilul teren și construcții situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 140;

 • • Îndeplinirea procedurii prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • • Art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.c din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE                   [ 7 ex. / |N.M.|/ 25.02.2020

În temeiul prevederilor:

• Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMENAJARE BAR, SPĂLĂTORIE AUTO generat de imobilul teren și construcții situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 140, identificat

prin C.F. nr. 117340 Baia Mare, C.F. nr.124864 Baia Mare, nr-le cad. 117340, 124864, inițiator KANTOR ADRIAN-CLAUDIU, proiect nr. 12/2016 elaborat de SC ARCON SRL, arh. Kalamar

Viviana, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Bod Arcadie, în conformitate cu Anexele nr. 1, 2 și 3, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef, Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul local de Urbanism.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultarea publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal este de 60 luni de la data adoptării prezentei.

Art. 5 Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Arhitectul Șef - prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic

Zonal aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • KANTOR ADRIAN-CLAUDIU;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință

Total consilieri

23

Prezenți

14

Pentru

14

împotrivă

-

Abțineri

-

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare


7 ex. / N.M. / 25.02.2020MUNICIPIUL BAIA MARE


ARHITECT ȘEF

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro

Web: www.baiamare.ro


Nr. 20187,13341/09.05.2019

Ca urmare a cererii adresate de KANTOR ADRIAN-CLAUDIU, cu domiciliul în județul

. înregistrată la nr. 20187 din

05.09.2018 și 13341 din 27.03.2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr.20 din 09.05.2019

pentru Planul Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMENAJARE BAR, SPĂLĂTORIE AUTO generat de imobilul teren și construcții situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 140, identificat prin C.F. nr 117340 Baia Mare, număr cadastral 117340.

Inițiatori:

 • •  KANTOR ADRIAN-CLAUDIU, cu domiciliul în județul

Proiectant:

 • •  SC ARCON SRL, arh. Kalamar Viviana

 • •  Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Bod Arcadie

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

 • •   Teritoriul este delimitat la nord de strada Vasile Lucaciu, la sud de parcela proprietate privată, la est de parcele proprietate particulară, la vest de un acces auto, conform planului de situație pe suport cadastral, anexă la prezentul aviz.

 • •  Suprafața totală a zonei studiate este de 298 mp

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

 • •   U.T.R. L3 - subzona locuințelor individuale și colective mici, cu regim de înălțime de max. P+2 niveluri;

 • •   Folosința actuală: casă;

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

UTR - L1s - SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMENAJARE BAR, SPĂLĂTORIE AUTO

Indicatori urbanistici propuși:

UTILIZĂRI ADMISE:

 • •  Bar de zi cu acces din stradă

 • •   Mansardarea clădirii existente

 • •   Construire spălătorie auto.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • •   orice construcții noi si conversii funcționale sunt permise numai dacă se asigură în incinta proprie condițiile specifice funcțiunii generale a zonei (acces auto, parcaje, spații verzi, etc.).

UTILIZĂRI INTERZISE:

 • •   activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode pentru traficul general, prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate;

 • •   platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • •  depozitarea pentru vânzare de substanțe inflamabile sau toxice;

 • •   lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • •  orice alte lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR:

 • •  parcela se considera construibilă dacă are o suprafață de minim 250,00 mp si un front la stradă de minim 10 m;

 • •   parcela este accesibilă dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere legala obținută de minim 4,00 m;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT:

 • •   clădirile se vor alinia fata de construcțiile învecinate din zona, pe limita de proprietate.

AMPLASAREA CALDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR:

Distanțele minime obligatorii fața de limitele parcelei:

 • •   Față de limita laterală din vest la minimum 4 m.

 • •   La est clădirea se va dispune pe limita de proprietate.

Distanțele fata de limita posterioară:

 • •   Clădirea se va poziționa la minimum 1,50m față de limita posterioară a parcelei, cu posibilitatea de a fi poziționată si pe limita de proprietate cu acordul autentificat al proprietarului.

 • •   Se vor respecta prevederile Codului civil privind servitutea de vedere.

 • •   se vor asigura distanțele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, conform normelor legale si avizului de siguranța la foc.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA:

 • •   alipite cu condiția măsurilor compensatorii pentru siguranța la foc.

CIRCULAȚII SI ACCESE:

 • •  parcelele vor avea asigurat un acces carosabil din drumul de acces de minim 4,00 m.

STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR:

 • •   staționarea autovehicolelor se va realiza obligatoriu numai in interiorul parcelei studiate și în zonele de parcaje special amenajate din str.Vasile Lucaciu.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR:

 • •   înălțimea maximă a clădirilor va fi de P+M.

 • •  înălțimea la cornișă / atic va fi de H max = 7,00 m de la C.T.S.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR:

 • •  se recomandă adoptarea unor volumetrii moderne, finisaje de calitate superioară;

 • •   materiale de construcții recomandate: materiale de calitate superioara, rezistente la intemperii care sa confere o imagine atragatoare alaturi de cadrul natural.

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA:

 • •   autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor se va realiza odata cu cele privind asigurarea echipării edilitare: apa si canalizare, energie electrică, gaz;

 • •   toate clădirile vor fi racordate la rețele tehnico-edilitare publice;

 • •  se va asigura evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice de pe platforme dalate/asfaltate si spații înierbate;

 • •   se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibilă a cablurilor CATV si electrice

SPAȚII LIBERE SI SPAȚII PLANTATE:

 • •   după terminarea lucrărilor de construire toate spațiile verzi prevăzute în documentație vor fi inierbate si plantate cu vegetație înaltă și medie, respectiv gard viu.

ÎMPREJMUIRI:

 • •  împrejmuirile la stradă vor fi opace cu înălțimea totală cuprinsă între 1,80-2,00 metri dublate cu plantații de gard viu (verde) cu soclu opac de 50 cm. împrejmuirile laterale si posterioare vor fi opace cu înălțimea maximă de 2,00 metri cu soclu de 30 cm.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI UTR L1s

 • •  POTmax= 54,00%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI UTR L1s

 • •  CUTmax =1,10

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 07 03 2018 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu următoarele condiții:

 • •  Nu este cazul

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 94 din 30.01.2017 emis de primarul municipiului Baia Mare.
? *0


y,


PUZ


-schimbare do funcțiune din locuința in sfxiliu de alimentație publica-bar do zi, construire mansarda si spa-atonc auto 2 boxe


sw.Vt>Sllel-uCi,cW


A

fBl

WLANT TERITORIAL '

Lx«lu»V<«.

• «4 V»>U

mir-

Lirrrta pnaxwlnl» tx>oaO:lar

«udat cm care

296.03

100

Orelrucli dn care:

16100

M.V3

«elmil

106.00

CTOPttl___

SxM

Cry.InUs uâtCMOiU

3215

11.03

crpJot» pwknga ..

32.76

1100

Zcno w.i nmt--«viUi

71 50

2400


I     ICCWB'HJCIif PM1KH»*

l     1 imxsaiw*»' ccov'xucnc sn*Tf kt»


*CCM IPMATCXir *utv *cce» IMCWTA

ACCtS «K


I.CARCON S R L


PLAN REGLEMENTARI


P1U.C1

Vtt»

20U 130» PUZ RM«I* J


SCARCON SRL

Baia Mare Str.Garii nr.20/13                             Proiect nr.12/2016

REGULAMENT

aferent PUZ - Schimbare de destinație din locuința in spațiu de alimentație publica-bar,construire mansarda si spălătorie auto cu doua boxe

.Baia Mare str.Vasile Lucaciu nr.140

 • I.DISPOZIȚII GENERALE

Regulamentul Zonal de Urbanism explica si detaliaza, sub forma unor prescripții si recomandări prevederile Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) in vederea urmăririi si aplicării acestuia.

Regulamentul cuprinde prescripții si recomandări generale la nivelul zonei si prescripții si recomandări specifice la nivelul subzonelor stabilite in cadrul P.U.Z.

Teritoriul care face obiectul P.U.Z. este inclus in intravilanul municipiului Baia Mare, aprobat cu HCL 349/1999.

Regulamentul instituie reguli referitoare la construire pentru următoarele categorii de intervenții:

 • -  Construcții noi realizate pe teren liber.

 • -  Amenajări de spatii verzi, cai de circulație, echipare edilitara.

Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toti beneficiarii zonei, persoane fizice sau juridice.

Orice modificare a prezentului Regulament se va putea face numai împreuna cu modificarea Planului Urbanistic Zonal si numai in spiritul si limitele Regulamentului General de Urbanism, urmând aceeași filiera de avizare si aprobare.

 • 1.1 REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR SI ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

Domeniul de aplicare al Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul de fata este aplicabil zonelor delimitate in planșele anexa "PUZ- schimbare de destinație din locuința in spațiu de alimentative publica-barxonstruire mansard si spălătorie auto cu doua boxe".

Corelarea cu alte regulamente

Ambele documentații, respectiv, PUZ-ul si Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent, au fost elaborate in concordanta cu P.U.G. Baia Mare, aprobat prin HCL 349/1999.

 • -  Se va construi numai in regim izolat.

 • -  Inaltimea maxima va fi de cca 15,00 m - la cornișa.

 • -  Numărul nivelelor va fi de P -- P+M

Teritoriul luat in considerare pentru construire - conform P.U.G. -Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Baia Mare - se situează in subzona L3 de locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri.

Utilizări admise:

Locuințe individuale si collective mici cu maxim P+2 niveluri,mansardarea clădirilor existentele admit funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu condiția ca aria acestora sa nu depaseasca 200 mp ADC.

Utilizări interzise:

Funcțiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc 200 mp ADC si care generează trafic intens

-activitati productive poluante

-depozitare en gros

-platforme de deșeuri

 • 1.2 SITUAȚIA EXISTENTA

Zona studiata care cuprinde parcela se afla in partea estica a Municipiului Baia Mare cu acces din strada Vasile Lucaciu in suprafața de 298,00mp care include o construcție de 106,mp

1.2.1. Descrierea amplasamentului

Terenul studiat,proprietatea beneficiarului Kantor Adrian Claudiu,are suprafața de 298,00 mp,cu front la strada de 10,40m.

Zona studiata este conectata la dotările edilitare existente in zona

,electricitate,apa-canal,gaz.

 • 1.2.2 Caracterul zonei

In prezent terenul este ocupat cu o constructive de 106.OOmp si platforme betonate.

1.2.3. Accesibilitate la cai de circulație

Accesul pe terenurile studiate se realizează din strada Vasile Lucaciu a municipiului Baia Mare.

 • 2, PREVEDERILE REGULAMENTULUI ZONAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE FUNCȚIONALE SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚE.

Art.l UTILIZĂRI ADMISE:

 • -  Bar de zi cu acces din strada

 • -  Mansardarea clădirii existente

 • -  Construire spălătorie cu 2 boxe.

Art.2 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

-orice construcții noi si conversii funcționale sunt permise numai daca se asigura in incinta proprie condițiile specifice funcțiunii generale a zonei (acces auto, parcaje, spatii verzi, etc.).

Art.3 UTILIZĂRI INTERZISE:

-activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode pentru traficul general, prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

-platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-depozitarea pentru vanzare de substanțe inflamabile sau toxice; -lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

-orice alte lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

Art4.CARACTERISTICI ALE PARCELELOR:

-parcela se considera construibila daca are o suprafața de minim 250,00 mp si un front la strada de minim 10 m;

-parcela este accesibila dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere legala obtinuta de minim 4,00 m;

Art.5 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT: -clădirile se vor alinia fata de contructiile învecinate din zona.

Art.6 AMPLASAREA CALDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR:

-distantele minime obligatorii fata de limitele parcelei: se vor respecta prevederile Codului civil privind servitutea de vedere, distantele minime, etc.;

-distantele fata de limita posterioara: se vor respecta prevederile Codului civil privind servitutea de vedere, distantele minime, etc.;

-se vor asigura distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, conform normelor legale si avizului de siguranța la foc.

Art.7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA:

- alipite cu condiția masurilor compensatorii pentru siguranța la foc.

Art.8 CIRCULAȚII SI ACCESE:

-parcelele vor avea asigurat un acces carosabil din drumul de acces de minim 4,00 m.

Art.9 STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR:

-staționarea autovehicolelor se va realiza obligatoriu numai in interiorul parcelei studiate si in zonele de parcaje special amenajate din str.Vasile Lucaciu.

Art.10 INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR:

-inaltimea maxima a clădirilor va fi de P+M.

-inaltimea la cornișa / atic va fi de H max = 15,00 m de la C.T.S.

Art.ll ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR:

-se recomanda adoptarea unor volumetrii moderne, finisaje de calitate superioara;

-materiale de construcții recomandate: materiale de calitate superioara, rezistente la intemperii - care sa confere o imagine atragatoare alaturi de cadrul natural.

Art.12 CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA:

-autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor se va realiza odata cu cele privind asigurarea echipării edilitare: apa si canalizare, energie electrica, gaz;

-toate clădirile vor fi racordate la rețele tehnico-edilitare publice;

-se va asigura evacuarea rapida si captarea apelor meteorice de pe platforme dalate/asfaltate si spatii inierbate;

-se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV si electrice. Art.13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE:

-după terminarea lucrărilor de construire toate spatiile verzi prevăzute in documentație vor fi inierbate si plantate cu vegetație înalta si medie, respectiv gard viu.

Art.14 ÎMPREJMUIRI:

-împrejmuirile la strada vor fi opace cu inaltimea totala cuprinsa intre 1,80-2,00 metri dublate cu plantații de gard viu (verde) cu soclu opac de 50 cm. împrejmuirile laterale si posterioare vor fi opace cu inaltimea maxima de 2,00 metri cu soclu de 30 cm.

BILANȚ TERITORIAL UTR 1

MP

%

Suprafața terenului

298,00mp

100

Din care:

Construcții

161,00mp

54,00

Circulația carosabila

32,75mp

11,00

Circulația pietonala

32,75mp

11,00

Zone verzi amenajate

71,50mp

24,00

ART. 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI UTR1

P0Tmax= 54,00%

ART. 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI UTR1 CUTmax = 1,10