Hotărârea nr. 35/2020

H.C.L. nr. 35 din 31.01.2020 privind efectuarea demersurilor de modificare a limitei administrativ teritoriale cu UAT Baia Sprie

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 35/2020

privind efectuarea demersurilor de modificare a limitei administrativ teritoriale cu UAT Baia Sprie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 40 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 40/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 27/2020, promovat de Arhitectul Șef prin care propune efectuarea demersurilor de modificare a limitei administrativ teritoriale cu UAT Baia Sprie.

Având în vedere:

 • • Legea 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare;

 • • Ordinul 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general;

 • • O.U.G. nr. 57/2019, art. 129, alin. 1,2, 14 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă efectuarea demersurilor legale cu privire la modificarea limitelor administrativ teritoriale dintre Municipiul Baia Mare și Orașul Baia Sprie, conform Anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se solicită acceptul Consiliului Local al orașului Baia Sprie cu privire la demararea procedurilor de modificare a limitelor teritoriale, conform propunerilor din Anexa nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se va solicita Prefectului Județului Maramureș constituirea comisiei de delimitare în conformitate cu prevederile legale privind modificarea limitelor administrative teritoriale dintre două UAT- uri.

Art. 4 Se aprobă întocmirea tuturor documentațiilor necesare, conform legislației în vigoare, în vederea stabilirii limitei administrative teritoriale, după primirea acceptului menționat la art. 2 și constituirea comisiei prin ordinul Prefectului.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Arhitectul Șef, pentru art. 2 și

3, și Direcția Patrimoniu, pentru art. 4.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitect Șef;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică;

 • • Orașul Baia Sprie;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  21

  Pentru

  21

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -