Hotărârea nr. 47/2020

H.C.L. nr. 47 din 13.02.2020 privind admiterea în parte, a plângerii prealabile formulată de Puiu Marcel înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 2045/2020, împotriva pct. 29 al Capitolului IV ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 223/2013

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 47/2020

privind admiterea în parte, a plângerii prealabile formulată de Puiu Marcel înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 2045/2020, împotriva pct. 29 al Capitolului IV ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 223/2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, JOI 13 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 52/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.52/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 2045/2020, promovat de Serviciul Juridic, prin care se propune admiterea în parte, în ceea ce privește oprirea, parcarea și staționarea autovehiculelor pe trotuare, a plângerii prealabile formulată de Puiu Marcel înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 2045/2020, împotriva pct. 29 al Capitolului IV ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 223/2013;

 • • Plângerea prealabilă înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 2045/2020 prin care Puiu Marcel solicită revocarea prevederilor pct. 29 al Capitolului IV ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 223/2013.

Având în vedere :

 • • Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 223/2013 privind revocarea HCL nr. 340/2009 și stabilirea sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții în domeniul gospodăririi Municipiului Baia Mare;

 • • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • H.G nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

 • • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

 • • Art. 129, alin. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se admite în parte, plângerea prealabilă formulată de Puiu Marcel înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 2045/2020, împotriva pct. 29 al Capitolului IV ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 223/2013 în ceea ce privește oprirea, parcarea și staționarea autovehiculelor pe trotuare.

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare cu inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea pct. 29 al Capitolului IV ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 223/2013 în sensul eliminării sancționării faptelor de oprire, parcare și staționare a autovehiculelor pe trotuare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Direcția Poliția Locală;

 • • Puiu Marcel;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

-