Hotărârea nr. 52/2020

H.C.L. nr. 52 din 20.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA SPAȚIILOR VERZI DEGRADATE ȘI REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT ÎN ZONA MALURILE RAULUI SASAR” - revizuit

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

[HOTĂRÂREA NR.52/2020

privind aprobarea documentației tehnico - economice, Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA SPAȚIILOR VERZI DEGRADATE ȘI REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT ÎN ZONA MALURILE RAULUI SASAR” - revizuit

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, JOI 20 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • •   Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 57/2020;

 • •   Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 57/2020;

 • •   Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Proiectelor, din cadrul Direcției Proiecte, înregistrat cu nr.57/2020, privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza REVIZIE Studiu de fezabilitate, „REABILITAREA SPAȚIILOR VERZI DEGRADATE ȘI REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT ÎN ZONA MALURILE RAULUI SASAR”;

 • •   Documentația Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA SPAȚIILOR VERZI DEGRADATE ȘI REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT ÎN ZONA MALURILE RAULUI SASAR” - revizuit;

 • •   Solicitarea de clarificări nr. 10 (nr. ADR Nord-Vest 131762/20.12.2019, nr. Municipiu Baia Mare 2235/22.01.2020).

Având în vedere :

 • •  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, în contextul dezvoltării urbane durabile -strategii care stabilesc acțiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane;

 • •   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investi ții finanțate din fonduri publice, art. 15, litera b);

 • •  HCL nr. 72/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA SPAȚIILOR VERZI DEGRADATE ȘI REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT ÎN ZONA MALURILE RAULUI SASAR”;

 • •   Art. 87, art. 129, alin. 1, alin. 2, litera b), alin.4, litera d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • •   Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • •   Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • •   Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică, SF pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA SPAȚIILOR VERZI DEGRADATE ȘI REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT ÎN ZONA MALURILE RAULUI SASAR - revizuit, cuprinzând următorii indicatori tehn ico-economici:

 • a)  Valoarea totală a investiției: 22.257.323,64 lei inclusiv TVA, din care

C+M: 16.963.061,36 lei inclusiv TVA

 • b) Capacități tehnice - descrise detaliat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Suprafața amplasamentului este de 35.397 mp

În urma amenajării se obțin:

SPAȚII VERZI - 31858 mp (90%)

CIRCULAȚII PIETONALE - 2302 mp (6,5%)

CIRCULAȚII AUTO ȘI PARCARI - 450 mp (1,27%)

CONSTRUCȚII: - pavilioane - 492 mp (1,39%)

- platforme și gradene - 295 mp (0,83%)

 • c) Durata de realizare a investiției: 12 luni

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează:

 • -   Direcția Generală Dezvoltare Publică

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția Proiecte

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2019.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • •   Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • •   Primarul Municipiului Baia Mare;

 • •   Direcția Generală Dezvoltare Publică;

 • •   Direcția Proiecte;

 • •   Direcția Economică;

 • •   Arhitect Șef;

 • •   Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

14

Pentru

14

împotrivă

-

Abțineri

-