Hotărârea nr. 51/2020

H.C.L. nr. 51 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 51/2020

privind aprobarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, JOI 20 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 68 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.68/2020;

 • • Raportul expunere de motive promovat de Primarul Municipiului Baia Mare, privind aprobarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 98 /13.02.2020 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 5 / 2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • • Adresa nr. 59 / 10.01.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș, se comunică municipiului Baia Mare estimarea veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2021-2023;

 • • Decizia nr. 1 / 10.01.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș, se repartizează municipiului Baia Mare sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2021-2023 și sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2021-2023;

 • • Decizia nr. 2 / 10.01.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș, se repartizează municipiului Baia Mare sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 pentru :

-Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare;

-Finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri;

-Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familiile defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar;

-Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă;

-Finanțarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și creșe;

 • • Decizia nr. 5 / 23.01.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș, se repartizează municipiului Baia Mare sume defalcate din T.V.A pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 pentru :

- finantarea salariilor, sporurilor indemnizațiilor și altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege precum și cotribuțiilor aferente acestora în unitățile de învățământ particular sau confesional acreditat;

- finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular sau confesional acreditat.

 • • Decizia nr. 6 /23.01.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș, se repartizează municipiului Baia Mare sume defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 pentru :

-finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b -d a Legii educației naționale nr. 1/ 2011 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat;

 • • Contestatia nr. 4532/ 06.02.2020 prin care se propune alocarea sumei de 500 mii lei pentru achizitionarea de pubele de interior, inscriptionate corespunzator pentru colectarea deseurilor pe 4 fractii (hartie, sticla, plastic, metal), pentru toate unitatile de invatamant scolar din UAT Baia Mare;

• Contestatia nr. 4533/ 06.02.2020 prin care se propune alocarea sumei de 2.000 mii lei pentru bugetarea participativa a unor proiecte depuse de cetatenii UAT Baia Mare, proiecte selectate in urma unui proces de vot online (50%) combinat cu votul exprimat in dezbaterile publice organizate cu cetatenii (50%);

• Contestatia nr. 4536/ 06.02.2020 prin care se propune alocarea sumei de 1.200 mii lei pentru achizitionarea, montarea pe raza UAT Baia Mare si punerea in functiune, a unui sistem de supraveghere cu camere video.

 • • Solicitările direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului;

 • • Solicitările unităților subordonate;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Amendamentul comisiei pentru activități economico-financiare;

 • • Amendamentul adus în plenul ședinței;

 • • Respingerea Contestatiilor nr. 4532/ 06.02.2020, nr. 4533/ 06.02.2020, nr. 4536/ 06.02.2020;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel:

- venituri totale 530.288 mii lei,

- cheltuieli totale 533.145 mii lei,

 • - diferența de 2.857 mii lei - reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel:

 • - venituri totale 431.057 mii lei,

 • - cheltuieli totale 433.416 mii lei.

 • - diferența de 2.359 mii lei - reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 astfel:

 • - venituri totale 88.343 mii lei,

 • - cheltuieli totale 88.841 mii lei.

 • - diferența de 498 mii lei - reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă bugetul Direcției Asistența Socială pe anul 2020, la suma de 48.325 mii lei.

Art.5 Se aprobă bugetul Serviciului Public Ambient Urban pe anul 2020, atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli, la suma de 18.400 mii lei .

Art.6 Se aprobă bugetul Teatrului Municipal pe anul 2020, atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli, la suma de 5.751 mii lei .

Art.7 Se aprobă bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie pe anul 2020 astfel:

 • - pe parte de venituri 46.806 mii lei

 • -  pe parte de cheltuieli 46.934 mii lei

 • - diferența de 128 mii lei reprezentând excedentul anului 2019.

Art. 8 Se aprobă bugetul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare pe anul 2020, atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli, la suma de 9.000 mii lei .

Art. 9 Se aprobă bugetul imprumuturilor interne al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 la suma de 39.000 mii lei, conform Anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.10 Se aprobă numărul de personal, permanent și temporar, precum și fondul de salarii pe fiecare instituție publică, conform Anexei nr. 5, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.11 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, conform Anexei nr. 6, precum și Anexa nr. 7 privind desfășurătorul poziției globale, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 12 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare.

Art. 13 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Investiții Programe;

 • • Direcția Asistența Socială;

 • • Serviciul Public Ambient Urban;

 • • Teatrul Municipal;

 • • Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rușdea" Baia Mare;

 • • Clubul Sportiv Minaur Baia Mare;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  13

  Pentru

  13

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -

JUDEȚUL:MARAMURES

Anexa 1 la HCL 51/2020


Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL BAIA MARE

Formular: 11

BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

PE ANUL 2020

- mii lei -

Cod rând

Bu getul local

Bugetul

instituțiilor publice f inanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor externe neramburs abile

TOTAL

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

externe

interne

A

0

1

2

3

4

5

6

7=1+2+3+4+

5+6

8

9=7-8

VENITURI TOTAL

(rd.02+18+19+20+23)

01

431.057,00

88.343,00

0,00

0,00

39.000

0

558.400,00

28.112

530.288,00

Venituri curente

(rd.03+17)

02

252.994,00

60.231,00

0

0

0

0

313.225,00

0

313.225,00

Venituri fiscale

(rd.04+06+09+10+11+16)

03

226.789,00

0,00

0

0

0

0

226.789,00

0

226.789,00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care:

04

1.935,00

1.935,00

1.935,00

Impozit pe profit

05

1.935,00

1.935,00

1.935,00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08) , din care:

06

138.913,00

0,00

0

0

0

0

138.913,00

138.913,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *)

07

365,00

365,00

365,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08

138.548,00

138.548,00

138.548,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

09

0,00

0,00

Impozite și taxe pe

proprietate

10

39.216,00

39.216,00

39.216,00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)

11

46.320,00

0,00

0

0

0

0

46.320,00

46.320,00

Sume defalcate din TVA

12

30.475,00

30.475,00

30.475,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice

14

129,00

129,00

129,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

15.716,00

15.716,00

15.716,00

Alte impozite si taxe fiscale

16

405,00

405,00

405,00

Venituri nefiscale

17

26.205,00

60.231,00

86.436,00

86.436,00

Venituri din capital

18

89,00

89,00

89,00

Operatiuni financiare

19

0,00

0

39.000

39.000,00

39.000,00

Subvenții (rd.21+22)

20

2.113,00

28.112,00

0

0

0

0

30.225,00

28.112

2.113,00

Subvenții de la bugetul de stat

21

2.113,00

2.113,00

2.113,00

Subvenții de la alte

administratii

22

0,00

28.112,00

28.112,00

28.112

0,00

Sume primite de la UE în contul platilor efectuate

23

175.861,00

175.861,00

175.861,00

CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40)

24

433.416,00

88.841,00

0

0

39.000

0

561.257,00

28.112

533.145,00

Cheltuieli curente (rd.25 la rd.34)

25

392.921,00

84.842,00

0

0

0

0

477.763,00

28.112

449.651,00

Cheltuieli de personal

26

66.893,00

52.197,00

119.090,00

119.090,00

Bunuri si servicii

27

70.369,00

32.132,00

102.501,00

102.501,00

Dobanzi

28

3.091,00

3.091,00

3.091,00

Subventii

29

10.450,00

10.450,00

10.450,00

Fonduri de rezerva

30

0,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administratiei publice

31

28.112,00

28.112,00

28.112

0,00

Alte transferuri

32

5.641,00

5.641,00

5.641,00

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

178.244,00

178.244,00

178.244,00

Asistenta sociala

34

15.111,00

15.111,00

15.111,00

Alte cheltuieli

35

15.010,00

513,00

15.523,00

15.523,00

Cheltuieli de capital

36

30.586,00

3.999,00

0

39.000

73.585,00

73.585,00

Operatiuni financiare

(rd.37+38)

37

9.909,00

0,00

0

0

0

0

9.909,00

9.909,00

Imprumuturi acordate

38

0,00

0,00

Rambursari de credite externe si interne

39

9.909,00

9.909,00

9.909,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

40

0,00

0,00

Rezerve

41

0,00

0,00

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-

) 1)

(rd.01-rd.23)

42

-2.359,00

-498,00

0

0

0

0

-2.857,00

0

-2.857,00

1) deficit finantat din excedentul anilor precedenti

*) Numai restanțe din anii precedenți

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

MUNICIPIUL BAIA MARE

FORMULAR 11/01


Anexa nr.2 la HCL 51/2020

BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 2020

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

TOTAL VENITURI

00.01

431.057,00

VENITURI PROPRII

48.02

222.358,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

252.994,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

226.789,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

00.04

140.848,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

1.935,00

Impozit pe profit

01.02

1.935,00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

1.935,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

138.913,00

Impozit pe venit

03.02

365,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimon. pers.

03.02.18

365,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

138.548,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

138.548,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

39.216,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

39.216,00

Impozit pe cladiri

07.02.01

29.934,00

Impozitul si taxa pe teren

07.02.02

7.236,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

07.02.03

2.017,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

29,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

46.320,00

Sume defalcate din TVA

11.02

30.475,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

11.02.02

28.001,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului particular

11.02.09

2.474,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

129,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

110,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

19,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

15.716,00

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

12.457,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

966,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

2.293,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

405,00

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

405,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

405,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

26.205,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

11.166,00

Venituri din proprietate

30.02

11.166,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor

30.02.01

500,00

jVuedneițteunriedșini lcoocnalceesiuni si inchirieri

30.02.05

10.666,00

Venituri din dividende

30.02.08

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

15.039,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

5.551,00

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

4.223,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

530,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

32,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

18,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

377,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

371,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02

0,00

TAaltxeevexntirtaujrui diicniatarexedeadtimibnrisutrative, eliberari permise

34.02.5002

0,00

Amenzi, penalitati si confiscari

35.02

6.562,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

6.562,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume

35.02.03

0,00

Diverse venituri

36.02

2.676,00

Taxe speciale

36.02.06

13,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

57,00

Taxe de reabilitare termica

36.02.23

98,00

Alte venituri

36.02.50

2.508,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

250,00

Donatii si sponsorizari

37.02.01

250,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-39.017,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

39.017,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

89,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

89,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

0,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

52,00

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

0,00

Depozite speciale pentru construcția de locuințe

39.02.10

37,00

IV. SUBVENTII

00.17

2.113,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

00.18

2.113,00

Subventii de la bugetul de stat

42.02

2.113,00

Subv.pentru acordarea ajutorului pt lemne ,carburanti

42.02.34

12,00

Subventii din bugetul de stat pt finantarea sanatatii

42.02.41

836,00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii

9                                            9                                                                                             9

42.02.67

1.265,00

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

175.861,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.02.01

147.299,00

Fondul Social European

48.02.02

25.527,00

Fondul de Coeziune

48.02.03

492,00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

48.02.04

0,00

Instrumentul European de Vecinatate

48.02.08

2.246,00

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

48.02.15

160,00

FAoltnedfaucl iplietantirusirienlsatțriiubmileanteterapleo satfaedrenrat rMeecanismelor financiare Spațiul

48.02.16

0,00

Economic European și Norvegian 2014-2021

48.02.32

137,00

TOTAL CHELTUIELI

4993.021

433.416,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

39.031,00

CHE

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

32.979,00

LTUIELI CURENTE

01

31.156,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

26.734,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.300,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

737,00

Transferuri interne

55.01

737,00

Transf.din bug local catre asociațiile de dezvoltare intercomunitara

55.01.42

737,00

TITL

UL IX ALTE CHELTUIELI

59

385,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

385,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.197)

70

1.823,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.823,00

Auto

ritati executive si legislative

51.02.01

32.979,00

Autorități executive

51.02.01.03

32.979,00

Alte servicii publice generale

54.02

2.961,00

CHELTUIELI CURENTE

01

2.961,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.100,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

861,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

2.248,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

713,00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

3.091,00

CHELTUIELI CURENTE

01

3.091,00

TITLUL III DOBANZI

30

3.091,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne

30.01

3.091,00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

11.169,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

CHELTUIELI CURENTE

01

10.569,00

TITLUL I CHELTUIELI D~E PERSONAL

10

9.766,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

803,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

600,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

600,00

Ordine publica

61.02.03

11.116,00

Politie locala

61.02.03.04

11.116,00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

53,00

Invatamant

65.02

93.724,00

CHE

LTUIELI CURENTE

01

87.795,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

14.515,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.481,00

Transferuri

55.01

2.481,00

Transf.din bug local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara

55.01.42

7,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2.474,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

65.250,00

TITL

UL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2.423,00

Ajutoare sociale

57.02

2.423,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2.373,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita

57.02.03

50,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.126,00

Burse

59.01

2.226,00

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

59.22

900,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.929,00

Sanatate

66.02

18.975,00

CHELTUIELI CURENTE

01

6.975,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.369,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

150,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.411,00

Transferuri curente

51.01

1.000,00

Acțiuni de sănătate

51.01.03

1.000,00

Transferuri de capital

51.02

411,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

411,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

6,00

Ajutoare sociale

57.02

6,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

6,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente

58

12.000,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)

59

39,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

39,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

13.411,00

Spitale generale

66.02.06.01

13.411,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

5.564,00

Cultura, recreere si religie

67.02

24.823,00

CHELTUIELI CURENTE

01

24.501,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

19,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.382

5)1

14.201,00

Transferuri curente

51.01

14.072,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

14.072,00

Transferuri de capital

51.02

129,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

129,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

10.281,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

322,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

322,00

Servicii culturale

67.02.03

5.471,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

5.471,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

12.534,00

Sport

67.02.05.01

11.830,00

Tineret

67.02.05.02

402,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

302,00

Servicii religioase

67.02.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6.818,00

Asigurari si asistenta sociala

68.02

60.925,00

CHELTUIELI CURENTE

01

57.976,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22.924,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.785,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

16.706,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

12.682,00

Ajutoare sociale

57.02

12.682,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

12.682,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

879,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.949,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.949,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

1.789,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05

15.256,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

15.256,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

2.523,00

Creșe

68.02.11

5.763,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

3.181,00

Ajutor social

68.02.15.01

55,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

3.126,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

32.413,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

99.076,00

CHELTUIELI CURENTE )

01

86.079,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

14.588,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

12.500,00

Transferuri curente

51.01

11.000,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

11.000,00

Transferuri de capital

51.02

1.500,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

1.500,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.400,00

A. Transferuri interne.

55.01

2.400,00

Sume reprezentand contributia UAT la Fondul IID

55.01.65

2.400,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

56.591,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

12.997,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

12.997,00

Locuinte

70.02.03

36.373,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

36.373,00

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

16.322,00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

46.381,00

Protectia mediului

74.02

18.780,00

CHELTUIELI CURENTE

01

16.117,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

15.002,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

23,00

A. Transferuri interne.

55.01

23,00

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

55.01.08

23,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

792,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

300,00

Asociații si fundații

59.11

300,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.663,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.663,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05

15.269,00

Salubritate

74.02.05.01

15.269,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

23,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

3.511,00

Transporturi

84.02

66.913,00

CHELTUIELI CURENTE

01

53.701,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

16.346,00

TITLUL IV SUBVENTII

40

10.450,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

10.450,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

26.905,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.303,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.303,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

9.909,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

81

9.909,00

Rambursari de credite interne

81.02

2.800,00

finantare UE

81.04

7.109,00

Transport rutier

84.02.03

63.324,00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

1.195,00

Transport în comun

84.02.03.02

10.546,00

Strazi

84.02.03.03

51.583,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

3.589,00

EXCEDENT / DEFICIT

99.02

-2.359,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

214.670,00

VENITURI PROPRII

48.02

222.114,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

213.822,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

226.789,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

00.04

140.848,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

00.05

1.935,00

Impozit pe profit

01.02

1.935,00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

1.935,00

PERSOANE FIZICE

00.06

138.913,00

Impozit pe venit

03.02

365,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimon. pers.

03.02.18

365,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

138.548,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

138.548,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor lo

0c4a.l0e2.04

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

39.216,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

39.216,00

Impozit pe cladiri

07.02.01

29.934,00

Impozitul si taxa pe teren

07.02.02

7.236,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbr

u07.02.03

2.017,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

29,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

46.320,00

Sume defalcate din TVA

11.02

30.475,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului

11.02.02

28.001,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului particular

11.02.09

2.474,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

129,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

110,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

19,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

15.716,00

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

12.457,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

966,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de ac

1tiv6i.t0a2ti.50

2.293,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

405,00

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

405,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

405,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

-12.967,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

11.166,00

Venituri din proprietate

30.02

11.166,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene

30.02.01

500,00

șVielnoictaulrei din concesiuni si inchirieri

30.02.05

10.666,00

Venituri din dividende

30.02.08

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

-24.133,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

5.551,00

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

4.223,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

530,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

32,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

18,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

377,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

371,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

Amenzi, penalitati si confiscari

35.02

6.562,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

6.562,00

Diverse venituri

36.02

2.521,00

Taxe speciale

36.02.06

13,00

Alte venituri

36.02.50

2.508,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

-38.767,00

Donatii si sponsorizari

37.02.01

250,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-39.017,00

IV. SUBVENTII

00.17

848,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

00.18

848,00

Subventii de la bugetul de stat

42.02

848,00

Subv.pentru acordarea ajutorului pt lemne ,carburanti

42.02.34

12,00

Subventii din bugetul de stat pt finantarea sanatatii

42.02.41

836,00

TOTAL CHELTUIELI SF

4590.02

23164..467710,,0000

CHE

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

30.419,00

LTUIELI CURENTE

01

30.419,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

26.734,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.300,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)

59

385,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

385,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

30.419,00

Autorități executive

51.02.01.03

30.419,00

Alte servicii publice generale

54.02

2.961,00

CHELTUIELI CURENTE

01

2.961,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.100,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

861,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

2.248,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

713,00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

3.091,00

CHELTUIELI CURENTE

01

3.091,00

TITLUL III DOBANZI

30

3.091,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne

30.01

3.091,00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

10.569,00

CHELTUIELI CURENTE

01

10.569,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.766,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

803,00

Ordine publica

61.02.03

10.516,00

Politie locala

61.02.03.04

10.516,00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

53,00

Invatamant

65.02

22.538,00

CHELTUIELI CURENTE

01

22.538,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

14.515,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.474,00

Transferuri

55.01

2.474,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2.474,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2.423,00

Ajutoare sociale

57.02

2.423,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2.373,00

Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita

57.02.03

50,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.126,00

Burse

59.01

2.226,00

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

59.22

900,00

Sanatate

66.02

6.564,00

CHELTUIELI CURENTE

01

6.564,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.369,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

150,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.000,00

Transferuri curente

51.01

1.000,00

Acțiuni de sănătate

51.01.03

1.000,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

6,00

Ajutoare sociale

57.02

6,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

6,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)

59

39,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

39,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

1.000,00

Spitale generale

66.02.06.01

1.000,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

5.564,00

Cultura, recreere si religie

67.02

24.372,00

CHELTUIELI CURENTE

01

24.372,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

19,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.382

5)1

14.072,00

Transferuri curente

51.01

14.072,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

14.072,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

10.281,00

Asociații și fundații

59.11

8.607,00

Susținerea cultelor

59.12

1.674,00

Servicii culturale

67.02.03

5.322,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

5.322,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

12.232,00

Sport

67.02.05.01

11.830,00

Tineret

67.02.05.02

402,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6.818,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

41.270,00

CHELTUIELI CURENTE

01

41.270,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22.924,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.785,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

12.682,00

Ajutoare sociale

57.02

12.682,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

12.682,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

879,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

1.789,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05

15.256,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

15.256,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

2.513,00

Creșe

68.02.11

5.763,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

3.050,00

Ajutor social

68.02.15.01

55,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2.995,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

12.899,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

27.988,00

CHELTUIELI CURENTE )

01

27.988,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

14.588,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

11.000,00

Transferuri curente

51.01

11.000,00

Transferuri către instituții publice spau

51.01.01

11.000,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.400,00

A. Transferuri interne.

55.01

2.400,00

Sume reprezentand contributia UAT la Fondul IID-Vital

55.01.65

2.400,00

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

6.400,00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

21.588,00

Protectia mediului

74.02

15.302,00

CHELTUIELI CURENTE

01

15.302,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

15.002,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

300,00

Asociații si fundații

59.11

300,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05

15.000,00

Salubritate

74.02.05.01

15.000,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

302,00

Transporturi

84.02

29.596,00

CHELTUIELI CURENTE

01

26.796,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

16.346,00

TITLUL IV SUBVENTII

40

10.450,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

10.450,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

2.800,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

81

2.800,00

Rambursari de credite interne

81.02

2.800,00

Transport rutier

84.02.03

29.555,00

Transport în comun

84.02.03.02

10.450,00

Strazi

84.02.03.03

19.105,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

41,00

EXCEDENT / DEFICIT

99.02

0,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

TOTAL VENITURI

00.01

216.387,00

VENITURI PROPRII

49.90

244,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

39.172,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

39.172,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

39.172,00

Diverse venituri

36.02

155,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

57,00

Taxe de reabilitare termica

36.02.23

98,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

39.017,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

39.017,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

89,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

89,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

52,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

0,00

Depozite speciale pentru construcția de locuințe

39.02.10

37,00

IV. SUBVENTII

00.17

1.265,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

00.18

1.265,00

Subventii de la bugetul de stat

42.02

1.265,00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii

J                                                                         J                                                                                                                                                           J

de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

1.265,00

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

175.861,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.02.01

147.299,00

Fondul Social European

48.02.02

25.527,00

Fondul de Coeziune

48.02.03

492,00

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

48.02.12

2.246,00

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020

48.02.15

160,00

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic

European și Norvegian 2014-2021

48.02.32

137,00

TOTAL CHELTUIELI SD

49.02

218.746,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

2.560,00

CHE

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

2.560,00

LTUIELI CURENTE

01

737,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

737,00

Transferuri interne

55.01

737,00

Transf.din bug local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara

55.01.42

737,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.197)

70

1.823,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.823,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

2.560,00

Autorități executive

51.02.01.03

2.560,00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

600,00

CHELTUIELI CURENTE

01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

600,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

600,00

Ordine publica

61.02.03

600,00

Politie locala

61.02.03.04

600,00

Invatamant

65.02

71.186,00

CHE

LTUIELI CURENTE

01

65.257,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

7,00

Transferuri

55.01

7,00

Transf.din bug local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara

55.01.42

7,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

65.250,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.929,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.929,00

Sanatate

66.02

12.411,00

CHELTUIELI CURENTE

01

411,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

411,00

Transferuri de capital

51.02

411,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

411,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

12.000,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

12.411,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Spitale generale

66.02.06.01

12.411,00

Cultura, recreere si religie

67.02

451,00

CHELTUIELI CURENTE

01

129,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.382

5)1

129,00

Transferuri de capital

51.02

129,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

129,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

322,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

322,00

Servicii culturale

67.02.03

149,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

149,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

302,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

302,00

Asigurari si asistenta sociala

68.02

19.655,00

CHELTUIELI CURENTE

01

16.706,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

16.706,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.949,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.949,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

10,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

131,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

131,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

19.514,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

71.088,00

CHELTUIELI CURENTE )

01

58.091,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.500,00

Transferuri de capital

51.02

1.500,00

Alte transferuri de capital către instituții publice spau

51.02.29

1.500,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile cadrul financiar 2014-2020

58

56.591,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

12.997,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

12.997,00

Locuinte

70.02.03

36.373,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

36.373,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

70.02.05

0,00

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

9.922,00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

24.793,00

Protecția mediului

74.02

3.478,00

CHELTUIELI CURENTE

01

815,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

23,00

A. Transferuri interne.

55.01

23,00

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

55.01.08

23,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile cadrul financiar 2014-2020

58

792,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.663,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.663,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05

269,00

Salubritate

74.02.05.01

269,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

23,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

3.186,00

Transporturi

84.02

37.317,00

CHELTUIELI CURENTE

01

26.905,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile cadrul financiar 2014-2020

58

26.905,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala

58.01

26.905,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.303,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.303,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

7.109,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

81

7.109,00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE

81.04

7.109,00

Transport rutier

84.02.03

33.769,00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

1.195,00

Transport în comun

84.02.03.02

96,00

Strazi

84.02.03.03

32.478,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

3.548,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

EXCEDENT / DEFICIT

99.02

-2.359,00

Primar

Cătălin Cherecheș

J

JUDETUL MARAMURES                      ANEXA NR. 3 la HCL 51/2020

Unitatea administrativ teritoriala :Municipiul BAIA MARE

BUGETULUI INSTITUTIIlLOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL

SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2020

VENITURI TOTAL din care:

88.343,00

Venituri proprii

60.231,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

-1.959,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

1.959,00

Subventii

28.112,00

CHELTUIELI TOTALE din care:

88.841,00

65.10. INVATAMANT

8.756,00

66.10.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

46.934,00

67.10.10 TEATRUL MUNICIPAL

5.751,00

67.10.05 CLUB SPORTIV MINAUR

9.000,00

70.10.50 SPAU

18.400,00

Excedent/ Deficit

-498,00

Sectiunea de functionare

VENITURI TOTAL din care:

84.344,00

Venituri proprii

60.231,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

-1.959,00

Subventii

26.072,00

CHELTUIELI TOTALE din care:

84.842,00

65.10. INVATAMANT

8.691,00

66.10.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

44.629,00

67.10.10 TEATRUL MUNICIPAL

5.622,00

67.10.05 CLUB SPORTIV MINAUR

9.000,00

70.10.50 SPAU

16.900,00

Excedent/ Deficit

-498,00

Sectiunea de dezvoltare

VENITURI TOTAL din care:

3.999,00

Venituri proprii

0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

1.959,00

Subventii

2.040,00

CHELTUIELI TOTALE din care:

3.999,00

65.10. INVATAMANT

65,00

66.10.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

2.305,00

67.10.10 TEATRUL MUNICIPAL

129,00

67.10.05 CLUB SPORTIV MINAUR

70.10.50 SPAU

1.500,00

Excedent/ deficit

0,00

Primar

Cătălin Cherecheș

JUDETUL MARAMURES

Unitatea administrativ teritoriala : MUNICIPIUL BAIA MARE

Anexa nr.4 la HCL 51/2020

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Buget 2020

Sume aferente creditelor interne

1

39.000,00

IMPRUMUTURI INTERNE

2

39.000,00

TITLUL XII Active nefinanciare

3

39.000,00

CAPITOL 65.07 INVATAMANT

7

0,00

CAPITOL 68.07 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALĂ

8

0,00

CAPITOL 70.07 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

4

14.209,00

CAPITOL 83.07 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

5

0,00

CAPITOL 84.07 TRANSPORTURI

6

24.791,00

*) Se completeaza potrivit clasificatiei bugetare

Primar

Cătălin Cherecheș

ANEXA nr. 5 la HCL 51/2020

NUMĂRUL DE PERSONAL ȘI FONDUL DE SALARII

pe anul 2020

Instituția

Numărul maxim de personal permanent și temporar

Fondul de salarii -mii lei-

Primăria Municipiul Baia Mare

383

26.734

S.P.C.L. Evidența Persoanei

24

2.048

Alegeri

1.052

Poliția Locală

147

9.766

Clubul Sportiv Minaur

8

660

Sănătate

78

5.369

Direcția de Asistență Socială

9                                       9

268

15.424

Teatrul Municipal

91

4.104

Spitalul de Pneumoftiziologie

314

38.036

Serviciul Public Ambient Urban

343

9.585

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Primarul Municipiului Baia Mare

Șef Serviciu Resurse Umane

Virginia Butnar

JUDEȚUL MARAMUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BAIA MARE


Anexa nr. 6 la HCL 51/2020

LISTA

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020 CU FINANȚARE

PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGETUL LOCAL

Total

C+M[MII LEI]

Nr. crt.

 • - Denumirea obiectivului

 • - Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la

31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen

PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte

surse constituite

cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL GENERAL

1.446.519,00

31.813,00

1.414.706,00

230.877,00

3.999,00

39.000,00

0,00

157.292,00

30.586,00

din care :

887.754,00

22.736,00

865.018,00

158.043,00

240,00

28.791,00

0,00

117.211,00

11.801,00

A.

Obiective de investitii in continuare

9.627,00

1.099,00

8.528,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

0,00

6.591,00

830,00

5.761,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

0,00

B.

Obiective de investitii noi

9.550,00

196,00

9.354,00

511,00

0,00

0,00

0,00

0,00

511,00

5.996,00

0,00

5.996,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

1.427.342,00

30.518,00

1.396.824,00

221.866,00

3.999,00

39.000,00

0,00

148.792,00

30.075,00

875.167,00

21.906,00

853.261,00

152.243,00

240,00

28.791,00

0,00

111.711,00

11.501,00

a.

Achizitii de imobile

41.319,00

402,00

40.917,00

11.555,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

1.555,00

b.

Dotari independente

178.862,00

742,00

178.120,00

13.511,00

3.394,00

0,00

0,00

2.747,00

7.370,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

151.194,00

2.830,00

148.364,00

10.157,00

105,00

0,00

0,00

2.461,00

7.591,00

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

1.055.967,00

26.544,00

1.029.423,00

186.643,00

500,00

29.000,00

0,00

143.584,00

13.559,00

875.167,00

21.906,00

853.261,00

152.243,00

240,00

28.791,00

0,00

111.711,00

11.501,00

Din TOTAL, desfășurat, potrivit clasificației, pe capitole bugetare

I

51.02. AUTORITATI PUBLICE, din care:

8.075,00

38,00

8.037,00

1.823,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.823,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

8.075,00

38,00

8.037,00

1.823,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.823,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b.

Dotari independente

2.000,00

0,00

2.000,00

1.667,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.667,00

1.)

Consiliul Local al municipiului Baia Mare -cf. lista anexa

2.000,00

0,00

2.000,00

1.667,00

1.667,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

200,00

38,00

162,00

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155,00

1.)

Reabilitare si Extindere Imobil strada Gheorghe Sincai nr.37

200,00

38,00

162,00

155,00

155,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

5.875,00

0,00

5.875,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.)

Reabilitare si Extindere Imobile strada Gheorghe Sincai nr. 37

5.875,00

0,00

5.875,00

1,00

1,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

II

61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care:

7.403,00

82,00

7.321,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.02.03.04 Politia Locala

7.403,00

82,00

7.321,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.

Obiective de investitii noi

6.613,00

82,00

6.531,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.)

Monitorizare video in municipiu

6.613,00

82,00

6.531,00

1,00

1,00

HCL nr. 3 / 14.01.2016

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

790,00

0,00

790,00

599,00

0,00

0,00

0,00

0,00

599,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b.

Dotari independente

590,00

0,00

590,00

549,00

0,00

0,00

0,00

0,00

549,00

1.)

Autoturisme (1+8 buc)

500,00

0,00

500,00

462,00

462,00

3.)

Echipare autoturisme (dispozitiv optic, acustic, sistem semnalizare)

90,00

0,00

90,00

87,00

87,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

200,00

0,00

200,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

1.)

Safe future - Viitor sigur

200,00

0,00

200,00

50,00

50,00

III

65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT din care:

181.471,00

7.802,00

173.669,00

66.063,00

65,00

0,00

0,00

60.069,00

5.929,00

132.772,00

5.185,00

127.587,00

49.611,00

0,00

0,00

0,00

46.211,00

3.400,00

A.

Obiective de investitii in continuare

9.627,00

1.099,00

8.528,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

0,00

6.591,00

830,00

5.761,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

0,00

Dezvoltarea infrastructurii de educatie timpurie prin realizarea Gradinitei in cartierul

1.)

Vasile Alecsandri, SMIS 121219

9.627,00

1.099,00

8.528,00

8.500,00

8.500,00

0,00

H.C.L. nr. 277 / 31.07.2019

6.591,00

830,00

5.761,00

5.500,00

5.500,00

0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

171.844,00

6.703,00

165.141,00

57.563,00

65,00

0,00

0,00

51.569,00

5.929,00

126.181,00

4.355,00

121.826,00

44.111,00

0,00

0,00

0,00

40.711,00

3.400,00

b.

Dotari independente

4.006,00

50,00

3.956,00

721,00

65,00

0,00

0,00

104,00

552,00

*3.)

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" - autoturism RENAULT CLIO

75,00

50,00

25,00

25,00

25,00

0,00

*4.)

Liceul Teoretic "Emil Racovita" - mixer planetar

20,00

0,00

20,00

20,00

20,00

0,00

*5.)

Colegiul Tehnic "George Baritiu" - 2 calculatoare

20,00

0,00

20,00

20,00

20,00

0,00

*6.)

Gradinita Step by Step - dotari corp vechi

100,00

0,00

100,00

85,00

85,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare

totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen

PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte

surse constituite

cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*7.)

Gradinita nr.9 - masina de gatit

20,00

0,00

20,00

18,00

18,00

*8.)

Gradinita nr.8 - sistem de semnalizare si incendiu

20,00

0,00

20,00

20,00

20,00

*10.)

C.T. unitati de invatamat conf. lista anexa

500,00

0,00

500,00

363,00

363,00

*11.)

Scoala Gimnaziala nr. 18 - ID PROIECT 101853

30,00

0,00

30,00

27,00

27,00

0,00

*12.)

Scoala Gimnaziala "NVicaosliale ABlaelcseasncdur-i"IDS cPoRaOlaIaEsCaTc u1m01n6e88place - Masuri integrate de

3.105,00

0,00

3.105,00

31,00

31,00

0,00

crestere a accesului si participarii copiilor, tinerilor si adultilor la educatie - proiect

*13.)

104770

50,00

0,00

50,00

46,00

46,00

0,00

*14.)

Scoala Gimnaziala nr. 17 - hidrant exterior

3,00

0,00

3,00

3,00

3,00

*15.)

Scoala Gimnaziala nr. 18 - hidrant exterior

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

*16.)

Liceul Penticostal - C.T.

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

*17.)

Gradinita cu program prelungit "Micul Print" - Monitorizare video

8,00

0,00

8,00

8,00

8,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

8.965,00

667,00

8.298,00

1.467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.467,00

*1.)

Documentatii PSI + DSP unitati de invatamant conf. lista anexa

200,00

0,00

200,00

42,00

42,00

*2.)

Gradinita Step by Step - R.K. Reabilitare, modernizare corp vechi

15,00

0,00

15,00

13,00

13,00

*7.)

Scoala "Octavian Goga" - Reabilitare cladire scoala+extindere+sala sport

160,00

50,00

110,00

100,00

100,00

*8.)

Scoala "Mihai Sadoveanu" - Scoala+sala de sport

300,00

22,00

278,00

28,00

28,00

*9.)

Scoala "Dr. Victor Babes" - sala de sport

200,00

0,00

200,00

1,00

1,00

*10.)

Scoala "Alexandru Ivasiuc" - sala de sport

200,00

0,00

200,00

1,00

1,00

*11.)

Scoala 18 - sala de sport

200,00

0,00

200,00

1,00

1,00

*12.)

Scoala "Nicolae Iorga" - R.K. scoala, sala de sport, sistematizare verticala

250,00

25,00

225,00

37,00

37,00

*14.)

Gradinita 30 - R.K. corp vechi

200,00

20,00

180,00

81,00

81,00

*15.)

Gradinita 36 "Floare de colt" - Extindere, Modernizare

200,00

50,00

150,00

6,00

6,00

*16.)

Scoala "Avram Iancu" - R.K. Reabilitare

200,00

10,00

190,00

19,00

19,00

*17.)

Colegiul "CD Nenitescu" - Reabilitare, Modernizare

200,00

50,00

150,00

2,00

2,00

*18.)

Colegiul tehnic "Anghel Saligny" - Reabilitare, Modernizare

200,00

78,00

122,00

80,00

80,00

*21.)

Colegiul de arte - Reabilitare, Modernizare

200,00

0,00

200,00

155,00

155,00

22.)

Colegiul de Arte - sala polivalenta

160,00

109,00

51,00

1,00

1,00

24.)

Renovari/reamenajari cladiri/spatii unitati scolare (GAL)

2.300,00

0,00

2.300,00

46,00

46,00

*25.)

Gradinita nr. 1 "Ion Creanga" - R.K. Reabilitare, modernizare

160,00

0,00

160,00

33,00

33,00

*26.)

Gradinita nr. 11 "Mihai Eminescu" - R.K. Reabilitare, modernizare

160,00

0,00

160,00

32,00

32,00

*28.)

Gradinita nr. 13 - R.K. Reabilitare, modernizare

160,00

40,00

120,00

93,00

93,00

*29.)

Gradinita nr. 20 - R.K. Reabilitare, modernizare

160,00

0,00

160,00

104,00

104,00

*30.)

Gradinita nr. 27 - R.K. Reabilitare, modernizare

160,00

0,00

160,00

1,00

1,00

*31.)

Gradinita nr. 28 - R.K. Reabilitare, modernizare, extindere

160,00

31,00

129,00

20,00

20,00

*32.)

Scoala "Nichita Stanescu" - R.K. Reabilitare, modernizare

160,00

42,00

118,00

94,00

94,00

*33.)

Scoala "George Cosbuc" - Reabilitare, Extindere

200,00

0,00

200,00

1,00

1,00

*34.)

Scoala "Alexandru Ioan Cuza" - R.K. Reabilitare, modernizare

160,00

0,00

160,00

1,00

1,00

*35.)

Liceul teoretic "Nemeth Laszlo" - R.K. Reabilitare, modernizare

200,00

0,00

200,00

67,00

67,00

*36.)

Seminarul Teologic Ortodox Sf. Iosif Marturisitorul - R.K. Reabilitare, modernizare

200,00

0,00

200,00

1,00

1,00

*37.)

Colegiul Tehnic "George Baritiu" - R.K. Reabilitare, modernizare

200,00

60,00

140,00

2,00

2,00

*38.)

Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" - R.K. Reabilitare, modernizare

200,00

74,00

126,00

2,00

2,00

39.)

Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" - Teren de fotbal

100,00

1,00

99,00

80,00

80,00

40.)

Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" - Construire baza sportiva tip I

200,00

5,00

195,00

10,00

10,00

*43.)

Gradinita nr 25 - Reabilitare, Modernizare

200,00

0,00

200,00

108,00

108,00

*46.)

Gradinita Otilia Cazimir - Reabilitare, Modernizare

200,00

0,00

200,00

1,00

1,00

*48.)

Scoala nr 13 - Reabilitare, Modernizare

200,00

0,00

200,00

1,00

1,00

*52.)

Colegiul National Vasile Lucaciu (sala de sport) - Reabilitare, Modernizare

200,00

0,00

200,00

1,00

1,00

*53.)

Colegiul Economic Nicolae Titulescu - Reabilitare, Modernizare

200,00

0,00

200,00

152,00

152,00

*54.)

Liceul Penticostal - Reabilitare, Modernizare

200,00

0,00

200,00

50,00

50,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

158.873,00

5.986,00

152.887,00

55.375,00

0,00

0,00

0,00

51.465,00

3.910,00

126.181,00

4.355,00

121.826,00

44.111,00

0,00

0,00

0,00

40.711,00

3.400,00

1.)

Gradinita Step by Step - R.K. Reabilitare, modernizare corp vechi

1.731,00

1.024,00

707,00

500,00

500,00

HCL nr. 157 / 16.05.2019

1.589,00

1.000,00

589,00

200,00

200,00

2.)

Școala "Nichita Stănescu" - sala de sport

2.444,00

0,00

2.444,00

10,00

10,00

H.C.L. nr. 167 / 30.05.2016

1.966,00

0,00

1.966,00

0,00

0,00

3.)

Școala "Petre Dulfu" - refacere acoperiș (proiectare+executie)

5.220,00

940,00

4.280,00

3.350,00

3.350,00

H.G. nr. 673 / 21.09.2017

3.975,00

855,00

3.120,00

3.200,00

3.200,00

4.)

Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" - Teren de fotbal

13.280,00

81,00

13.199,00

10,00

10,00

H.G. nr. 278 / 31.07.2019

10.622,00

0,00

10.622,00

0,00

0,00

7.)

Colegiul National "Gheorghe Sincai" - Reabilitare etapa II

15.906,00

2.999,00

12.907,00

10,00

10,00

HCL nr. 142/ 25.04.2019

12.790,00

2.500,00

10.290,00

0,00

0,00

*8.)

Scoala "Lucian Blaga" - Reabilitare, Extindere

12.921,00

164,00

12.757,00

10,00

10,00

HCL nr. 460 / 12.11.2019

10.448,00

0,00

10.448,00

0,00

0,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen

PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte

surse constituite

cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Colegiul Economic "Nicolae Titulescu" - Reamenajare cladire sala de sport in sala

*9.)

multifunctionala

1.531,00

0,00

1.531,00

10,00

10,00

HCL nr. 485 / 26.11.2019

1.043,00

0,00

1.043,00

0,00

0,00

*10.)

Scoala "Mihail Sadoveanu" - Scoala+Sala de sport

8.279,00

0,00

8.279,00

10,00

10,00

HCL nr. 514 / 19.12.2019

6.694,00

0,00

6.694,00

0,00

0,00

Scoala asa cum ne place - Masuri integrate de crestere a accesului si participarii copiilor,

12.)

tinerilor si adultilor la educatie

4.622,00

0,00

4.622,00

382,00

382,00

0,00

Proiect nr. 104770

2.000,00

0,00

2.000,00

160,00

160,00

0,00

Educatie pentru viitor - Masuri integrate in domeniul educatiei pentru 840 copii si 260

13.)

tineri si adulti

1.722,00

83,00

1.639,00

250,00

250,00

0,00

Proiect nr. 105525

1.000,00

0,00

1.000,00

200,00

200,00

0,00

Scoala Gimnaziala "Vasile Alecsandri" Scoala asa cum ne place - Masuri integrate de

*14.)

crestere a accesului si participarii copiilor, tinerilor si adultilor la educatie

171,00

108,00

63,00

63,00

63,00

0,00

Proiect nr. 104770

171,00

0,00

171,00

60,00

60,00

0,00

Scoala Gimnaziala "Nicolae Balcescu" Educatie pentru viitor - Masuri integrate in

*15.)

domeniul educatiei pentru 840 copii si 260 tineri si adulti

475,00

0,00

475,00

100,00

100,00

0,00

Proiect nr. 105525

100,00

0,00

100,00

20,00

20,00

0,00

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Gradinita cu Program

16.)

Prelungit "Micul Print", SMIS 110445

2.374,00

38,00

2.336,00

1.200,00

1.200,00

0,00

HCL nr. 217 / 24.06.2019

1.967,00

0,00

1.967,00

1.071,00

1.071,00

0,00

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "Ion

17.)

Luca Caragiale", SMIS 116263

5.997,00

51,00

5.946,00

2.842,00

2.842,00

0,00

HCL nr. 215 / 24.06.2019

5.164,00

0,00

5.164,00

2.000,00

2.000,00

0,00

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "Simion

18.)

Barnutiu", SMIS 110442

2.282,00

36,00

2.246,00

1.700,00

1.700,00

0,00

HCL nr. 220 / 24.06.2019

1.920,00

0,00

1.920,00

1.000,00

1.000,00

0,00

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala

19.)

"Nicolae Balcescu", SMIS 110299

3.824,00

41,00

3.783,00

1.600,00

1.600,00

0,00

HCL nr. 225 / 24.06.2019

3.097,00

0,00

3.097,00

1.200,00

1.200,00

0,00

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Colegiul National "Mihai

20.)

Eminescu", SMIS 114990

5.178,00

41,00

5.137,00

3.000,00

3.000,00

0,00

HCL nr. 218 / 24.06.2019

4.351,00

0,00

4.351,00

2.500,00

2.500,00

0,00

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "Dr.

21.)

Victor Babes", SMIS 116211

6.501,00

50,00

6.451,00

3.082,00

3.082,00

0,00

HCL nr. 214 / 24.06.2019

5.542,00

0,00

5.542,00

2.500,00

2.500,00

0,00

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Gradinita cu Program

22.)

Prelungit nr.10, SMIS 118323

1.707,00

30,00

1.677,00

1.250,00

1.250,00

0,00

HCL nr. 222 / 24.06.2019

1.447,00

0,00

1.447,00

1.000,00

1.000,00

0,00

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "Vasile

23.)

Alecsandri", SMIS 110440

8.964,00

37,00

8.927,00

4.880,00

4.880,00

0,00

HCL nr. 224 / 24.06.2019

7.692,00

0,00

7.692,00

4.000,00

4.000,00

0,00

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Liceul cu Program Sportiv,

24.)

SMIS 110443

8.089,00

62,00

8.027,00

6.980,00

6.980,00

0,00

HCL nr. 216 / 24.06.2019

6.753,00

0,00

6.753,00

6.000,00

6.000,00

0,00

Cresterea performantei energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare - Scoala

25.)

Gimnaziala "Dimitrie Cantemir", SMIS 110405

6.824,00

51,00

6.773,00

3.605,00

3.605,00

0,00

HCL nr. 213 / 24.06.2019

5.843,00

0,00

5.843,00

3.000,00

3.000,00

0,00

Cresterea performantei energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare - Scoala

26.)

Gimaziala "Alexandru Ivasiuc", SMIS 110404

3.525,00

30,00

3.495,00

1.855,00

1.855,00

0,00

HCL nr. 221 / 24.06.2019

2.958,00

0,00

2.958,00

1.000,00

1.000,00

0,00

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimaziala nr.18,

27.)

SMIS 111226

3.853,00

5,00

3.848,00

3.708,00

3.708,00

0,00

HCL nr. 219 / 24.06.2019

3.347,00

0,00

3.347,00

3.000,00

3.000,00

0,00

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimaziala "Avram

28.)

Iancu", SMIS 111419

6.412,00

9,00

6.403,00

4.968,00

4.968,00

0,00

HCL nr. 223 /24.06.2019

5.340,00

0,00

5.340,00

4.000,00

4.000,00

0,00

Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modernizare Colegiului

29.)

"Transilvania", SMIS 119845

25.041,00

106,00

24.935,00

10.000,00

10.000,00

0,00

HCL nr. 192 /29.05.2019

18.362,00

0,00

18.362,00

8.000,00

8.000,00

0,00

IV

66.02 SĂNĂTATE din care:

31.815,00

0,00

31.815,00

14.305,00

2.305,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

20.260,00

0,00

20.260,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare

totală

Realizări

preliminare la

31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen

PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte

surse constituite

cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C.

Alte cheltuieli de investitii

31.815,00

0,00

31.815,00

14.305,00

2.305,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

20.260,00

0,00

20.260,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

b.

Dotari independente

3.500,00

0,00

3.500,00

2.305,00

2.305,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.)

Spitalul de Pneumoftiziologie - conform lista anexa

3.500,00

0,00

3.500,00

2.305,00

2.305,00

0,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

28.315,00

0,00

28.315,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

20.260,00

0,00

20.260,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de

1.)

Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea", SMIS 115847

17.498,00

0,00

17.498,00

7.000,00

7.000,00

0,00

HCL nr. 354 / 18.06.2018

13.535,00

0,00

13.535,00

6.000,00

6.000,00

0,00

Cresterea calitatii serviciilor de sanatate prin extinderea ambulatorului - Spitalului de

2.)

Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea", SMIS 124182

10.817,00

0,00

10.817,00

5.000,00

5.000,00

0,00

HCL nr. 395 / 4.07.2018

6.725,00

0,00

6.725,00

2.000,00

2.000,00

0,00

V

67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE, din care

149.387,00

294,00

149.093,00

451,00

129,00

0,00

0,00

0,00

322,00

102.400,00

0,00

102.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

149.387,00

294,00

149.093,00

451,00

129,00

0,00

0,00

0,00

322,00

102.400,00

0,00

102.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a.

Achizitii de imobile

1.000,00

0,00

1.000,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1.)

Achizitie teren zona Meda

1.000,00

0,00

1.000,00

1,00

1,00

b.

Dotari independente

150,00

0,00

150,00

114,00

114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.)

Teatru Municipal

150,00

0,00

150,00

114,00

114,00

0,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

950,00

294,00

656,00

335,00

15,00

0,00

0,00

0,00

320,00

1.)

Complex socio-cultural-sportiv si de agrement

500,00

153,00

347,00

300,00

300,00

2.)

Reabilitare si Modernizare Sala Mutifunctionala Cinematograf "Minerul"

200,00

114,00

86,00

10,00

10,00

5.)

Teatru Municipal - Reabilitare, Modernizare

200,00

27,00

173,00

10,00

10,00

7.)

Teatru Păpuși și clădire Dacia 1- sistem de detectie si semnalizare incendiu

50,00

0,00

50,00

15,00

15,00

0,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

147.287,00

0,00

147.287,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

102.400,00

0,00

102.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.)

Complex socio-cultural-sportiv si de agrement

147.287,00

0,00

147.287,00

1,00

1,00

HCL nr. 363 / 30.08.2019

102.400,00

0,00

102.400,00

0,00

0,00

VI

68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

137.990,00

932,00

137.058,00

4.779,00

0,00

0,00

0,00

1.830,00

2.949,00

51.071,00

400,00

50.671,00

2.861,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.861,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

137.990,00

932,00

137.058,00

4.779,00

0,00

0,00

0,00

1.830,00

2.949,00

51.071,00

400,00

50.671,00

2.861,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.861,00

b.

Dotari independente

27.737,00

86,00

27.651,00

263,00

0,00

0,00

0,00

243,00

20,00

*2.)

Locuinte din elemente modulare tip container

26.425,00

0,00

26.425,00

10,00

10,00

3.)

Motivezi si indepartezi abandonul - proiect nr. 106944

912,00

0,00

912,00

50,00

50,00

0,00

4.)

Incubatorul socio - medical - instrument de inovare sociala - proiect 101853

65,00

0,00

65,00

62,00

62,00

0,00

*5.)

Dotari (Automobil transport persoane cu dizabilitati)

180,00

62,00

118,00

10,00

10,00

6.)

Pune suflet pentru bunici - dotari conf. lista

155,00

24,00

131,00

131,00

131,00

0,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

38.245,00

0,00

38.245,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

*2.)

Centru Social pentru persoane cu dizabilitati, str. Hortensiei nr.2A

100,00

0,00

100,00

10,00

10,00

4.)

Complex de locuinte sociale (GAL)

32.200,00

0,00

32.200,00

10,00

10,00

5.)

Locuinte provizorii (GAL)

2.714,00

0,00

2.714,00

10,00

10,00

6.)

Centru Comunitar Multifunctional "SDL" (GAL)

1.273,00

0,00

1.273,00

10,00

10,00

7.)

Centru Social Anti Drog (GAL)

1.958,00

0,00

1.958,00

10,00

10,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

72.008,00

846,00

71.162,00

4.466,00

0,00

0,00

0,00

1.587,00

2.879,00

51.071,00

400,00

50.671,00

2.861,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.861,00

1.)

Standarde pentru Baia Mare - Incluziune si integrare fara discriminare

1.260,00

110,00

1.150,00

1.150,00

258,00

892,00

HCL nr. 115 / 19.04.2019

761,00

0,00

761,00

761,00

0,00

761,00

Extindere pe verticala cladire Centru Social Necesar - Corp III - Centru Comunitar

*3.)

Romanii, str.Electrolizei nr.1A

650,00

486,00

164,00

131,00

131,00

600,00

400,00

200,00

100,00

100,00

4.)

Incubatorul socio - medical - instrument de inovare sociala

3.427,00

0,00

3.427,00

3.165,00

1.329,00

1.836,00

HCL nr. 116 / 19.04.2019

2.705,00

0,00

2.705,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

*5.)

Centru rezidential pentru seniorii baimareni, strada Valea Borcutului nr. 117

48.047,00

100,00

47.947,00

10,00

10,00

HCL nr. 9 / 31.01.2020

34.445,00

0,00

34.445,00

0,00

0,00

*6.)

Camin de batrani "Casa bunicilor", strada Valea Rosiei nr. 26

18.624,00

150,00

18.474,00

10,00

10,00

HCL nr. 398 / 03.10.2019

12.560,00

0,00

12.560,00

0,00

0,00

VII

70.02. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

341.836,00

5.979,00

335.857,00

84.379,00

1.500,00

14.209,00

0,00

55.673,00

12.997,00

din care:

149.395,00

2.450,00

146.945,00

50.140,00

240,00

4.000,00

0,00

41.000,00

4.900,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen

PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte

surse constituite

cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70.02.03. LOCUINTE

85.814,00

3.367,00

82.447,00

40.582,00

0,00

4.209,00

0,00

35.773,00

600,00

72.889,00

2.450,00

70.439,00

34.300,00

0,00

4.000,00

0,00

30.000,00

300,00

B.

Obiective de investitii noi

2.937,00

114,00

2.823,00

510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,00

1.996,00

0,00

1.996,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

3.)

Bloc de locuinte 52 u.l., strada Granicerilor nr.120A

2.100,00

89,00

2.011,00

10,00

10,00

HCL nr. 98 / 29.03.2019

1.710,00

0,00

1.710,00

0,00

0,00

4.)

Bloc de locuinte 19 u.l., strada Granicerilor nr.120

837,00

25,00

812,00

500,00

500,00

HCL nr. 600 / 9.11.2018

286,00

0,00

286,00

300,00

300,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

82.877,00

3.253,00

79.624,00

40.072,00

0,00

4.209,00

0,00

35.773,00

90,00

70.893,00

2.450,00

68.443,00

34.000,00

0,00

4.000,00

0,00

30.000,00

0,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

120,00

0,00

120,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

2.)

Bloc de locuinte 52 u.l. ANL - str. Granicerilor - S.F.

120,00

0,00

120,00

10,00

10,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

82.757,00

3.253,00

79.504,00

40.062,00

0,00

4.209,00

0,00

35.773,00

80,00

70.893,00

2.450,00

68.443,00

34.000,00

0,00

4.000,00

0,00

30.000,00

0,00

1.)

Reabilitare bloc locuinte sociale - strada Luminisului 13A, SMIS 117371

4.861,00

4,00

4.857,00

2.500,00

2.500,00

0,00

HCL nr. 242 / 11.07.2019

3.931,00

0,00

3.931,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.)

Reabilitare bloc locuinte sociale - strada Luminisului 13, SMIS 117370

5.061,00

4,00

5.057,00

2.500,00

2.500,00

0,00

HCL nr. 241 / 11.07.2019

4.130,00

0,00

4.130,00

2.000,00

2.000,00

0,00

3.)

Reabilitare bloc locuinte sociale - strada Horea 46A, SMIS 117369

4.797,00

4,00

4.793,00

2.500,00

2.500,00

0,00

HCL nr. 240 / 11.07.2019

3.887,00

0,00

3.887,00

2.000,00

2.000,00

0,00

4.)

Reabilitare bloc locuinte - strada Horea 46B

5.482,00

321,00

5.161,00

20,00

20,00

HCL nr. 216 / 26.06.2013

4.622,00

250,00

4.372,00

0,00

0,00

5.)

Reabilitare bloc locuinte R1A - strada Vasile Alecsandri nr.81

9.120,00

2.461,00

6.659,00

4.259,00

4.209,00

50,00

HCL nr. 446 / 26.07.2018

7.542,00

2.200,00

5.342,00

4.000,00

4.000,00

0,00

6.)

Reabilitare bloc de locuinte, strada Melodiei nr.2

4.446,00

132,00

4.314,00

10,00

10,00

HCL nr. 625 / 28.11.2018

3.136,00

0,00

3.136,00

0,00

0,00

7.)

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - CF2, SMIS 117262

8.934,00

61,00

8.873,00

4.000,00

4.000,00

0,00

HCL nr. 336 / 12.08.2019

8.000,00

0,00

8.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

8.)

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - CF5, SMIS 117395

6.446,00

59,00

6.387,00

6.342,00

6.342,00

0,00

HCL nr. 338 / 12.08.2019

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

9.)

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - CF7, SMIS 117352

11.885,00

71,00

11.814,00

5.000,00

5.000,00

0,00

HCL nr. 340 / 12.08.2019

9.645,00

0,00

9.645,00

4.000,00

4.000,00

0,00

10.)

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - CF6, SMIS 118514

7.710,00

62,00

7.648,00

5.000,00

5.000,00

0,00

HCL nr. 339 / 12.08.2019

7.000,00

0,00

7.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

11.)

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - CF4, SMIS 118895

14.015,00

74,00

13.941,00

7.931,00

7.931,00

0,00

HCL nr. 337 / 12.08.2019

13.000,00

0,00

13.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

70.02.06. ILUMINAT PUBLIC

38.025,00

72,00

37.953,00

9.922,00

0,00

0,00

0,00

9.500,00

422,00

20.702,00

0,00

20.702,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

38.025,00

72,00

37.953,00

9.922,00

0,00

0,00

0,00

9.500,00

422,00

20.702,00

0,00

20.702,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

b.

Dotari independente

12.000,00

0,00

12.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2.)

Corpuri de iluminat public cu LED

12.000,00

0,00

12.000,00

100,00

100,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

612,00

62,00

550,00

322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

322,00

1.)

Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public

150,00

59,00

91,00

50,00

50,00

2.)

Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public

110,00

3,00

107,00

100,00

100,00

3.)

Baia Mare City Light

152,00

0,00

152,00

152,00

152,00

4.)

Iluminat public str. Barajului

100,00

0,00

100,00

10,00

10,00

5.)

Iluminat public str. Europa

100,00

0,00

100,00

10,00

10,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

25.413,00

10,00

25.403,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

9.500,00

0,00

20.702,00

0,00

20.702,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

Implementarea sistemului de telegestiune si modernizarea sistemului de iluminat public

1.)

SMIS 122316

10.502,00

0,00

10.502,00

9.500,00

9.500,00

0,00

HCL nr. 447 / 26.07.2018

7.097,00

0,00

7.097,00

4.000,00

4.000,00

0,00

2.)

Modernizarea sistemului de iluminat public din zona istorica

14.911,00

10,00

14.901,00

0,00

0,00

HCL nr. 441 / 31.10.2017

13.605,00

0,00

13.605,00

0,00

0,00

70.02.50. ALTE SERVICII IN DOM. LOC, SERV, DEZV. COMUNALA

217.997,00

2.540,00

215.457,00

33.875,00

1.500,00

10.000,00

0,00

10.400,00

11.975,00

55.804,00

0,00

55.804,00

11.840,00

240,00

0,00

0,00

7.000,00

4.600,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

217.997,00

2.540,00

215.457,00

33.875,00

1.500,00

10.000,00

0,00

10.400,00

11.975,00

55.804,00

0,00

55.804,00

11.840,00

240,00

0,00

0,00

7.000,00

4.600,00

a.

Achizitii de imobile

40.319,00

402,00

39.917,00

11.554,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

1.554,00

1.)

Achizitie teren str. Iazului - Adapost pentru caini fara stapan - Extindere

779,00

0,00

779,00

779,00

779,00

2.)

Achizitie Cabana Lacul Bodi

1.000,00

289,00

711,00

660,00

660,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen

PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte

surse constituite

cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.)

Sediu administrativ, Piata Revolutiei nr. 1 (cladire + teren) - HCL 202/2017

9.000,00

0,00

9.000,00

1,00

1,00

4.)

Complex Hotelier Maramures, str. Ghe. Sincai nr. 37A (cladire + teren) - HCL 202/2017

7.000,00

0,00

7.000,00

1,00

1,00

5.)

Achizitie Complex hotel - restaurant "Minerul" Piata Libertatii nr.7 si piata Pacii nr.7

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

6.)

Achizitie imobil strada Libertatii nr.10/2

2.000,00

0,00

2.000,00

1,00

1,00

8.)

Achizitie Minoriti

8.000,00

0,00

8.000,00

1,00

1,00

10.)

Achizitie terenuri si cladiri zona Cuprom

1.500,00

0,00

1.500,00

1,00

1,00

15.)

Achizitie imobil strada Victoriei nr.23/2

790,00

0,00

790,00

10,00

10,00

16.)

Achizitie imobil strada Victoriei nr.21A

250,00

113,00

137,00

100,00

100,00

b.

Dotari independente

13.422,00

248,00

13.174,00

4.576,00

910,00

0,00

0,00

2.100,00

1.566,00

1.)

Mobilier urban

8.000,00

0,00

8.000,00

1.500,00

1.500,00

2.)

SPAU - Dotari cf. lista

2.287,00

248,00

2.039,00

910,00

910,00

0,00

3.)

Colonia Pictorilor - Dotari cf. lista

80,00

0,00

80,00

50,00

50,00

4.)

WiFi4EU Promovarea conectivitatii la internet in comunitati locale

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

5.)

Planificare Strategica si Implementarea de Proceduri pt. reducerea birocratiei in Municipiul Baia Mare si Zona Metropolitana

2.935,00

0,00

2.935,00

2.000,00

2.000,00

0,00

7.)

C.T. locuinte si alte spatii

20,00

0,00

20,00

16,00

16,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

93.225,00

1.718,00

91.507,00

4.282,00

90,00

0,00

0,00

0,00

4.192,00

1.)

Registrul spatiilor verzi

300,00

110,00

190,00

50,00

50,00

2.)

PUG municipiul Baia Mare - actualizare

3.000,00

1.012,00

1.988,00

100,00

100,00

3.)

PUZ - Centru Istoric

500,00

0,00

500,00

400,00

400,00

4.)

PUZ - Dealu Grosilor

1.000,00

0,00

1.000,00

400,00

400,00

5.)

Dezvoltare Urbana Spitalul de Urgenta

200,00

0,00

200,00

200,00

200,00

6.)

Servicii topo-cadastrale in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale

400,00

0,00

400,00

400,00

400,00

7.)

PUZ Varatec - Firiza

1.000,00

0,00

1.000,00

15,00

15,00

8.)

PUZ Metro

450,00

0,00

450,00

300,00

300,00

9.)

PUZ - Victor Babes

100,00

0,00

100,00

50,00

50,00

10.)

PUZ - Craica

100,00

0,00

100,00

80,00

80,00

11.)

PUZ - zona str.Independentei - str.Iuliu Maniu - str.Victor Babes - str.I.L.Caragiale

100,00

34,00

66,00

50,00

50,00

12.)

PUZ - zona str.Independentei - b-dul Republicii - b-dul Bucuresti - str.Culturii

60,00

47,00

13,00

13,00

13,00

13.)

PUZ - zona b-dul Bucuresti - b-dul Republicii - b-dul Traian - b-dul Unirii

34,00

12,00

22,00

22,00

22,00

14.)

Studiu de oportunitate privind modalitatea de gestionare a parcarilor publice

50,00

0,00

50,00

10,00

10,00

15.)

Casa Iancu de Hunedoara, Piata Libertatii nr.18 - Restaurare

200,00

146,00

54,00

10,00

10,00

16.)

Casa SCHREIBER, Piata Libertatii nr.19

170,00

0,00

170,00

10,00

10,00

17.)

Incubator de afaceri al Municipiului Baia Mare in industrii creative - Reabilitare si Modernizare Cinematograf Minerul, HCL nr. 271/4.05.2018

8.646,00

25,00

8.621,00

10,00

10,00

18.)

Reabilitare spatiul public Piata Unirii + zona adiacenta

200,00

0,00

200,00

160,00

160,00

19.)

PUZ - Viabilizare zona colinara Dealul Florilor

300,00

0,00

300,00

50,00

50,00

20.)

PUZ - Reconfigurare zona Garii

200,00

0,00

200,00

15,00

15,00

21.)

PUZ zona Cuprom - Oborului

600,00

0,00

600,00

15,00

15,00

22.)

PUZ zona Dragos Voda

600,00

0,00

600,00

15,00

15,00

23.)

PUZ cartier locuinte tineri - Grivita/Colonia Topitorilor

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

24.)

Pietonizarea Pietei Revolutiei

110,00

98,00

12,00

10,00

10,00

25.)

Reabilitare, restaurare cladiri str. Petofi Sandor 6-8 - Centru de excelenta in educatie

200,00

82,00

118,00

10,00

10,00

26.)

Extindere Cimitir Municipal 2, cu reconfigurare alei existente - SF

20,00

0,00

20,00

20,00

20,00

0,00

27.)

Documentatie restaurare monumente de for public din Parcul Regina Maria

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

0,00

28.)

Servicii de consultanta privind atestarea Municipiului Baia Mare ca statiune turistica balneo-climaterica de interes national

130,00

0,00

130,00

130,00

130,00

29.)

Servicii de modelare digitala si ilustrare grafica pentru portofoliul de proiecte al Municipiului Baia Mare pentru perioada 2020-2023

200,00

0,00

200,00

200,00

200,00

30.)

Reabilitare terenuri de tenis din Parcul Regina Maria - S.F.

20,00

0,00

20,00

20,00

20,00

0,00

31.)

PUZ - Viabilizarea Zonei Colinare - Valea Rosie - strada Viilor - Valea Borcutului

1.000,00

0,00

1.000,00

15,00

15,00

32.)

Casa WAGNER, strada Petofi Sandor nr. 30 - Restaurare

160,00

0,00

160,00

10,00

10,00

33.)

Sediu administrativ, Piata Revolutiei nr. 1 (REMIN)

160,00

0,00

160,00

10,00

10,00

34.)

Complex Hotelier Maramures, str. Ghe. Sincai nr. 37A

160,00

0,00

160,00

10,00

10,00

35.)

Dala urbana rau Sasar (zona Podul Viilor - Pod Industriei)

160,00

0,00

160,00

10,00

10,00

37.)

Mobilitate urbana durabila prin modernizarea spatiilor publice, HCL nr. 3/8.01.2019

66.925,00

42,00

66.883,00

55,00

55,00

38.)

Amplasare Monumente de for public - Pod Culturii - concurs de solutii

140,00

0,00

140,00

140,00

140,00

39.)

Amenajare parcare (zona strada Gheorghe Sincai - strada 22 Decembrie)

200,00

0,00

200,00

20,00

20,00

40.)

Parcari publice zona ARIS

200,00

31,00

169,00

10,00

10,00

41.)

Parcari publice zona Munteniei

200,00

29,00

171,00

10,00

10,00

42.)

Mobilitate urbana durabila prin pietonizarea Pietei Pacii

20,00

0,00

20,00

18,00

18,00

43.)

Mobilitate urbana durabila prin pietonizarea Pietei Libertatii

20,00

0,00

20,00

18,00

18,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare

totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen

PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte

surse constituite

cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Crearea coridorului de mobilitate urbana - str.Gheorghe Sincai, 1 Mai, Crisan, Mihai

44.)

Viteazu, Turnului, 30 Decembrie, Teatrului si Vasile Lucaciu

20,00

0,00

20,00

18,00

18,00

45.)

Parc DACIA - Reabilitare

120,00

0,00

120,00

20,00

20,00

46.)

Parcari publice bulevardul Bucuresti (semiluna)

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

47.)

Parcari publice cartierul Sasar

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

48.)

Parcari publice bulevardul Republicii ( R1A)

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

Reabilitarea spatiilor verzi degradare si realizarea infrastructurii de agrement in zona

49.)

Malurilor Raului Sasar HCL nr. 72/28.03.2019

150,00

50,00

100,00

48,00

48,00

Infrastrctura de agrement (piste biciclete, alei pietonale, zone picnic si zone servicii) pe

50.)

intreaga suprafata administrativa a O.S. Baia Mare

150,00

0,00

150,00

10,00

10,00

51.)

Urbanizare zona Pirita

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

52.)

Parcari publice zona Vointa

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

53.)

PUZ -b-dul Independentei-str.Victoriei (Livada)

400,00

0,00

400,00

15,00

15,00

54.)

PUZ -aleea Romana-str.V.Alecsandri-b-dul Republicii-b-dul Unirii

250,00

0,00

250,00

15,00

15,00

55.)

Complex "Minerul" - Piata Libertatii nr.7, Piata Pacii nr.7

500,00

0,00

500,00

10,00

10,00

56.)

Parcari publice Piata Libertatii

200,00

0,00

200,00

165,00

165,00

57.)

Parcari publice Piata Pacii

100,00

0,00

100,00

75,00

75,00

58.)

Reabilitare spatiul public "Piata Iustinian Arhiepiscopul"

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

59.)

Parcari publice Piata Revolutiei

160,00

0,00

160,00

155,00

155,00

60.)

Casa Pocol - Restaurare, Reabilitare

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

61.)

PUZ zona Vasile Lucaciu

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

62.)

Centru Cultural - Educational

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

64.)

Amenajare si amplasare monument "Memorialul Holocaustului"

140,00

0,00

140,00

10,00

10,00

65.)

Amplasare monumente de for public "Portile Orasului"

500,00

0,00

500,00

100,00

100,00

66.)

Viabilizare Grivita - Colonia Topitorilor

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

67.)

Parcari publice (zona parc bazin de inot)

150,00

0,00

150,00

10,00

10,00

68.)

Parcari publice (zona parc gara)

150,00

0,00

150,00

10,00

10,00

69.)

Parcari publice (zona b-dul Bucuresti - Pietrosul)

150,00

0,00

150,00

10,00

10,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

71.031,00

172,00

70.859,00

13.463,00

500,00

0,00

0,00

8.300,00

4.663,00

55.804,00

0,00

55.804,00

11.840,00

240,00

0,00

0,00

7.000,00

4.600,00

1.)

Parcari publice zona ARIS

11.078,00

0,00

11.078,00

1,00

1,00

HCL nr. 46 / 21.02.2019

9.436,00

0,00

9.436,00

0,00

0,00

2.)

Parcari publice zona Munteniei

11.320,00

0,00

11.320,00

1,00

1,00

HCL nr. 47 / 21.02.2019

9.191,00

0,00

9.191,00

0,00

0,00

3.)

Amenajare parcare (zona strada Gheorghe Sincai - strada 22 Decembrie)

1.755,00

0,00

1.755,00

1,00

1,00

1.515,00

0,00

1.515,00

0,00

0,00

4.)

Reabilitarea zonelor verzi si a infrastructurii de agrement in zona "Malurile Raului Sasar"

22.536,00

50,00

22.486,00

4.700,00

4.700,00

0,00

HCL nr. 72 / 28.03.2019

17.274,00

0,00

17.274,00

4.000,00

4.000,00

0,00

Reabilitarea zonelor verzi si a infrastructurii de agrement in zona "Monumentul Ostasului

5.)

Roman" SMIS 1285009

8.232,00

44,00

8.188,00

3.600,00

3.600,00

0,00

HCL nr. 392 / 01.10.2019

5.050,00

0,00

5.050,00

3.000,00

3.000,00

0,00

6.)

Reabilitare monumente de for public din Parcul Regina Maria

300,00

0,00

300,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.)

Reabilitare terenuri de tenis din Parcul Regina Maria

950,00

0,00

950,00

100,00

100,00

0,00

870,00

0,00

870,00

80,00

80,00

0,00

8.)

R.K. Cladire P+1, strada Margeanului

1.690,00

0,00

1.690,00

100,00

100,00

0,00

1.680,00

0,00

1.680,00

80,00

80,00

0,00

9.)

Clădire Direcția de venituri (minoriți) - reconstrucție acoperiș (proiectare+executie)

5.770,00

78,00

5.692,00

4.650,00

4.650,00

H.G. nr. 673 / 21.09.2017

4.388,00

0,00

4.388,00

4.600,00

4.600,00

10.)

Reamenajare Piata Agroalimentara ALBINA

4.600,00

0,00

4.600,00

100,00

100,00

0,00

4.400,00

0,00

4.400,00

80,00

80,00

0,00

11.)

Casa Iancu de Hunedoara, Piata Libertatii nr.18 - Restaurare

2.800,00

0,00

2.800,00

10,00

10,00

HCL nr. 164 / 31.05.2011

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

VIII

74.02. PROTECTIA MEDIULUI

27.074,00

93,00

26.981,00

3.478,00

0,00

0,00

0,00

815,00

2.663,00

din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.02.05.01 SALUBRITATE

23.400,00

50,00

23.350,00

269,00

0,00

0,00

0,00

0,00

269,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

23.400,00

50,00

23.350,00

269,00

0,00

0,00

0,00

0,00

269,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b.

Dotari independente

23.000,00

0,00

23.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1.)

Platforme ingropate pentru colectarea selectiva a deseurilor in Municipiul Baia Mare

23.000,00

0,00

23.000,00

100,00

100,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

400,00

50,00

350,00

169,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169,00

Studiu de oportunitate si fundamentare, documentatie de atribuire privind modalitatea de

1.)

gestionare a unor servicii de utilitati publice

300,00

50,00

250,00

119,00

119,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen

PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte

surse constituite

cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.)

Amenajare rampa Sasar

100,00

0,00

100,00

50,00

50,00

74.02.06. Canalizarea si tratarea apelor reziduale

23,00

0,00

23,00

23,00

0,00

0,00

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

23,00

0,00

23,00

23,00

0,00

0,00

0,00

23,00

0,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

23,00

0,00

23,00

23,00

0,00

0,00

0,00

23,00

0,00

Sprijin pt. pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pt. proiectul

1.)

regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata - VITAL

23,00

0,00

23,00

23,00

23,00

0,00

74.02.50. Alte servicii in domeniul protectiei mediului

3.651,00

43,00

3.608,00

3.186,00

0,00

0,00

0,00

792,00

2.394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

3.651,00

43,00

3.608,00

3.186,00

0,00

0,00

0,00

792,00

2.394,00

b.

Dotari independente

2.781,00

43,00

2.738,00

2.409,00

0,00

0,00

0,00

300,00

2.109,00

1.)

Retea de transport transfrontalier ecologic HUSKROUA /1702/7.1/0063

300,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

2.)

Dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice, HCL nr. 8/11.01.2019

2.481,00

43,00

2.438,00

2.109,00

2.109,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

870,00

0,00

870,00

777,00

0,00

0,00

0,00

492,00

285,00

Utilizarea potentialului de biomasa din Zona Metropolitana Baia Mare prin realizarea unei

3.)

Instalatii de cogenerare de inalta eficienta pentru producerea energiei electrice

700,00

0,00

700,00

677,00

492,00

185,00

5.)

Amenajare parau Craica

170,00

0,00

170,00

100,00

100,00

IX

84.02. TRANSPORTURI

561.468,00

16.593,00

544.875,00

54.999,00

0,00

24.791,00

0,00

26.905,00

3.303,00

din care:

422.856,00

14.701,00

408.155,00

47.431,00

0,00

24.791,00

0,00

21.000,00

1.640,00

84.02.03.01. DRUMURI SI PODURI

1.320,00

106,00

1.214,00

1.195,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.195,00

1.038,00

10,00

1.028,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

1.320,00

106,00

1.214,00

1.195,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.195,00

1.038,00

10,00

1.028,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

120,00

1,00

119,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2.)

Pod - strada Limpedea

120,00

1,00

119,00

100,00

100,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

1.200,00

105,00

1.095,00

1.095,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.095,00

1.038,00

10,00

1.028,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.)

Protectie de mal si sprijinire de drum strada Valea Rosie (proiectare+executie)

1.200,00

105,00

1.095,00

1.095,00

1.095,00

HCL nr. 270 / 31.07.2019

1.038,00

10,00

1.028,00

1.000,00

1.000,00

84.02.03.02. TRANSPORT IN COMUN

78.750,00

0,00

78.750,00

96,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

78.750,00

0,00

78.750,00

96,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b.

Dotari independente

76.810,00

0,00

76.810,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

1.)

Troleibuze articulate 18 m

21.450,00

0,00

21.450,00

1,00

1,00

2.)

Autobuze articulate 18 m

13.400,00

0,00

13.400,00

1,00

1,00

3.)

Autobuze solo 12 m

25.450,00

0,00

25.450,00

1,00

1,00

4.)

Autobuze max 9 m

13.700,00

0,00

13.700,00

1,00

1,00

5.)

Microbuze

1.310,00

0,00

1.310,00

1,00

1,00

6.)

Autospeciala interventie

1.500,00

0,00

1.500,00

1,00

1,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

1.940,00

0,00

1.940,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

1.)

Extinderea infrastructurii de transport in teritoriul SDL (GAL)

1.840,00

0,00

1.840,00

10,00

10,00

3.)

Studiu de optimizare a transportului public de persoane

100,00

0,00

100,00

80,00

80,00

84.02.03.03. STRAZI

463.793,00

16.104,00

447.689,00

50.160,00

0,00

24.791,00

0,00

24.959,00

410,00

420.223,00

14.691,00

405.532,00

45.791,00

0,00

24.791,00

0,00

21.000,00

0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

463.793,00

16.104,00

447.689,00

50.160,00

0,00

24.791,00

0,00

24.959,00

410,00

420.223,00

14.691,00

405.532,00

45.791,00

0,00

24.791,00

0,00

21.000,00

0,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

2.585,00

0,00

2.585,00

380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380,00

6.)

Amenajare infrastructura urbana zonala la nivel de SDL (GAL)

1.595,00

0,00

1.595,00

10,00

10,00

20.)

Prelungire strada Brazilor

150,00

0,00

150,00

20,00

20,00

23.)

Prelungire strada Horea

160,00

0,00

160,00

50,00

50,00

24.)

Prelungire strada Luminisului

160,00

0,00

160,00

50,00

50,00

25.)

Prelungire strada Melodiei

160,00

0,00

160,00

60,00

60,00

26.)

Prelungire strada Pasunii

160,00

0,00

160,00

60,00

60,00

27.)

Reabilitare strada Victoriei (tronson b-dul Decebal - b-dul Independentei)

200,00

0,00

200,00

130,00

130,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

461.208,00

16.104,00

445.104,00

49.780,00

0,00

24.791,00

0,00

24.959,00

30,00

420.223,00

14.691,00

405.532,00

45.791,00

0,00

24.791,00

0,00

21.000,00

0,00

Realizarea retelei integrate de piste pentru biciclete si a benzilor dedicate de transport in

1.)

comun in zona de vest a Municipiului Baia Mare

84.084,00

149,00

83.935,00

8.419,00

8.409,00

10,00

HCL nr. 413 / 31.10.2019

77.723,00

0,00

77.723,00

7.000,00

7.000,00

0,00

Cresterea mobilitatii urbane durabile prin modernizarea si crearea benzilor dedicate

2.)

transportului in comun in Municipiul Baia Mare, SMIS 129506

63.371,00

287,00

63.084,00

6.347,00

6.337,00

10,00

HCL nr. 489 / 26.11.2019

57.064,00

0,00

57.064,00

5.000,00

5.000,00

0,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la

31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen

PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte

surse constituite

cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cresterea mobilitatii urbane durabile prin modernizarea si crearea benzilor dedicate

3.)

transportului in comun in Municipiul Baia Mare, SMIS 129507

102.127,00

613,00

101.514,00

10.223,00

10.213,00

10,00

HCL nr. 491 / 26.11.2019

94.275,00

0,00

94.275,00

9.000,00

9.000,00

0,00

Sistematizare infrastructura rutiera in cartiere,Sasar 1 (delimitare str.I.Maniu-str. V.Babes-str.I.L.Caragiale-str.Victoriei), Sasar 2 (delimitare str.V.Babes-str.I.L.Caragiale-str.A.Odobescu-str.Victoriei) Sasar 3 (delimitare str. V.Babes-str.A.Odobescu-b-dul

4.)

Independentei) - pachet 2

32.790,00

824,00

31.966,00

8.391,00

8.391,00

0,00

HCL nr. 4 / 20.01.2015

29.778,00

769,00

29.009,00

8.391,00

8.391,00

0,00

Sistematizare infrastructura rutiera in cartiere, zonele: Vasile Alecsandri, Bilascu si

5.)

Moldovei - pachet 3

65.571,00

2.373,00

63.198,00

8.000,00

8.000,00

0,00

HCL nr. 187 / 30.04.2015

59.551,00

2.323,00

57.228,00

8.000,00

8.000,00

0,00

Sistematizare infrastructura rutiera in cartiere, zonele: cartierul Garii, zona delimitata de

6.)

str. Garii, str.C-tin Brancoveanu, b-dul Republicii si b-dul Traian - pachet 4

17.031,00

5.070,00

11.961,00

0,00

0,00

HCL nr. 224 / 27.05.2015

15.435,00

4.999,00

10.436,00

0,00

0,00

7.)

Sistematizare infrastructura rutiera in cartiere, zonele: Oituz si Rozelor - pachet 5

20.019,00

29,00

19.990,00

0,00

0,00

HCL nr. 188 / 30.04.2015

18.162,00

0,00

18.162,00

0,00

0,00

Cresterea accesibilitatii urbane a cartierului Ferneziu si Firiza din municipiul Baia Mare prin modernizarea sistemului de transport public. Modernizarea structurii rutiere a

8.)

strazilor: 8 Martie, Barajului, Lunci, Imasului, Firiza si Blidari

76.215,00

6.759,00

69.456,00

8.400,00

8.400,00

0,00

HCL nr. 6 / 20.01.2015

68.235,00

6.600,00

61.635,00

8.400,00

8.400,00

0,00

84.02.50. ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL TRANSPORTURI

17.605,00

383,00

17.222,00

3.548,00

0,00

0,00

0,00

1.946,00

1.602,00

1.595,00

0,00

1.595,00

640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

17.605,00

383,00

17.222,00

3.548,00

0,00

0,00

0,00

1.946,00

1.602,00

1.595,00

0,00

1.595,00

640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640,00

b.

Dotari independente

12.866,00

315,00

12.551,00

701,00

0,00

0,00

0,00

0,00

701,00

Sistem de orientare si marcaj stradal - Furnizare placute indicatoare si a suporturilor

1.)

placilor componente ale sistemului de orientare si marcaj stradal

6.916,00

315,00

6.601,00

700,00

700,00

2.)

Statii de autobuz modulare

5.950,00

0,00

5.950,00

1,00

1,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

2.739,00

0,00

2.739,00

1.947,00

0,00

0,00

0,00

1.946,00

1,00

1.)

Management de trafic si siguranta pupolatiei in M.B.M.

2.289,00

0,00

2.289,00

1.946,00

1.946,00

0,00

2.)

Master plan general de transport in M.B.M.

450,00

0,00

450,00

1,00

1,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

2.000,00

68,00

1.932,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

1.595,00

0,00

1.595,00

640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640,00

2.)

Semaforizare treceri de pietoni

1.500,00

0,00

1.500,00

500,00

500,00

1.400,00

0,00

1.400,00

450,00

450,00

7.)

Punte pietonala peste raul Sasar - R.K.

500,00

68,00

432,00

400,00

400,00

HCL nr. 59 / 07.03.2019

195,00

0,00

195,00

190,00

190,00

Dr. ec. Catalin Chereches Primarul Municipiului Baia Mare

ec. Carmen Pop Director Executiv


ec. Cornelia Luca Director GeneralMUNICIPIUL BAIA MARE


DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE PUBLICĂ


DIRECȚIA INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824


Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro

Web: www.baiamare.ro


Anexa nr. 7 la HCL 51/2020


APROBAT,

Ordonator de credite

Primar

Cătălin Cherecheș


Cap.51.02.

Lista poziției „Dotări independente”

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri

U.M.

Cantitate

Valoare

[lei]

1.

Program informatic impozite si taxe

buc

1

20.000

2.

Bara protectie bena/pasageri spate

buc

1

4.800

3.

Inchidere bena

buc

1

6.900

4.

Protectie bara fata

buc

1

2.700

5.

Stergatoare profesionale

buc

4

12.040

6.

Server

buc

2

41.000

7.

Mutifuncțional color A3

buc

8

128.000

8.

Sistem electronic de dirijare si ordonare

buc

1

30.000

9.

P C

buc

50

150.000

10.

Aparat foto Canon EOS 1200D

buc

3

8.000

11.

Router Cisco 890

buc

1

4.000

12.

Switch Cisco

buc

1

3.000

13.

UPS APC 1500VA

buc

1

4.000

14.

Nikon z7

buc

1

23.920

15.

Telefoane

buc

5

50.000

16.

Drona mavic

buc

1

7.620

17.

Microfon shenhaiser

buc

1

4.260

18.

Dulapuri sala open space

set

1

72.100

19.

Masa de birou si dulapuri

set

1

15.000

20.

Echipament topografic tip statie

21.

+ GPS

set

1

56.000

22.

Dulap birou 1

buc

1

12.000

23.

Dulap birou 2

buc

1

13.000

24.

Dulap birou 2

buc

1

9.000

25.

Autoturisme

buc

3

300.000

26.

Microbuz

buc

1

250.000

27.

Autoutilitare

Baia Mare - centru de

buc

2

349.660

ROMANIA - MUNICIPIUL BAIA MARE

comunicare integrala cu cetateni buc 1

28. Integrare site-uri servicii publice/

directii in platforma Municipiului

Baia Mare baiamare.ro buc 1

40.000

50.000


TOTAL


1. 667.000


ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE

1 ex. / E.P. / 25.02.2020