Hotărârea nr. 49/2020

H.C.L. nr. 49 din 13.02.2020 privind aprobarea proiectului << Dezvoltarea infrastructurii de educaţie timpurie prin realizarea Creşei Steluţelor în cartierul Vasile Alecsandri din Baia Mare>> finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020 - Axa Prioritara 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.4. - Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, Apel proiect POR/4/2017/4.4/1

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 49/2020

privind aprobarea proiectului << Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea Creșei Steluțelor în cartierul Vasile Alecsandri din Baia Mare>> finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 - 2020 - Axa Prioritara 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.4. - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Apel proiect POR/4/2017/4.4/1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, JOI 13 FEBRUARIE 2020

Examinând:

  • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 54/2020;

  • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 54/2020;

  • • Raportul de specialitate nr. 7652/11.02.2020, al Serviciului Proiecte din cadrul Direcției Proiecte;

  • • Solicitarea de clarificare 4, înregistrată la D.A.S. sub nr. 2476/04.02.2020 prin care se solicită documente specifice etapei de precontractare a proiectului << Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea Creșei Steluțelor în cartierul Vasile Alecsandri din Baia Mare>>.

Având în vedere:

• H.C.L. nr. 53/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție: “Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea Creșei Steluțelor în cartierul Vasile Alecsandri” în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020 -Axa Prioritara 4, modificată prin H.C.L. nr. 363/2018;

•Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

•Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

•Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020; Programul Operațional Regional 2014 - 2020 Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare;

• Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);

•Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/4/2017/4/4.4/1;

•Art. 129, alin. 1, alin. 2, litera b), alin. 14, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

•Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

•Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

• Art. 133, alin. 2, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă proiectul <<Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea Creșei Steluțelor în cartierul Vasile Alecsandri din Baia Mare>> finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 - Axa Prioritara 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.4. - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Apel proiect POR/4/2017/4.4/1.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului <<Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea Creșei Steluțelor în cartierul Vasile Alecsandri din Baia Mare>>, în cuantum de 13.013.994,28 lei, inclusiv TVA.

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Baia Mare, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 9.427.026,28 lei, inclusiv TVA, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 71.739,36 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului <<Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea Creșei Steluțelor în cartierul Vasile Alecsandri din Baia Mare>>.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului <<Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea Creșei Steluțelor în cartierul Vasile Alecsandri din Baia Mare>>, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Baia Mare.

Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 Se împuternicește domnul Primar Cătălin Cherecheș, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Baia Mare.

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, Direcția Economică, Direcția Patrimoniu și Direcția de Asistență Socială Baia Mare.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică la:

•Instituția Prefectului Județului Maramureș;

•Primarul Municipiului Baia Mare;

•Direcția Proiecte;

•Direcția Economică;

  • • Direcția Patrimoniu;

  • • Direcția de Asistență Socială;

•Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare


Președinte de ședință

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

16

Impotrivă

-

Abțineri

-