Hotărârea nr. 5/2020

H.C.L. nr. 5 din 17.01.2020 privind ridicarea interdicției de acces, prevăzută în H.C.L. nr. 28/2018, în zonele calamitate Valea Usturoi și Valea Roșie

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 5/2020

privind ridicarea interdicției de acces, prevăzută în H.C.L. nr. 28/2018, în zonele calamitate Valea Usturoi și Valea Roșie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, VINERI 17 IANUARIE 2020

Examinând:

  • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 7/2020;

  • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 7/2020;

•Raportul de specialitate nr.5/S.I./2020, promovat de Direcția Generală Dezvoltare Publică, Serviciul Infrastructură, prin care se propune ridicarea interdicției de acces prevăzută în H.C.L. nr. 28/2018 pentru zonele calamitate Valea Usturoi și Valea Roșie.

Având în vedere:

•Hotărârea nr. 33/17.01.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Baia Mare; •Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioar e;

  • • Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•Art. 129 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

•Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

•Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

•Art. 133 alin. 2, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă, prin derogare de la Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2018 privind reglementarea circulației autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 tone în municipiul Baia Mare, ridicarea interdicției de acces a mijloacelor de transport specifice, destinate transportului de material lemnos, ale societăților care exploatează masă lemnoasă din zonele calamitate Valea Usturoiului și Valea Roșie, pentru următoarele trasee:

  • - Valea Roșie - Victoriei - Minerilor - Industriei - Vasile Lucaciu - 8 Martie - Barajului;

  • - Petofi Șandor - Dealul Florilor - George Bernard Shaw - Ferăstrăului - Minerilor - Industriei -Vasile Lucaciu - 8 Martie - Barajului.

Art.2 Perioada pentru care se aprobă accesul este de la intrarea în vigoare a prezentei până la data de 30.06.2020.

Art.3(1) Ocolul Silvic Municipal Baia Mare va comunica lista mijloacelor de transport care pot beneficia de facilitatea stabilită prin prezenta hotărâre.

(2) Ocolul Silvic Municipal Baia Mare se obligă să amenajeze 2 rampe de spălare a mijloacelor de transport, menționate la art. 1, una în zona Valea Usturoiului și una în zona Valea Roșie, situate la intrarea pe străzile Valea Roșie și Petofi Șandor.

Art.4 Se aprobă, prin derogare de la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2018, scutirea de la plata taxei pentru eliberarea autorizațiilor de liber acces pentru mijloacele de transport menționate la art. 1.

Art.5 Pe perioada exploatării zonelor calamitate, se interzice accesul neautorizat în zonele Valea Usturoiului și Valea Roșie.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul și Direcția Generală Dezvoltare Publică.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică:

  • • Instituției Prefectului Județului Maramureș;

  • • Primarului Municipiului Baia Mare;

•Direcției Juridice, Administrație Publică Locală;

•Direcției Poliția Locală;

•Direcției Generale Dezvoltare Publică;

•Direcției Relații Publice;

•Serviciului Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

17

Impotrivă

-

Abțineri

-