Hotărârea nr. 45/2020

H.C.L. nr. 45 din 07.02.2020 privind aprobarea efectuării demersurilor în vederea închirierii sau achiziționării imobilelor –construcții-situate în Baia Mare, strada Eliberării nr.15, identificate în C.F. nr. 125621, nr. Cadastral 13692-C20, 13692-C33, 13692-C35, și terenul aferent acestor cladiri înscris în C.F. nr. 125621, nr. Cadastral 13692

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 45/2020

privind aprobarea efectuării demersurilor în vederea închirierii sau achiziționării imobilelor -construcții-situate în Baia Mare, strada Eliberării nr.15, identificate în C.F. nr. 125621, nr. Cadastral 13692-C20, 13692-C33, 13692-C35, și terenul aferent acestor cladiri înscris în C.F. nr. 125621, nr. Cadastral 13692

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, VINERI 7 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 49/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 49/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 2670/06.02.2020 întocmit de Direcția Asistența Sociala Baia Mare

 • • Raportul de specialitate nr. 32/06.02.2020 întocmit de Serviciul Contracte Imobiliare,

 • • Notificarea comunicata prin executor judecatoresc înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare cu nr.4428/2020 prin care SC Steinhardt Development SRL, prin împuternicit Eftinca Cristian -Costel pin care oferă spre închiriere imobilele menționate mai sus, sau eliberarea lor de locatarii ce le utilizeaza la aceasta data.

Având în vedere :

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2018 privind reorganizarea comisiei de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare;

 • • Art. 2, alin. 3 din Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 608/2017;

 • • Art.29, alin.1 lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • • Art.14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art.557, Art.863, Art.1777 și urmatoarele din Codul Civil;

 • • HCL nr. 135/2012 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru incluziunea socială a populației din pungile de sărăcie de pe raza municipiului Baia Mare, prin furnizarea de servicii sociale integrate, astfel cum a fost mod ificată prin HCL 292/2012, HCL 373/2012 și HCL 10/2013;

 • • HCL 296/2013 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat pentru incluziunea sociala a populatiei din pungile de saracie de pe raza municipiului Baia Mare, prin furnizarea de sevicii sociale integrate

 • • Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare,

 • • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinței cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 129 alin.1, alin.2 lit. b) și c), alin.7 lit.k), art.286, art.355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă inițierea procedurilor de negociere cu SC Steinhardt Development SRL cu sediul în Municipiul București, proprietar al imobilelor, construcții-situate în Baia Mare, strada Eliberării nr.15, identificate în C.F. nr. 125621, nr. Cadastral 13692-C20, 13692-C33, 13692-C35, și terenul aferent acestor cladiri înscris in C.F. nr. 125621, nr. Cadastral 13692 în vederea închirierii sau achiziționării acestora de către Municipiul Baia Mare.

Art.2 Se mandatează comisia de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare cu efectuarea negocierilor și identificarea celei mai eficiente modalitati de deținere sau utilizare a acestor imobile de către Municipiul Baia Mare.

Art.3 Rezultatul negocierii se va consemna într-un proces verbal, care se va suspune aprobarii Consiliului Local.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Direcției Economice;

 • • Direcției Patrimoniu;

 • • Direcției de Asistență Sociala Baia Mare;

 • • Secretariatului Comisiei comisia de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare;

 • • Steinhardt Development S.R.L. - București, sectorul 3, Drumul Balta Arin nr.6-24, clădirea 2C Biroul 116;

 • • Serviciului Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

-