Hotărârea nr. 39/2020

H.C.L. nr. 39 din 31.01.2020 privind mandatarea Primarului, pentru a vota, desemnarea a trei administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al S.C. URBIS S.A. Baia Mare

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 39/2020

privind mandatarea Primarului, pentru a vota, desemnarea a trei administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 35/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 35/2020

 • • Raportul nr.35/2020 al Serviciului Resurse Umane, Biroul Guvernanță Corporativă privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre, având ca obiect mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, pentru a vota, desemnarea a 3 administratori provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare;

 • • Adresa nr. 1324 din 15.01.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” care, în calitate de autoritate tutelară, informează cu privire la necesitatea desemnării de 3 administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare.

Având în vedere:

 • • Art. 64, indice 1, alineatul (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • • Art. 129, alineatul (1) și alineatul (3), litera d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Rezultatul votului secret;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie

2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se propune desemnarea ca administratori provizorii la S.C. URBIS S.A. a următoarelor persoane: doamna Pop Carmen-Ecaterina, domnul Hossu Florin-Gheorghe și domnul Pașcu Augustin.

Art. 2 Durata mandatului administratorilor provizorii este până la finalizarea selecției, dar nu mai mult de 4 luni.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare”, pentru numirea administratorilor provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare, pentru un mandat provizoriu de 4 luni.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare”;

 • • S.C. URBIS S.A. Baia Mare;

 • • Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă;

 • • Persoanele nominalizate;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală;

Mureșan Dorel                          Contrasemnat pentru legalitate

Președinte de ședință                    Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pop Carmen

16 Da

1 Nu

Hossu Florin

15 Da

2 Nu

Pașcu Augustin

15 Da

2 Nu