Hotărârea nr. 4/2020

H.C.L. nr. 4 din 17.01.2020 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune pentru imobilul monument istoric, cunoscut sub numele de ”Restaurant–Casino”, înscris în Lista monumentelor istorice sub codul LMI 2015: MM-II-m-B-04442, situat pe str. Crisan, nr. 18 - Baia Mare

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 4/2020

privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemț iune pentru imobilul monument istoric, cunoscut sub numele de ”Restaurant-Casino”, înscris în Lista monumentelor istorice sub codul LMI 2015: MM-II-m-B-04442, situat pe str. Crisan, nr. 18 - Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, VINERI 17 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 5/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 5/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 9/15.01.2020, promovat de Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare, prin care se arată că Municipiul Baia Mare nu-și exercită dreptul de preemțiune pentru imobilul - monument istoric - cunoscut sub numele de ”Restaurant -Casino”, înscris în Lista monumentelor istorice sub codul LMI 2015: MM-II-m-B-04442, situat pe str. Crisan, nr.18 - Baia Mare;

 • • Adresa Direcției Județene de Cultură Maramureș nr. 8/08.01.2020 prin care ni se comunică că această instituție nu-și exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului, monument istoric cunoscut sub numele de Restaurant - Casino, cod LMI 2015: MM-II-m-B-04442, situat pe str. Crisan, nr. 18;

 • • Înștiințarea privind intenția de vânzare, înregistrată de d-na Craciun Angela, prin împuternicit Craciun Adrian, la registratura Municipiului Baia Mare cu nr. 49518/2019, completată cu adresa nr. 665/10.01.2020, prin care oferă spre vânzare imobilul descris mai sus la prețul de 310.000 Euro.

Având în vedere:

 • • Prevederile Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificări și completări, art. 4, alin. 8, potrivit căreia dreptul de preemțiune revine autorității publice, care se pronunță prin Hotărâre a Consiliului Local;

 • • Art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. (c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 2, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune pentru imobilul monument istoric, cunoscut sub numele de ”Restaurant - Casino”, înscris în Lista

monumentelor istorice sub codul LMI 2015: MM-II-m-B-04442, situat pe str. Crisan, nr. 18 - Baia Mare, teren în suprafață de 967 mp și casa înscrisă în C.F nr. 110680 Baia Mare.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Consiliul Județean Maramures;

 • • Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • D-na Craciun Angela - prin împuternicit dl Craciun Adrian;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  17

  Pentru

  14

  împotrivă

  3

  Abțineri

  -