Hotărârea nr. 34/2020

H.C.L. nr. 34 din 31.01.2020 privind însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren în suprafață totală de 3058 mp, situate în Baia Mare, strada 8 Martie, nr. 4B, identificate prin C.F. 104213 Baia Mare, nr. cadastral 104213 și C.F. 117788 Baia Mare, nr. cadastral 117788

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 34/2020

privind însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren în suprafață totală de 3058 mp, situate în Baia Mare, strada 8 Martie, nr. 4B, identificate prin C.F. 104213 Baia Mare, nr. cadastral 104213 și C.F. 117788 Baia Mare, nr. cadastral 117788

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 38 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 38/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 61/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren în suprafață totală de 3058mp, situate în Baia Mare, strada 8 Martie, nr. 4B, identificate prin C.F. 104213 Baia Mare, nr. cadastral 104213 și C.F. 117788 Baia Mare, nr. cadastral 117788;

 • • Adresa SC Electro Sistem SRL inregistrata la Primaria Municipiului Baia Mare sub nr. 47062/06.12.2019;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 1658/29.11.2019 favorabil pentru alipire parcele;

 • • Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat Ardelean Vasile Alexandru, vizat de către OCPI sub nr. 75245/03.12.2019, Anexa 1.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 modificat privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

 • • Art. 863, lit. e și art. 867 din Codul Civil,

 • • Art. 296 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1 , art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală de alipire a două parcele de teren în suprafață totală de 3058mp, situate în Baia Mare, strada 8 Martie, nr. 4B, identificate prin C.F. 104213 Baia Mare, nr. cadastral 104213 și C.F. 117788 Baia Mare, nr. cadastral 117788, conform Planului de

amplasament și delimitare, vizat de O.C.P.I. Maramureș, sub nr. 75245/03.12.2019, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă alipirea celor două imobile identificate în Anexa nr. 1 la prezenta, cu reînscrierea dreptului de concesiune din CF 104213, respectiv a dreptului de superficie din CF 117788, în cote părți, conform suprafețelor imobilelor asupra cărora erau înscrise.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare, cu efectuarea tuturor operațiunilor pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

Instituția Prefectului Județului Maramureș;

Primarul Municipiului Baia Mare;

Direcția Patrimoniu;

Serviciul Patrimoniu ;

SC Electro Sistem SRL, Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 4B;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imob

 • • Serviciul Administrație Publică Locală;

Mureșan Dorel

Președinte de ședință


Maramureș, prin Serviciul Patrimoniu ;


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare


Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-