Hotărârea nr. 38/2020

H.C.L. nr. 38 din 31.01.2020 privind prelungirea duratei mandatului d-lui Pece Paul Adrian în calitate de administrator provizoriu al societatii Baia Mare Activ SRL

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 38/2020

privind prelungirea duratei mandatului d-lui Pece Paul Adrian în calitate de administrator provizoriu al societatii Baia Mare Activ SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 32/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.32/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.32/2020 al Serviciului Juridic privind prelungirea duratei mandatului d-lui Pece Paul Adrian în calitate de administrator provizoriu al societatii Baia Mare Activ SRL

Având în vedere:

 • • H.C.L. nr. 261/2018 privind înfiintarea unei societăți cu răspundere limitată care are drept scop administrarea de incubatoare de afaceri;

 • • H.C.L. nr. 393/2019 privind desemnarea noului administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL;

 • • O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • • Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Faptul că mandatul administratorului provizoriu al societății Baia Mare Activ S.R.L. expiră la data de 10.02.2020, iar Consiliul de Administrație al societății Baia Mare Activ S.R.L nu a fost selectat;

 • • Art. 129, alin. (1), alin. (2), litera a), alin. (14), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Rezultatul votului secret;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă prelungirea perioadei privind mandatul în calitate de administrator provizoriu al

societății Baia Mare Activ SRL al d-lui Pece Paul Adrian, cetățean ......, născut la data de ....., în

......, județul ...., domiciliat în localitatea ...., strada ...., bloc ..., apartament ..., județul ..., posesor al ..., seria .., nr. ..., eliberat de ...., la data de ...., CNP......, cu două luni, de la data

expirării mandatului administratorului, respectiv, până la data de 10.04.2020.

Art.2 Se aprobă Actul constitutiv actualizat al societății Baia Mare Activ SRL, conform art. 1, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuterniceste Primarul Municipiului Baia Mare, dl. dr. ec. Cătălin Cherecheș, cetățean

născut la data de ....., în ....., domiciliat în ....., str. ....., nr....., județul ...., posesor al .., seria

....., eliberat de ....., la data de ......, CNP ....., să semneze în numele și pe seama Municipiului Baia Mare, Actul constitutiv actualizat al societății Baia Mare Activ S.R.L.

Art.4 Se împuternicește d-na Mitre Nicoleta, cetățean ....., născută la data de ....., în localitatea

domiciliată în ........, strada ....., nr......, județul ...., posesoare a ., seria ..., nr. ..., eliberat de .....,

data de ....., CNP ...., să îndeplinească toate formalitățile privitoare la înregistrarea în Registrul

Comerțului a mențiunilor în conformitate cu prezenta hotărâre.

Art.5 Taxele necesare înregistrării la Registrul Comerțului Maramureș a mențiunilor, în conformitate cu prezenta hotărâre vor fi suportate de către societatea Baia Mare Activ SRL.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică la:

•Instituția Prefectului Județului Maramureș;

•Primarul Municipiului Baia Mare;

•Direcția Juridică, Administrație Publică Locală; •Persoanele nominalizate în prezenta hotărâre; •Serviciul Administrație Publică Locală;

Mureșan Dorel

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare


Președinte de ședință

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

17

împotrivă

2