Hotărârea nr. 43/2020

H.C.L. nr. 43 din 07.02.2020 Privind darea în administrare către Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare a unor imobile, construcții și teren, aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, situate în Baia Mare, strada Petőfi Sándor, nr. 6-8

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 43/2020

Privind darea în administrare către Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare a unor imobile, construcții și teren, aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, situate în Baia Mare, strada Petofi Săndor, nr. 6-8

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, VINERI 7 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 45 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 45/2020;

 • • Raportul de specialitate n r.132/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune darea în administrare către Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare a unor imobile, construcții și teren, aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, situate în Baia Mare, strada Petofi Sândor, nr. 6-8;

 • • Extrasul de carte funciară nr. 103394 Baia Mare;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2018 prin care se aprobă darea în administrarea Școlii Gimnaziale Lucian Blaga, str. Progresului, nr. 38, Baia Mare, a imobilelor construcții și teren situate în Baia Mare, strada Petofi Sândor nr. 6-8 ;

 • • Protocolul de dare în administrare nr. 27028/12.07.2018, încheiat între Municipiul Baia Mare și Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 379/2019 privind retragerea dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale Lucian Blaga Baia Mare, asupra unor imobile, construcții și teren, aparținând domeniului public Municipiului Baia Mare, situate în Baia Mare, str ada Petofi Sândor nr. 6-8;

 • • Protocolul de predare primire nr. 40.406/17.10.2019 privind preluarea din administrarea Școlii Gimnaziale Lucian Blaga Baia Mare a unor imobile, construcții și teren, aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, situat e în Baia Mare, strada Petofi Sândor, nr. 6-8;

 • • Adresa nr. 9822/23.01.2020, emisă de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Având în vedere :

 • • Art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare

 • • Art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • Art. 129, alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 298, art. 299, art. 300 alin. (2), art. 301 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă darea în administrare către Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare, a unor imobile, construcții și teren, aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, situate în Baia Mare, strada Petofi Sândor, nr. 6-8, după cum urmează :

 • • Construcție D+P+E - cu suprafața construită la sol de 171 mp, înscrisă în C.F. 103394 Baia Mare, nr. cadastral 103394-C1,

 • • Construcție Anexă Pavilion - cu suprafața construită la sol de 60 mp, înscrisă în C.F. 1 0 3394 Baia Mare, nr. cadastral 103394-C2,

 • • Teren cu suprafața de 3.604 mp, înscris în C.F. 103394 Baia Mare, nr. cadastral 103394.

Art. 2 Predarea primirea imobilelor prevăzute la Art.1 din prezenta hotărâre, se va face prin protocol încheiat între Municipiul Baia Mare și Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare, cu semnarea protocolului de predare primire a imobilelor identificate la Art. 1 al prezentei.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Direcția Patrimoniu și Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală;

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

-