Hotărârea nr. 50/2020

H.C.L. nr. 50 din 13.02.2020 privind nominalizarea persoanelor cărora li se acordă distincția „Medalia de excelență a Municipiului Baia Mare”

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

[HOTĂRÂREA NR. 50/2020

privind nominalizarea persoanelor cărora li se acordă distincția „Medalia de excelență a Municipiului Baia Mare”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, JOI 13 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 50/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.50/2020;

 • • Raportul Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice, înregistrat cu nr. 15/07.02.2020 privind nominalizarea persoanelor cărora li se acordă distincția „Medalia de excelență a Municipiului Baia Mare”.

Având în vedere :

 • • H.C.L. nr. 468/2019 privind acordarea distincției „Medalia de excelență a Municipiului Baia Mare”;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Amendamentele aduse în plenul ședinței de consiliu local;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă, prin derogare de la H.C.L nr. 468/2019, acordarea distincției „Medalia de excelență a Municipiului Baia Mare” persoanelor regăsite în Anexa la prezenta hotărâre și organizarea evenimentului „Gala Premiilor de Excelență ale Municipiului Baia Mare” în data de 14 februarie 2020, în vederea decernării acestora.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare;

 • • Persoanelor nominalizate în Anexa prezentei;

• Serviciului Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

17

împotrivă

-

Abțineri

-