Hotărârea nr. 36/2020

H.C.L. nr. 36 din 31.01.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 38996 mp, identificat în CF 118066 Baia Mare, nr. cadastral 118066, situat în Baia Mare, str. Splaiul Republicii, nr. 16 și aprobarea propunerii de parcelare a acestui teren

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 36/2020

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 38996 mp, identificat în CF 118066 Baia Mare, nr. cadastral 118066, situat în Baia

Mare, str. Splaiul Republicii, nr. 16 și aprobarea propunerii de parcelare a acestui teren

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 43/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 43/2020

 • • Raportul de specialitate nr. 67/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 38996 mp, identificat în CF118066 Baia Mare, nr.cadastral 118066, situat în Baia Mare, str.Splaiul Republicii nr.16 și aprobarea propunerii de parcelare a acestui teren în două loturi conform Planului de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat Bizo Tudor Antonel, în vederea concesionării Lotului 1 în suprafață de 3000 mp de către Asociația Câinilor de Pază și Protecție;

 • • Adresa Asociației Câinilor de Pază și Protecție, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr.46679/04.12.2019, reprezentată de domnul Crenci George Ștefan, prin care solicită concesionarea terenului în suprafață de 3000 mp din parcela identificată prin număr cadastral 118066 conform documentației cadastrale întocmită de către topograf autorizat Bizo Tudor Antonel;

 • • Certificatul de urbanism nr.1845/30.12.2019, favorabil, pentru parcelare, concesionare teren;

 • • Certificatul de urbanism nr.1805/13.12.2019, favorabil, concesionare teren;

 • • C.F. nr. 118066 Baia Mare în care este înscris terenul în suprafață de 38996 mp ca fiind proprietatea Statului Român;

 • • Planul de aplasament și delimiare, întocmit de topograf autorizat Bizo Tudor Antonel.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciară;

 • • Art. 36, alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • • Adresa Comisiei locale de aplicare a Legii nr.10/2001, înregistrată cu nr. 66/14.01.2020,

prin care face cunoscut faptul că imobilul teren care fac obiectul prezentei hotărâri, nu face obiectul unei notificări în baza Legii nr. 10/2001 nesoluționate;

 • • Adresa Comisiei Locale de Fond Funciar nr. 22/2020, conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

• Faptul că terenul în suprafață de 38996 mp, identificat prin C.F.nr.118066 Baia Mare, nr.cadsatral 118066, situat în Baia Mare, str.Splaiul Republicii nr.16, nu face parte din imobilele situate pe raza Municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G.nr.94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/11.10.2016, înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

• Art. 108, lit. b, art. 129, alin. (2), lit. c, alin. (14), art. 354, art. 355 și art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

• Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

• Amendamentul comisiei de urbanism;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 38996 mp, înscris în C.F. nr. 118066 Baia Mare, nr.cadastral 118066, situat în Baia Mare, str.Splaiul Republicii 16.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea documentelor pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

Instituția Prefectului Județului Maramureș;

Primarul Municipiului Baia Mare;

Direcția Patrimoniu;

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Patrimoniu;

 • • Asociația Câinilor de Pază și Protecție;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare


Președinte de ședință

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

Impotrivă

-

Abțineri

-