Hotărârea nr. 37/2020

H.C.L. nr. 37 din 31.01.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în 2 Loturi, a terenului în suprafață de 1500 mp, situat în Baia Mare, Bld. Republicii, nr. 42, identificat prin CF 105233 Baia Mare, nr. cadastral 105233, proprietatea publica a Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 37/2020

privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în 2 Loturi, a terenului în suprafață de 1500 mp, situat în Baia Mare, Bld. Republicii, nr. 42, identificat prin CF 105233 Baia Mare, nr. cadastral 105233, proprietatea publica a Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 44/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 44/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 120/01/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentației cadastrale de dezlipire în 2 Loturi, a terenului în suprafață de 1500 mp, situat în Baia Mare, Bld. Republicii, nr. 42, identificat prin CF 105233 Baia Mare , nr. cadastral 105233, proprietatea publica a Municipiului Baia Mare;

• Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat Surducan Florin, vizat de către O.C.P.I. sub nr. 66/06.01.2020.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art. 859, art. 879, alin. (2) și art. 880 din Codul Civil;

 • • Art. 286 - 287 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

• Certificatul de urbanism nr. 44/23.01.2020 pentru operatiuni notariale, dezlipire teren;

 • • Art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit.c), alin. (14), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

• Art. 133, alin. 1 , art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală de parcelare a terenului identificat prin CF nr. 105233 Baia Mare, nr. cadastral 105233, în suprafață de 1500 mp, situat în Baia Mare, Bld. Republicii, nr. 42, conform Planului de amplasament și delimitare, vizat de către O.C.P.I., sub nr.

66/06.01.2020, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, parcelele rezultate fiind următoarele:

- LOT 1, nr. cadastral 127002, în suprafață de 364 mp;

- LOT 2, nr. cadastral 127003, în suprafață de 1136 mp.

Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea documentului de parcelare în vederea realizării operațiunilor la O.C.P.I. Maramureș.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

•Direcția Patrimoniu;

•Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, prin Serviciul Patrimoniu;

•Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare


Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

Impotrivă

-

Abțineri

-