Hotărârea nr. 53/2020

H.C.L. nr. 53 din 20.02.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 410/2019 pentru aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul 4.2.B Reabilitarea spațiilor verzi degradate și realizarea infrastructurii de agrement în zona Malurile Raului Sasar, SMIS 129615

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

[HOTĂRÂREA NR. 53/2020

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 410/2019 pentru aprobarea bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul 4.2.B Reabilitarea spațiilor verzi degradate și realizarea infrastructurii de agrement în zona Malurile Raului Sasar, SMIS 129615

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, JOI 20 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 58/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 58/2020;

 • • Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Proiectelor, din cadrul Direcției Proiecte, înregistrat cu nr. 58/2020;

 • • Solicitarea de clarificare nr. 2235/22.01.2020 transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest cu nr. 131762/20.12.2019, prin care suntem informați referitor la demararea etapei precontractuale pentru proiectul 4.2.B Reabilitarea spațiilor verzi degradate și realizarea infrastructurii de agrement în zona Malurile Raului Sasar;

Având în vedere :

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

 • • Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european și fondul de coeziune 2014-2020;

 • • Programul Operațional Regional 2014 - 2020 Axa prioritară 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, în contextul dezvoltării urbane durabile -strategii care stabilesc acțiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane;

 • • Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);

 • • Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/189/4/2/Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședința de județ/2/Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședința de județ;

 • • Instrucțiunea AMPOR nr. 135 cu privire la continuarea procesului de evaluare selecție și contractare pentru proiectele din lista de rezervă, conform căreia în cadrul Axei prioritare 4 -

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile se vor supracontracta toate proiectele aflate în lista de rezervă pentru toate obiectivele specifice, inclusiv reîntregirea bugetelor contractelor/proiectelor care se încadrează parțial în alocarea apelurilor de proiecte de finanțare;

• Art. 129, alin. 1, alin.2, litera b), alin. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

• Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 410/2019 care va avea următorul conținut:

„Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului 4.2.B. Reabilitarea spațiilor verzi degradate și realizarea infrastructurii de agrement în zona Malurile Raului Sasar în cuantum de 22.257.323,64 lei (inclusiv TVA).”

Art.II. Se aprobă modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 410/2019 care va avea următorul conținut:

„Art. 3. Se aprobă contribuția totală în proiect, în cuantum de 966.413,44 lei, din care:

 • - 434.029,80 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului,

 • - 555.833,50 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului.”

Art. III. Restul articolelor prevăzute în HCL nr. 410/2019 rămân neschimbate.

Art. IV Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Proiecte;

 • • Direcția Achiziții;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Investiții;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare


Președinte de ședință

Total consilieri

23

Prezenți

14

Pentru

14

Impotrivă

-

Abțineri

-