Hotărârea nr. 41/2020

H.C.L. nr. 41 din 07.02.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 491/2019 privind aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea mobilităţii urbane durabile prin modernizarea şi crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129507

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

[HOTĂRÂREA NR.41/2020

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 491/2019 privind aprobarea bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129507

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, VINERI 7 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 47/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 47/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 7636 / 05.02.2020 al Direcției Proiecte;

Având în vedere :

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

 • • Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

 • • Programul Operațional Regional 2014 - 2020 Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

 • • Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);

 • • Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/201 7/4/4.1/1;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 490/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate, faza SF cu elemente de DALI, aferentă cererii de finanțare „Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129507;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 491/2019 privind aprobarea bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129507;

 • • Instrucțiunea AMPOR nr. 135/2020 cu privire la continuarea procesului de evaluare selecție și contractare pentru proiectele din lista de rezervă, prin care se solicită reîntregirea bugetelor contractelor/proiectelor care se încadrează parțial în alocarea apelurilor de proiecte de finanțare;

• Solicitarea de clarificări nr. 13, înregistrată la ADRNV cu nr. 134677/04.02.2020, privind actualizarea contribuției proprii la cheltuieli eligibile ca urmare a aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 135/2020;

 • • Art.129, alin. 1, alin. 2, litera b), alin. 4, alin. 14, din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 491/2019 care va avea următorul cuprins:

"Art 3. Se aprobă contribuția totală în proiect, în cuantum de 12.562.527,88 lei (inclusiv TVA), din care:

 • -  1.827.844,90 lei, reprezentând contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului,

 • - 10.734.682,98 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului.”

Art.II Restul prevederilor HCL nr. 491/2019 rămân neschimbate.

Art.III Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare.

Art.IV La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 504/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 491/2019 privind aprobarea bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129507.

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Proiecte;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Achiziții;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Serviciul Adminsitrație Publică Lolcală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

-