Hotărârea nr. 46/2020

H.C.L. nr. 46 din 13.02.2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

[HOTĂRÂREA NR.46/2020

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, JOI 13 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 51/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 51/2020;

 • • Raportul de specialitate promovat de Direcția de Asistență Socială, înregistrat sub nr. 2570/05.02.2020, prin care se propune aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare pentru anul 2020.

Având în vedere :

 • •  Avizul consultativ favorabil nr. 460/22.01.2020 emis de Consiliul Județean Maramureș și înregistrat la DAS sub nr. 1 859/28.01 .2020;

 • •   Prevederile art. 112, alin. 3, lit. b) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificarile și completările ulterioare;

 • •   Prevederile art. 2, lit. c) și art. 3, alin. 2, lit. b) din Anexa 2 privind Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, cu modificarile și completările ulterioare;

 • •  Prevederile Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al Planului Anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului judetean/ local, Consiliului General al Municipiului București;

 • •   Art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. b), alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • •  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • •  Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția de Asistență Socială;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  16

  Pentru

  16

  Impotrivă

  -

  Abțineri

  -