Hotărârea nr. 42/2020

H.C.L. nr. 42 din 07.02.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Colegiului Tehnic ”Transilvania” din Municipiul Baia Mare” cod SMIS 119845

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 42/2020

privind modificarea H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Colegiului Tehnic ”Transilvania” din Municipiul Baia Mare” cod SMIS 119845

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, VINERI 7 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 48/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 48/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 7637/2020 întocmit de către Direcția Proiecte, Serviciul Managementul Proiectelor;

 • • H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Colegiului Tehnic ”Transilvania” din Municipiul Baia Mare” cod SMIS 119845;

 • • H.C.L. nr. 261/2019 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect «Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modenizarea Colegiului Tehnic ”Transilvania” din Municipiul Baia Mare>>, cod SMIS 119845;

 • • Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.5, numărul apelului de proiecte POR/2017/4/4.4/4.5/1;

 • • Instrucțiunea nr. 135 din 23.01.2020 a Autorității de Management pentru POR cu privire la continuarea procesului de evaluare și selecție și contractare pentru proiectele din lista de rezervă, din cadrul unor apeluri aferente POR;

 • • Ordinul nr. 4296/20.06.2019 al Ministrului Educației Naționale privind revocarea titlului de "Colegiu" acordat unității de învățământ preuniversitar Colegiul Tehnic Transilvania Baia Mare, județul Maramureș;

Având în vedere:

 • • Ordonanța de Urgență nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

• Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020;

 • • Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 - 2020 (cu modificările și completările ulterioare);

 • • Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte;

 • • Art. 129, alin. (1), alin. (7), lit. a), alin. (14), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea Titlului Hotărârii Consiliului Local nr. 193/2019, care va avea următorul conținut:

"Hotărârea nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect <<Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Liceului Tehnologic ”Transilvania” din Municipiul Baia Mare>> cod SMIS 119845".

Art.II Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 193/2019, care va avea următorul conținut:

”Art.3 Se aprobă contribuția Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă de 1.874.178,09 lei, inclusiv TVA, din care:

 • - 472.775,69 lei, inclusiv TVA, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

 • - 1.401.402,40 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului."

Art.III De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 261/2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.IV În toate documentele în care apare sintagma << Colegiul Tehnic "Transilvania">> se va înțelege sintagma << Liceul Tehnologic ”Transilvania">>.

Art.V Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 193/2019 rămân neschimbate.

Art.VI Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, Direcția Achiziții și Direcția Economică, din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Art.VII Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Proiecte;

 • • Direcția Achiziții;

I                                                                      ’                                         ’

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE                  [7 ex. / C.A.|/ 12.02.2020

 • • Direcția Economică;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

-