Hotărârea nr. 48/2020

H.C.L. nr. 48 din 13.02.2020 privind solicitarea transmiterii din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unor sectoare de drum național din Municipiul Baia Mare, respectiv Str. Europa, Str. Dumbravei, B-dul Independenței și B-dul București

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 48/2020

privind solicitarea transmiterii din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unor sectoare de drum național din Municipiul Baia Mare, respectiv Str. Europa, Str. Dumbravei, B-dul Independenței și B-dul București

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, JOI 13 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 53/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 53/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 177 / 2020 promovat de Serviciul Patrimoniu,

privind solicitarea transmiterii din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unor sectoare de drum național din Municipiul Baia Mare, respectiv Str. Europa, Str. Dumbravei, B-dul Independenței și B-dul București;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2014 privind transmiterea din proprietatea publică a Municipiului Baia Mare și administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în proprietatea public ă a Statului Român și în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public - Privat și Promovarea Exporturilor, a două străzi din Municipiul Baia Mare : strada Europa și strada Dumbravei;

 • • Protocolul de predare - preluare a unor sectoare de drum național din Municipiul Baia Mare nr. 23139/13.08.2014.

Având în vedere :

 • • Art. 858 - 865 din Codul Civil;

 • • Art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (14), art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă solicitarea transmiterii din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Baia Mare, și administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, a unor sectoare de drum național din Municipiul Baia Mare, respectiv:

- Str. Europa (km 0+000 - 4+969) și Str. Dumbravei (km 4+969 - km 7+629,40), cu lungimea totală L = 7,629 Km, respectiv o lungime de 0,664 km având datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • - B-dul Independenței, tronson DN1C, de la Dacia Service până la ieșirea din Municipiul Baia Mare, pe dealul DURA, km 153+851 - 157+799, respectiv o lungime de 3,948 km;

 • - B-dul București, tronson DN1C, de la intersecția cu str. Europa, varianta ocolitoare, până la intersecția cu str. Mărgeanului, km 147+274 - 147+938, respectiv o lungime de 0,664 km.

Art. 2 Cu decerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică, Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Strada Apolodor 17, București, cod 050741;

 • • Ministerul Finanțelor Publice, Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, București;

 • • Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Bulevardul Dinicu Golescu 38, București, cod 010873, sector 1;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  16

  Pentru

  16

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -