Hotărârea nr. 44/2020

H.C.L. nr. 44 din 07.02.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului: "Construire bază sportivă tip I, str. Dr. Victor Babeș, nr.64, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.44/2020

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului: "Construire bază sportivă tip I, str. Dr. Victor Babeș, nr.64, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, VINERI 7 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 44/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 44/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.44/2020, promovat de Direcția Investiții - Serviciul Investiții, prin care se propune predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului: "Construire bază sportivă tip I, str. Dr. Victor Babeș, nr.64, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”;

 • • Lista sinteză a subprogramului "Complexuri Sportive" aprobată prin Ordin M.D.R.A.P. nr. 2275/31.07.2019 în care a fost inclus și obiectivul de investiții "Construire bază sportivă tip I, str. Dr. Victor Babeș, nr.64, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”;

 • • Adresa nr.23398 din 09.01.2020 C.N.I.-S.A. înregistrată la sediul UAT Municipiul Baia Mare cu numărul 1511 din 16.01.2020;

 • • Extrasul de carte funciară nr.126410, număr cadastral 126410;

Având în vedere:

 • • Prevederilor art.129 alin.1, alin.2 lit. b) și alin.14 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I.- S.A.", pe bază de protocol, a amplasamentului în suprafață de 22171 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 126410, număr topo 126410, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către "C.N.I.- S.A." a obiectivului de investiții: "Construire bază sportivă tip I, str. Dr. Victor Babeș, nr.64, municipiul Baia Mare,

județul Maramureș”.

Art. 2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 3. Municipiul Baia Mare se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art. 4. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru racordurile la utilități.

Art. 5. Municipiul Baia Mare se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani.

Art. 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea protocolului de predare primire a amplasamentului identificat la art.1.

Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentei își încetează aplicabilitatea HCL nr.486/2019 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului: " Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu - Complex sportiv ”, str. Dr. Victor Babeș, nr.64, Municipiul Baia Mare.

Art. 8. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează:

 • - Direcția Generală Dezvoltare Publică - Direcția Investiții;

 • - Direcția Economică.

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică la :

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică - Direcția Investiții;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Juridică Administrație Publică Locală;

 • • Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației - Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A.

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  16

  Pentru

  16

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -